De gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. In Kraainem bestaat de gemeenteraad uit 23 personen. Deze worden rechtstreeks gekozen door de kiezers voor een legislatuur van zes jaar.

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, behalve zaken die expliciet aan de burgemeester of aan het schepencollege opgedragen zijn. Hij beraadslaagt ook over elk ander onderwerp dat het gewest voorlegt. De raad is zo als enige bevoegd om de begroting en jaarrekeningen vast te stellen evenals de belastingsreglementen en tarieven.

De voorzitter van de gemeenteraad is Luc Timmermans (Pro Kraainem). Vroeger lag deze functie automatisch bij de burgemeester. De voorzitter roept de raad bijeen en stelt de agenda op. Deze bestaat minstens uit agendapunten bepaald door het college van burgemeester en schepenen, maar ook raadsleden kunnen punten toevoegen. De voorzitter tekent ook de notulen van de raadsvergaderingen alsmede de reglementen en beslissingen van de gemeenteraad. Deze documenten worden opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur (vroeger gemeentesecretaris), die als zodanig lid is van de vergadering.

De gemeenteraad wordt minimum 10 keer per jaar bijeen geroepen. De dagorde wordt acht dagen op voorhand openbaar bekend gemaakt (op de website van de gemeente en aangeplakt bij het gemeentehuis, Arthur Dezangrélaan 17 te 1950 Kraainem. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Iedereen is dus welkom!

Verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad

De debatten van de gemeenteraad kunnen worden herhaald op het YouTube-kanaal van de gemeente.

Notulen van de vergaderingen in 2017-2018