Hoogtepunten uit de gemeenteraad van 30 april 2024

Twee raadsleden van DéFi zijn verontschuldigd. Punt 13 – over de toekomst van het voormalige vredegerecht – wordt verdaagd (de volledige agenda).

De meeste punten worden anoniem afgeklopt, of althans met een grote meerderheid, maar niet alle.

Financiën. Bij de vaststelling van de jaarrekening bijvoorbeeld beluistert men de bekende opmerkingen van DéFi-MR, voor wie de financiën zowat op instorten staan. Burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie) legt voor de zoveelste keer uit waarom dat niet waar is. De autofinancieringsmarge is weliswaar met zijn 3 miljoen hoger dan gebudgetteerd. Wel hebben wij in 2023 1.3 mio aan Riopact moeten betalen (riolering, afwatering), en hij blijft meer dan voldoende.
Waucquez legt nogmaals geduldig uit dat om structurele en berekenbare redenen de autofinancieringsmarge altijd hoger uitkomt dan gebudgetteerd. 2023 was een uitzonderlijk jaar dankzij de rechtzetting van boekhoudkundige cijfers of federaal niveau.

Verdeelsleutel kosten WOKRA-politiezone. Punten 4 en 16 gaan eigenlijk over hetzelfde, nl. wat de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem ieder betalen aan de politiezone WOKRA. Dit is 52,26 % van het budget van rond de 7,5 miljoen voor Kraainem, en 47,73% voor Wezembeek. Dit alles op basis van een berekening en Koninklijk besluit van 25 jaar geleden. Ook heeft Wezembeek 1 lid meer in de politieraad. Verzoeken van de burgemeester aan zijn ambtgenoot om deze verdeling opnieuw te bekijken hebben geen gevolg gehad. Daarom stemt de gemeenteraad nu om zich formeel te richten tot de gemeenteraad van Wezembeek met dit verzoek. Het zou Kraainem mogelijk 135.000 euro per jaar kunnen besparen.

Verzustering St-Trojan. Een budget van 1005 euro wordt verschoven om een deel van de kosten van de Cercle d’Art te dekken voor de reis naar St-Trojan (Frankrijk) in het kader van de verzustering. Iedereen stemt ja op 2 onthoudingen na.

Dienstverlening voor gemeentelijke evenementen. Een contract met een externe hulpverlener wordt goedgekeurd met tegenstemmen van de oppositie. De diensten hebben nochtans een structureel overuren probleem. Door de indexeringen van de lonen wordt dit te duur – vandaar deze maatregel. De oppositie vindt dat men dan maar evenementen moet schrappen. De schepenen van Kraainem-Unie maken hun DéFi-MR collega’s erop attent dat de lijst evenementen maanden geleden door het college – dus ook door hun – is goedgekeurd.

De mondelinge vragen zijn weer de gebruikelijke inleiding tot beschuldigingen en verwijten.
Zo wil collega van Herck (Défi) weten waarom Kraainem niet betrokken is bij het overleg over de situatie rond Léonard (hij had al eerder op sociale media gepost dat de burgemeester daar alleen was voor de foto). De burgemeester en schepen van openbare werken Forton (Kraainem-Unie) leggen uit dat zij bij alle vergaderingen tussen het Werkvenootchap, Agentschap Wegen en Verkeer en buurgemeenten aanwezig waren. Forton geeft technische uitleg over de ernstig zwakke staat van de tunnels. Waucquez legt uit hoe ieder uitstel van de werken zou betekenen dat zij nog veel langer gaan duren. Hij, en de voorzitter verzoeken Van Herck om zijn informatie in het vervolg beter te checken voor hij aantijgingen maakt.

Met de garage sales is het niet anders. Ondanks de lof die geuit wordt aan de organisatoren (raadsleden Fouarge en Kekli (MR)) krijgt de burgemeester het verwijt dat hij met een “eenzijdig” besluit de zaak op de valreep verstoord heeft heeft waardoor een aantal zaken bemoeilijkt werden.

De burgemeester pikt dit niet. Hij legt uit wat de vergunning precies inhield die in februari was toegekend door het college. Dit ging over “Garage sales” in Kraainem, en niet over een brocante in de Hebronlaan, waar “iedereen welkom” was volgens berichten op de sociale media die kort voor het evenement verschenen, ook mensen van buiten Kraainem. Bewoners hebben hierover geklaagd bij de administratie. Het enige doel van het burgemeestersbesluit was om de zaak te doen verlopen volgens de regels van de toegekende vergunning en van het politiereglement.

Verschillende leden van Kraainem-Unie vragen de dames Fouarge en Kekli om de beschuldigingen die zij hierover op Facebook hebben gezet te verwijderen en recht te zetten. Men wijst erop dat de gemeente een deontologische code heeft voor het gedrag van mandatarissen en dat die gerespecteerd moet worden.

Volgende gemeenteraad: 28 mei