Hoogtepunten van de gemeenteraad van 27 augustus

Op 27 augustus vindt een extra gemeenteraad plaats. Er is dan ook een goed gevulde agenda waaronder een aantal punten die een impact op het dagelijks leven hebben.

De schoolreglementen van de scholen Diabolo en Klimboom worden goedgekeurd. Een aantal vragen worden gesteld. Er zijn aparte schoolreglementen voor Diabolo en Klimboom gezien de scholen een aantal specifieke bepalingen hebben. Johan Forton (Kraainem-Unie) vraagt dat de verwijzingen naar de andere school uit de documenten gehaald worden om verwarring te vermijden.

Het arbeidsreglement voor het personeel van Diabolo wordt goedgekeurd. De diensten bevestigen dat er aparte arbeidsreglementen voor Diabolo en Klimboom zijn. Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) vraagt dat het verschil inzake het medicijnenbeleid betreffende anafylactische shock (Epipen) bekeken wordt.

Het reglement voor riolering en kleinschalige waterzuivering (met inbegrip van de verplichte overstap naar gescheiden rioleringen afvalwater en regenwater) wordt goedgekeurd. Olivier Joris (Pro Kraainem) informeert naar de verandering in termijn van 6 maanden naar 12 maanden. Pierre Simon (DéFi) licht toe dat dit is om de burgers wat langer tijd te laten de nodige werken uit te voeren. Hiermee samenhangend, keurt de gemeenteraad een subsidie- en handhavingsreglement goed.

De gemeenteraad stelt de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijk Ordening (GECORO) samen. Op basis van het amendement van Christiaan Marichal (MR) zullen naast de maatschappelijke geledingen en deskundigen, de twee politieke fracties elk twee afgevaardigden te sturen.

De gemeenteraad keurt het Reglement Cameratoezicht goed. Dit zal de de intercommunale Interza in staat stellen een camera te gebruiken in haar strijd tegen sluikstorten. Hierop wordt door de integrale gemeenteraad heel positief gereageerd.

De gemeenteraad duidt Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem) aan als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij voor Sanering en de Inrichting van de Woluwe.

De gemeenteraad beslist om in naam van de gemeenteraad een felicitatiebrief te sturen naar de recent benoemde burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Drogenbos.

Zoals afgesproken aan het begin van de legislatuur, moet elk raadslid dat een vergadering bijwoont van een intercommunale een rapport voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt kennis van de volgende verslagen:

  • Bekkenbestuur Dijle-Zenne, door Luc Timmermans (Pro-Kraainem)
  • Riopact, door Luc Timmermans (Pro-Kraainem)
  • Interza door Guillaume Von Wintersdorff (Pro-Kraainem)
  • Vereniging voor Openbaar Groen door Anja Vermeulen (Kraainem-Unie)
  • Werkgroep Smart Cities door Anja Vermeulen (Kraainem-Unie)

Arnold d’Oreye de Lantremange (DéFi) stelt zich vragen bij de kwaliteit van de Franse versie van het Gemeentelijk Infoblad. Marie-France Constant (Kraainem-Unie) bevestigt dat er een probleem van kwaliteit en reactiesnelheid is bij het vertaalbureau. Daarenboven is er ook een personeelstekort in de administratie. De gemeente is echter volop aan het recruteren voor o.a. een Marketing- en Communication Manager. Bovendien is ze ervan overtuigd dat een interne vertaler noodzakelijk is voor een faciliteitengemeente.

Olivier Joris (Pro Kraainem) vraagt naar de stand van zaken in het opzetten van burenbemiddeling. Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) meldt dat er momenteel niet genoeg burenbemiddelaars in Wezembeek-Oppem zijn om Kraainem structureel bij te staan. De diensten zijn op zoek naar enkele vrijwillige bemiddelaars die bereid zijn 6 dagen vorming te volgen.

André Ivanszky (Kraainem-Unie) informeert naar de simulatie van verschillende financiële scenario’s die door Belfius werd opgemaakt. Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) zal de relevante informatie doorsturen naar de leden van de Financiële Commissie.

Vinciane De Meutter (Kraainem-Unie) vraagt of het mogelijk is voor woonzorgcentrum Atrium drie bestaande parkeerplaatsen [waarvan één voor mindervaliden] te veranderen in twee parkeerplaatsen voor mindervaliden. Marie-France Constant zal het bekijken met de diensten.

Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) informeert naar de data van de volgende commissies: Financiën, Bestuur en Mobiliteit & Openbare Werken. Christian Marichal (MR) bevestigt dat er op dit ogenblik voor de Commissie Financiën geen datum vastligt. Alain Van Herck (DéFi) bevestigt dat de Commissie Bestuur zal doorgaan op 1 oktober 2019. Olivier Joris (Pro Kraainem) zal samen met de diensten een geschikte datum voor de Commissie Mobiliteit & Openbare Werken zoeken en deze communiceren.

Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) informeert naar de stand van zaken in het dossier van het al dan niet inschrijven in het Thesauriebewijzenprogramma van Zefier gezien de deadline in oktober is. Joëlle Eggermont zal het met de diensten bekijken.

Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) informeert naar de stand van zaken inzake de recrutering. Joëlle Eggermont deelt mee dat de vacant verklaarde functies worden ingevuld. De functie van financieel directeur is nog niet formeel vacant verklaard. Verder zal er via het College van Burgemeester en Schepen gecommuniceerd worden.

Volgende vergadering: dinsdag 24 september om 19 uur.