Hoogtepunten van de gemeenteraad van 25 juni

Op 25 juni heeft een bijna complete gemeenteraad plaatsgevonden (22 van de 23 leden waren aanwezig). Enkele belangrijke punten met betrekking tot de financiën en het organogram van de gemeente werden besproken.

Deze maand juni was ook erg intensief voor de gemeenteraadsleden omdat de vorige week drie commissies waren georganiseerd: een commissie financiën, een commissie bestuur en een commissie-mobiliteit. Dit maakte het mogelijk om vooraf bepaalde agendapunten voor te bereiden. Ter herinnering: alle commissies zijn openbaar en de agenda wordt gepubliceerd op de site van de gemeente.

Het eerste administratieve punt betreft de rekeningen voor 2018 en de gewijzigde begroting voor 2019. De discussie werd voorbereid door de commissie financiën op 17 juni. Er werd besloten om een budget vrij te geven om verschillende profielen aan te werven om de diensten te vervolledigen. Inderdaad, een gebrek aan gekwalificeerde mensen in bepaalde diensten vormt een obstakel voor de realisatie van grote investeringen (openbare werken: fietspaden, voetpaden, riolering; patrimonium, enz). De gemeenteraad stemt positief en gaat akkoord dat 5 bijkomende vacatures onmiddellijk worden opengesteld. De gemeenteraad vraagt tevens om meer zichtbaarheid op de cijfers te krijgen tijdens een volgende gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad, Luc Timmermans (Pro-Kraainem) stelt voor het punt over het reglement van interne orde uit te stellen, zodat ieder gemeenteraadslid de tijd heeft om het dossier te bestuderen en kennis te nemen van het nieuwe lokale decreet. Dit punt zal ook op de agenda staan van de volgende commissie “Administratieve Aangelegenheden” die dringend moet worden georganiseerd.

De gemeenteraadsleden hebben kennis genomen van het nieuwe audit rapport 2019 over het algemeen beheer van de gemeentelijke diensten van de gemeente. Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt of dit belangrijke document is besproken in het College en of het een openbaar document is. Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) maakt van de gelegenheid gebruik om te vragen welk systeem zal worden gebruikt voor de opvolging van de audit. De algemeen directeur, Joëlle Eggermont, antwoordt dat het inderdaad een openbaar document is en dat minstens één keer per jaar feedback zal worden gegeven.

Na deze meer administratieve punten wordt een punt betreffende straatmeubilair ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om een verzoek om een contract te verlengen voor 10 jaar mbt de bezetting van de openbare ruimte voor billboards bij kraainem-unies. De twee vragende partijen, JC Decaux en ClearChannel, hebben een monopoliepositie in deze sector. Aangezien dit dossier in het verleden problematisch was, vraagt Olivier Joris (Pro-Kraainem) dat het wordt behandeld in de volgende commissie van mobiliteit. De lijst met plaatsen moet ook worden geanalyseerd en de inwoners moeten verwittigd worden. Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) stelt afwisselende advertenties voor met een kaart van de gemeente. Schepen Pierre Simon (Défi) legt uit dat er in het tijdperk van smartphones geen belangstelling meer is van burgers om een plan van de gemeente te kunnen raadplegen.

Zoals afgesproken aan het begin van de legislatuur, moet elk raadslid dat een vergadering bijwoont van een intercommunale een rapport voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt kennis van de volgende verslagen:

  • Logo Zenneland, door Marie-France Constant (Kraainem-Unie)
  • Openbaar Groen, door Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie)
  • Zefier, door Anja Vermeulen (Kraainem-Unie)

Aan het einde van de sessie, in afwezigheid van Arnold d’Oreye (DéFi), vraagt Alain Van Herck (DéFi) opnieuw om een punt te stemmen over de introductie van een informatief artikel in het volgende infoblad ivm de keuze van de taal die wordt gebruikt voor de betrekkingen tussen de bevolking en het gemeentebestuur.

Dit is niet de eerste keer dat dit punt wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, deze keer weliswaar met een andere (correctere …) formulering. Elk gemeenteraadslid van alle fracties zijn het er over eens dat het noodzakelijk is om de inwoners correct te informeren over hun rechten in deze kwestie. De burgemeester Bertrand Waucquez haalt echter aan dat het arrest van de raad van state betreffende de niet-benoeming van de 4 burgemeesters eerstdaags wordt verwacht, dat dit arrest duidelijkheid zal verschaffen over de rechten van de franstaligen, en dat bijgevolg beter wordt gewacht op deze conclusies om als dusdanig aan de bevolking een volledige en correcte informatie te kunnen meegeven, zonder verwarring te creëren. De burgemeester voegt er aan toe dat deze visie ook strookt met het advies van de juridische adviseur van de gemeente, Christophe Clerin (adjunct-directeur-generaal) – die ook aanraadt het arrest af te wachten omdat de twee vragen uiteraard zijn verbonden met elkaar. Volgens Véronique Caprasse (DéFi) hebben deze twee zaken niets met elkaar te maken …

De discussie raakt verhit (gezien de temperatuur in de raadzaal …) en de vergadering wordt opgeschort. Uiteindelijk stemt een meerderheid van de raadsleden om het artikel, mits een correctie zoals voorgesteld door Dorothée Cardon (Pro-Kraainem), te publiceren in het volgende infoblad.

Het laatste punt betreft een door Alain Van Herck (DéFi) voorgesteld amendement over gemeentelijke subsidies voor zonnepanelen. De heer Van Herck stelt voor om de inwoners van Kraainem een steun van 500 eur te verlenen. Inderdaad, subsidies van verschillende overheden zijn verdwenen omdat de investering op zichzelf wordt afgeschreven. Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) legt uit dat bij het bespreken van zonnepanelen of elke vorm van isolatie en dergelijke, het noodzakelijk is om het onderwerp te benaderen met de nodige nuances, waarbij ook wordt rekening gehouden met de levenscyclus van een zonnepaneel, de kwaliteit van de installateur, de impact op het milieu (productie, recycling, …). Dit onderwerp moet verder uitgediept worden en zal op een volgende gemeenteraad opnieuw worden voorgelegd.

De sessie eindigt met vragen van de gemeenteraadsleden. We merken in het bijzonder:

  • Door Sarra Crucifix (MR): Wat is de reden voor de toename van het opstijgen van vliegtuigen vanaf baan 25 met een scherpe bocht? Wat is de impact op onze gemeente? De schepen Elisabeth de Foestraets (MR) antwoordt dat ze aan de diensten een analyse zal vragen daaromtrent.
  • Door Sarra Crucifix (MR): Vraag over burenbemiddeling: is dit gepland in de voorbereidingen van de nieuwe begroting? De burgemeester legt uit dat concrete afspraken moeten gemaakt worden met buurgemeente Wezembeek-Oppem vooraleer deze dienstverlening gestart kan worden.
  • Door André Ivansky (Kraainem-Unie) Hoe staat het met het probleem van de opengetrokken vuilniszakken? Elisabeth de Foestraets (MR) legt uit dat Interza van mening is dat de inwoners hun afval niet correct sorteren, en suggereert dat de politie communiceert over de te nemen maatregelen (bv. installatie van bewakingscamera’s op verschillende plaatsen in de gemeente). De volgende ontmoeting met Interza is gepland voor begin augustus.
  • Guillaume von Wintersdorff (Pro-Kraainem) deelt mee dat het containerpark Kraainem vanaf half augustus gesloten is vanwege de werken aan het fietspad van de Woluwelaan. Het containerpark van Wezembeek zou tijdens deze werken toegankelijk zijn voor de inwoners van Kraainem, maar dit moet nog bevestigd worden.