Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 30 augustus 2022

Na de unanieme goedkeuring van de verslagen van de gemeenteraad van juni geeft de voorzitter het woord aan de burgemeester, die de tweede wijziging van de begroting 2022 van de gemeente toelicht, die ter stemming op de agenda is geplaatst. De twee belangrijkste elementen van deze begrotingswijziging zijn:

  • Enerzijds een verhoging van het totale budget voor de realisatie van het project Hoeve van Deuren voor het OCMW (met name ten gevolge van de stijging van de prijs van bouwmaterialen)
  • Anderzijds een stijging van de inkomsten van de gemeente, die deze stijging gedeeltelijk compenseert
    De meerderheid en enkele raadsleden van de oppositie stemmen voor dit punt; andere van de oppositie stemden tegen of onthielden zich.

De schepen van sociale zaken, Marie-France Constant (Kraainem-Unie), geeft vervolgens een interessante uiteenzetting over de belangrijke veranderingen die een impact zullen hebben op de sociale huisvestingsmaatschappij “Elk zijn Huis”, waartoe onze gemeente behoort. Dit bedrijf staat op het punt te fuseren en zijn wettelijke status te veranderen. In de praktijk betekent dit een uitbreiding van haar werkterrein (van 7 naar 13 gemeenten) en een uitbreiding van de verleende diensten (waaronder het aanbieden van huurwoningen op de private markt).

Er volgen een aantal administratieve punten die traditioneel in deze tijd van het jaar worden behandeld: wijzigingen in de reglementen voor:

  • Franse en Nederlandse scholen
  • Verhuur van de verschillende sportfaciliteiten
  • Huur van het Kasteel Jourdain en huurprijzen voor de Agora-zaal
  • Huur van de schoolzalen en hun uitrusting

Daarna wordt gestemd over een cruciaal punt: de aanpassing van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) van de gemeente voor het Pikdorenveld. Het is de bedoeling de agrarische en niet-bouwgrond bestemming van dit grote stuk grond aan de Wezembeeklaan, tegenover Delhaize en Carrefour, te bevestigen. Over dit punt is met eenparigheid van stemmen gestemd. Dit is uitstekend nieuws in het kader van het behoud van onbebouwde gronden in de gemeente en de mobiliteit van de Wezembeeklaan.

Guillaume von Wintersdorff geeft vervolgens een gedetailleerd halfjaarlijks verslag over de activiteiten van Interza, waarbij hij vooral aandacht besteedt aan de voortdurende stijging van de kosten, vooral in de afgelopen maanden. Hij wijst erop dat het onvermijdelijk zal zijn de prijs van de stickers voor de grijze containers en vuilniszakken, die al 15 jaar ongewijzigd is gebleven, te verhogen.

Daarna volgen de vragen van de gemeenteraadsleden:

Guillaume von Wintersdorff heeft een vraag voor de schepen van sport: de voetbalvelden worden regelmatig besproeid met water uit de openbare waterleidingen. Dit lijkt hem moeilijk te rijmen met het verzoek aan de Kraainemnaars om zuinig met water om te gaan. De schepen van sport (Anne-Charlotte Sala, DéFi) antwoordt dat zij meer informatie zal moeten inwinnen daaromtrent. De schepen van Openbare Werken, Johan Forton (Kraainem-Unie), geeft enkele interessante toelichtingen: hij meldt dat grasvelden moeten worden onderhouden/bewaterd, anders zouden ze snel onbruikbaar worden, wat op lange termijn veel hogere kosten met zich zou brengen. In dit specifieke geval werd vóór de zomer een aanzienlijke investering gedaan om gras te planten waar dat nodig was. Zonder besproeiing zou deze investering verloren zijn gegaan. Hij wees er ook op dat de diensten van de gemeente ervoor hebben gezorgd dat de besproeiingsuren en -hoeveelheden gedurende de zomer werden geoptimaliseerd.

Alain van Herck (DéFi) vraagt vervolgens of de gemeente een antwoord heeft gekregen op de – tijdens de gemeenteraad van juni besproken – reacties die naar AWV werden gestuurd over het (nieuwe) fietspad dat gepland is voor de Mechelse steenweg, en de onteigeningen die mogelijk gepland zouden zijn. Maar er is nog geen antwoord gekomen.
Hij vraagt ook naar de stand van zaken met betrekking tot het dossier over de knip van de Woluwelaan om op de Ring te komen. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) antwoordt dat er nog geen beslissing is genomen, maar dat de zaken in de goede richting lijken te gaan.
Op het gebrek aan communicatie dat Alain van Herck (Défi) aan de kaak stelt over de werken Baron d’Huart/Reine Astrid, antwoordt schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) dat alle buurtbewoners al twee keer een brief hebben ontvangen en regelmatig op de hoogte worden gehouden.

Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt vervolgens aan de schepen van sport Anne-Charlotte Sala (DéFi) naar de situatie van de vechtsportclubs in het sportcentrum. Na een ingewikkelde herstart na de corona, en ruzies tussen de clubs, vraagt hij de wethouder wat haar visie op lange termijn was voor de plaats van elk type sport in de gemeente. Ze antwoordde… dat ze per e-mail zou antwoorden…

Volgende gemeenteraad: 27 september om 19 uur