Rapport van de gemeenteraad van 29 januari 2019

 

De gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 was de eerste “echte” vergadering sinds de installatievergadering van 8 januari. Ieder was het er over eens dat deze efficiënt is verlopen in een serene en constructieve sfeer.

Er is een nieuwe meerderheid. De ploegen bestaan nu uit:

Het College van Burgemeester en Schepenen:

Bertrand Waucquez (aangewezen burgemeester) en Marie-France Constant, beide voor Kraainem-Unie. Zij zullen gezelschap krijgen van Johan Forton als schepen zodra B. Waucquez officieel benoemd is. Verder zetelen Elisabeth de Foestraets (MR), Véronique Caprasse (DéFI) en Françoise De Vleeschouwer (DéFI) als schepenen.

De gemeenteraad:

Voor Kraainem-Unie: Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Carel Edwards, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, André Ivanszky.

Voor de Lijst van de Burgemeester (LB): Dorothée Cardon de Lichtbuer, Olivier Joris, Luc Timmermans en Guillaume von Wintersdorff.

Voor DéFI/MR: Véronique Caprasse, Elisabeth de Foestraets, Françoise De Vleeschouwer, Anne-Charlotte Sala, Pierre Simon, Arnold d’Oreye, Isabelle Fouarge, Christian Marichal, Sarra Crucifix-Kekli, Alain Van Herck, Bruno Vandersteen.

Er zijn dus twee fracties in de nieuwe Gemeenteraad: (1) Kraainem-Unie en LB die apart zijn opgekomen in de verkiezingen en een meerderheidsfractie hebben gevormd omdat het om tweetalige lijsten gaat met compatibele programma’s, samen goed voor 12 gemeenteraadsleden. (2) DéFI/MR, een fractie met 11 gemeenteraadsleden.

OPENBARE ZITTING

De zitting wordt geleid door de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, Luc Timmermans (lijst LB).

  1. De notulen van 18 december 2018 worden goedgekeurd. Een schriftelijke uitleg over het budget van het OCMW wordt hier ter verduidelijking bij toegevoegd.
  1. Ook de notulen van de installatievergadering van de Gemeenteraad van 8 januari worden goedgekeurd.
  1. Het drempelbedrag waaronder de gemeentediensten (met toestemming van het College) uitgaven kunnen doen die niet via aanbesteding moeten gebeuren willen de diensten optrekken van eur 25.000 naar 30.000. Dit is een algemene tendens in Vlaanderen maar Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt om nadere details: wat voor soort uitgaven, zijn er voorbeelden van hoe en waar dit nuttig is? De algemeen directeur geeft voorbeelden (zoals een veegmachine die tijdens de sneeuw in panne valt en waarvoor direct een oplossing moet gevonden worden). Het punt wordt goedgekeurd. Het College zal waakzaam toezien op dit soort uitgaven.
  1. Transitie team voor de Integratie van de gemeente en het OCMW. Voor een aantal gemeenteraadsleden is het voorgestelde team te groot (het is in feite het management team van de gemeente plus twee mensen uit de OCMW diensten). Ook ontbreekt iedere einddatum voor wat in principe een tijdelijke maatregel is. Dorothée Cardon (LB) vraagt wat de financiële gevolgen zijn voor de leden van dit team? Geen extra toelage zegt de algemeen directeur. Olivier Joris (LB) vraagt wat bijvoorbeeld de mobiliteitsambtenaar in dit team doet, gezien de taaklast die hij al heeft. Enige scepsis onder de raadsleden ten spijt wordt het punt goedgekeurd zij het met een amendement van Kraainem-Unie/LB dat dit team op zijn laatst ontbonden wordt op de gemeenteraad van september 2019. Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie, aangewezen burgemeester) maakt duidelijk dat dit geen blanco cheque is voor het management team van de toekomst.
  1. Oprichting overlegcomité gemeente/OCMW. Ook hier worden amendementen toegevoegd om een betere spreiding tussen gemeente en OCMW te verkrijgen. Een aantal punten zijn nog niet rijp en worden verdaagd naar een volgende zitting.
  1. Mobiliteit: De gemeente treedt formeel toe tot de Vervoers-Regioraad van de Vlaamse Rand om coördinatie en planning te bevorderen.

 

TOEGEVOEGDE DAGORDE GEMEENTERAAD

  1. Interza – Dienstjaar 2018 – Verslag van de bestuurder.

Dit soort rapportering is een gewoonte van het betrokken raadslid (G. von Wintersdorff, LB) maar blijft helaas een zeldzaamheid wat de andere afgevaardigden betreft, ondanks herhaalde verzoeken door Kraainem-Unie tijdens de vorige legislatuur om dit te verplichten. Kraainem-Unie/LB spreekt dan ook de hoop uit dat toekomstige vertegenwoordigers bij intercommunales de moeite zullen nemen om regelmatig rekenschap te geven over de wijze waarop de belangen van de gemeente behartigd worden.

  1. Motie van Christian Marichal (DéFI/MR) betreffende de opschorting van de zg. PBN (satelliet-gebonden Performance Based Navigation) procedure te Brussel Nationaal voor baan 07

Het systeem, dat door de meeste luchthavens in België gebruikt wordt werd op Zaventem op 13 december stopgezet. Gevolg: meer intensief (en potentieel minder veilig) gebruik van baan 01 die laag over Kraainem scheert.

De motie vraagt…”met aandrang het behoud van de PBN regels voor de baan 07, die door Europese en internationale regelgeving is opgelegd (met als resultaat een hogere veiligheid en minder geluidshinder voor de Oostrand van Brussel). De tekst werd bij eenparigheid van stemmen aanvaard voor transmissie naar het Federale Parlement en de bevoegde minister.

  1. Vraag van raadslid A. d’Oreye de Lantremange (DéFI/MR) over de exacte kosten van de recente nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op de Vredeplaats.

Aangewezen burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie) verwelkomt de vragen. Hij stelt voor een systematisch draaiboek voor uitgaven dezer aard in te voeren met een vaste checklist: aantal bezoekers, kosten, werkuren, enz. om een duidelijk overzicht van werkelijke kosten te bekomen. De heer d’Oreye krijgt zijn cijfers binnen de officiële termijn (één maand). Véronique Caprasse (DéFI/MR) wil dat er een keuze gemaakt wordt tussen nieuwjaarsreceptie en kerstmarkt. Volgens de voorzitter sluit het één het ander niet uit.

  1. Vraag van raadslid P. Simon (DéFI/MR) over het taalregime van het online systeem dat nu van toepassing is op het omgevingsloket (bouwvergunningen).

Voor de aangewezen burgemeester een zeer terechte vraag. Er zijn al een aantal démarches geweest van betrokken gemeenten. De bevoegde minister haalt de streefdatum per eind januari 2019 niet maar in de loop van 2019 wellicht wel. Bertrand Waucquez zal met andere burgemeesters lobbyen om de zaak te regelen nog voor 2020. Het is duidelijk dat dit buiten de bevoegdheid van Kraainem valt. Het is een regionaal probleem, dus moet dit collectief worden opgelost. Eventueel compenseren van vertaalkosten van burgers kan in het College besproken worden. Dorothée Cardon (LB) merkt op dat de begeleidende nota waar dit systeem ook in voorziet wel in het Frans mag zijn.

 

GESLOTEN ZITTING

Bij hoogdringendheid werd de aanwerving van een geselecteerde financieel directeur goedgekeurd met een contract van onbepaalde duur. Kraainem heeft het in de afgelopen zes jaar grotendeels zonder financieel directeur moeten doen. Hopelijk gaan wij nu een periode van stabiliteit tegemoet op dit vlak.

 

Volgende Gemeenteraden zijn alle gepland voor de laatste dinsdag van de maand om 19 uur:

26/02

26/03

30/04

28/05

25/06

25/09

29/10

26/11

17/12