Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 25 oktober 2022

De Gemeenteraad begon met een aantal administratieve punten:

  • De verhoging van het bedrag van de bevoegdheidsdelegatie van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen van 30.000 tot 140.000 euro. Dit verzoek heeft alleen betrekking op investeringen die niet als “prioritair”, d.w.z. niet met name genoemd, in het meerjarenplan zijn opgenomen. Het doel is om in bepaalde gevallen sneller en efficiënter te werken. De technische dienst heeft bijvoorbeeld snel een nieuw voertuig nodig. Voor de met name genoemde en als prioriteit in het meerjarenplan opgenomen exploitatie- of investeringsuitgaven zou geen maximumbedrag meer gelden. Aangezien er geen meerderheid werd bereikt, werd het punt, dat op verzoek van de financieel directeur van de gemeente op de agenda was geplaatst, niet goedgekeurd en blijft het bedrag van 30.000 euro van kracht.
  • Bevestiging van de agenda van de algemene vergadering van Iverlek.
  • Een aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met de Orde van Malta in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het Visitatieklooster: de omstandigheden zijn gewijzigd ten opzichte van het begin van de crisis, onder meer door bepaalde wijzigingen in de subsidies die door het Vlaams Gewest worden toegekend. De netto financiële bijdrage van de gemeente blijft onveranderd op 60.000 euro. Na vragen van Alain van Herck (DéFi) over de motivering van de Orde van Malta voor het gebruik van de subsidies, werd over het punt gestemd.
  • Het huishoudelijk reglement en het subsidiereglement van de Franstalige Cultuurraad, een verplichting die ontstond in het kader van het subsidiereglement voor Kraainemse verenigingen, werden unaniem goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft vervolgens gestemd over een (nieuw) subsidiereglement voor het verwijderen van asbest dat mogelijk aanwezig is in bouwmaterialen (daken, gevels, enz.). Dankzij dit reglement, waar veel Kraainemnaars op wachten, kunnen zij profiteren van premies tot 90% van de verwerkingskost van het afval, met een maximumbedrag van 2.000 (huizen) of 3.000 euro (appartementsgebouwen). Het is gericht op individuen in dit stadium om van start te gaan, maar kan in een later stadium worden uitgebreid tot andere begunstigden. De meerderheid heeft over dit punt gestemd; de oppositie onthield zich van stemming.

De gemeente koopt – van twee particuliere eigenaren – een stuk grond achter de Hoeve van Deuren en tegen de parkeerplaats Agora. Dit zal het mogelijk maken het terrein dat ter beschikking wordt gesteld aan de St. Pancratius scouts uit te breiden.

De gemeenteraad stemt over een gezamenlijke meerderheids-oppositie motie om de steun van de gemeenteraad uit te spreken voor het initiatief van Bond Beter Leefmilieu, een groep van 13 bewonersverenigingen in de omgeving van de luchthaven in het Vlaams Gewest. De motie steunt de volgende vier eisen:

  • Een verbod op nachtvluchten in.
  • Plafonnering van het totale aantal vliegbewegingen.
  • Invoering van een lage-emissiezone in de lucht, zodat enkel nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven.
  • Invoering van geluidsnormen en frequentienormen, voor minder geluidshinder op de grond.

De gemeenteraad luistert dan naar vragen van de gemeenteraadsleden aan de schepenen.

Alain van Herck (Défi) vroeg naar het bestaan van een actieplan voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Marie-France Constant (Kraainem-Unie), schepen voor ecologische transitie, antwoordde dat de diensten al een twintigtal locaties in de gemeente hadden aangewezen waar laadpalen konden worden geïnstalleerd. Momenteel worden technische controles van het benodigde vermogen uitgevoerd. Zij zei ook dat deze installatie de gemeente niets zou kosten, aangezien zij volledig door de toezichthoudende autoriteit zou worden gedekt.

Wat de openbare verlichting betreft, benadrukte Alain Van Herck dat de beslissing om deze tussen 23.00 en 5.00 uur [van zondagavond tot donderdagavond] drastisch te verminderen bij veel inwoners tot bezorgdheid over de veiligheid heeft geleid. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) bevestigde het belang van openbare verlichting voor de veiligheid, met name voor zwakke gebruikers, maar het besluit is genomen op verzoek van andere gemeenten waarmee de netwerken worden gedeeld en dus van elkaar afhankelijk zijn. Hij vermeldt dat de besparingen op elektriciteit aanzienlijk zijn.

Schepen van mobiliteit Johan Forton (Kraainem-Unie) gaf een update over de kwestie van de mogelijke sluiting van de Woluwelaan, die geen toegang meer zou geven tot de Ring: in dit stadium blijkt uit informatie gekregen van het Vlaams Gewest dat de Woluwelaan open zou blijven met een rijbaan in beide richtingen. Deze informatie is nog niet bevestigd.

De resultaten van de enquête “Zone 30 in Kraainem” werden meegedeeld: 1/3 van de respondenten was voor en 2/3 tegen.

Bij monde van Alain van Herck stelde Pierre Simon (DéFi, afwezig op de gemeenteraad) een reeks vragen over de follow-up en de voortgang van de werkzaamheden aan de Baron d’Huartlaan. Hoewel hij ze al verschillende keren mondeling had beantwoord, beloofde schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) een nieuw gedetailleerd schriftelijk antwoord.

Het woord was vervolgens aan raadslid Carel Edwards (Kraainem-Unie), die de schepen van sport Anne-Charlotte Sala ondervroeg over het chaotische beheer van de clubs (met name vechtsporten) in de sporthal, tijdens en in de periode na de corona-lockdown. Het schriftelijke antwoord van de schepen op deze vraag van vorige maand geeft inderdaad geen concrete antwoorden.

Hij sprak ook over de organisatie van de Septemberfeesten door een comité van vrijwilligers, gecoördineerd door Alain Van Herck (DéFi). Gesubsidieerd door de gemeente voor een bedrag van 3.500 euro en met logistieke ondersteuning voor en na het evenement, was de editie van 2022 een groot succes. Helaas werden de feestelijkheden op de avond zelf “politiek gerecupereerd” toen op de sociale netwerken gepubliceerde foto’s melding maakten van “een organisatie van de politieke fractie Défi-MR-ind”. Gemeenteraadslid Vinciane Cardinael (Kraainem-Unie) herinnert eraan dat het subsidiereglement van de gemeente – besproken in de bestuurscommissie, waarvan Alain Van Herck voorzitter is – het verlenen van subsidies aan verenigingen of doeleinden gelinkt aan de politiek verbiedt.

Volgende gemeenteraad: 29 november om 19 uur