De hoogtepunten van de gemeenteraad van 28 maart 2023 en van de bijkomende gemeenteraad van 31 maart 2023

Tot vreugde van Défi-MR ligt er een communautair getint probleem op tafel. De oppositie verwijt de meerderheid graag dat zij dat soort problemen uit de weg gaat. Het tegendeel is waar. Wij zien echter wel het verschil tussen opkomen voor specifieke rechten van burgers, en politiek vendelzwaaien.
Zo had de gemeente in november vorig jaar een brief ontvangen van Minister Ben Weyts (verantwoordelijk voor de Vlaamse Rand) waarin het gebruik van taalregisters in faciliteitengemeenten wordt aangevochten op basis van een aantal argumenten (rondzendbrieven Peeters en Martens, Algemene Verordening Persoonsgegevens, enz).
Volgens juridisch advies waarover het college beschikt zijn de argumenten van de minister ongegrond. Daar de brief bovendien geen antwoord vereist beslist de meerderheid om, net als de meeste faciliteitengemeenten, hier verder geen gevolg aan te geven en de Franstalige bewoners op de meest soepele manier in hun eigen taal te blijven bedienen. Défi-MR wil deze gelegenheid om het communautaire debat op te rakelen echter niet laten gaan maar krijgt geen meerderheid voor haar idee om alsnog een antwoord aan de minister te sturen.

Dan volgt een reeks van administratieve punten die zonder veel discussie worden afgewerkt, meestal met unanimiteit. Belangrijk daarbij is de presentatie van het nieuwe organogram van de diensten. Hieruit blijkt o.a. duidelijk hoe ernstig het personeelstekort binnen de administratie is en hoe moeilijk het is om vacante posten (20%) te vullen. De burgemeester zegt toe dat er meer gebruik zal worden gemaakt van alternatieve wervingsprocedures (tijdelijke contracten e.d.) voor zover mogelijk.

Het begint te stokken bij punt 12. Dit gaat over het verleggen van een rooilijn voor de bouw van enige tientallen sociale woningen door “Elk zijn huis” aan het Kruisveld, in Noord-Kraainem. Het duurt even voordat de oppositie, die het lijvige dossier niet helemaal onder de knie heeft, inziet dat het hier gaat om een administratieve beslissing over een wijziging van het openbaar domein en niet over het project zelf.

Maar dan loopt de zaak echt vast. De gemeenteraad moet een nieuw reglement goedkeuren voor de belasting op inname van het openbaar terrein. Dit gebeurt bij werken, verbouwingen, enz. Het oude reglement verloopt en het nieuwe maakt gebruik van een IT-systeem om de zaak te vereenvoudigen voor zowel bewoners als diensten. De tarieven werden opgesteld op basis van een vergelijking met equivalente procedures in buurgemeenten.
Défi/MR hekelt deze “nieuwe belasting” totdat het duidelijk wordt dat dit niet zo is. Dan oordelen zij dat het reglement eerst in een commissie moet worden besproken. De burgemeester legt tot tweemaal toe uit dat er in de nabije toekomst amendementen mogen worden ingediend maar dat uitstel van een beslissing een juridisch vacuüm voor de gemeente creëert, waardoor het innen van deze retributies onmogelijk wordt. Défi/MR heeft hier echter geen oren naar. De stemmen staken (11 tegen 11) omdat er een afwezige is wegens ziekte bij Kraainbem-Unie. Zo blijft de gemeente verstoken van deze vorm van inkomsten tot nader orde. Om uit de impasse te geraken moet in extremis een speciale gemeenteraad worden gehouden op 31 maart. Daar wordt het punt alsnog gestemd. De onnodige kosten van deze blocage passen moeilijk bij een oppositie die zich opwerpt als de goede huisvader van de gemeentefinanciën.

De verkeerslichten op het kruispunt van de Vinkenlaan en de Dezangrélaan zouden een probleem zijn omdat ze moeilijk zichtbaar zijn door een boom, en beter verwijderd worden (aldus een politierapport en een advies van de diensten). De meerderheid in de gemeenteraad – in alle fracties – vindt dit niet in het belang van de lokale bewoners. De lichten blijven. Men gaat zien of de situatie op een andere manier verbeterd kan worden.

Fluvius en Telenet gaan samenwerken om in hun hele geografische dekking “het datanetwerk van de toekomst” te creëren via “Netco”. Fluvius is in deze constructie echter de minderheidspartner. Telenet is eigendom van Liberty Global, een beursgenoteerde groep. De gemeente heeft op de algemene vergadering van Iverlek op 22 december 2022 aangedrongen dat Fluvius zijn blokkerende minderheid in Netco behoudt. Gezien de recente volledige overname van Telenet door Liberty Global wordt er nu een motie gestemd om het standpunt van de gemeente te bevestigen, die door het bestuur aan Fluvius zal worden overgemaakt.

Dan is het tijd voor de mondelinge vragen.

Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) vraagt hoe het zit met het installeren van een systeem van openbare streaming van gemeenteraadsvergaderingen. Schepen Constant legt uit dat dit sinds 2022 wordt opgevolgd in het kader van een raamovereenkomst. Er was onlangs een demonstratie van een streamingsysteem dat binnenkort aan het college zal worden gepresenteerd.

Olivier Joris (Pro Kraainem) wil weten waarom de 6 parkeerplaatsen voor burgemeester en schepenen nog steeds niet beschikbaar zijn gemaakt voor alle bewoners, om verloren parkeerplaatsen bij de Hoeve van Deuren te compenseren. Het antwoord van de administratie is dat de dienst mobiliteit heeft beslist dat er geen verband tussen de twee kan worden gemaakt. Dit antwoord wekt aanzienlijke wrevel onder gemeenteraadsleden.

Op vragen van de oppositie worden de volgende antwoorden gegeven:

Klacht aan Fluvius voor problemen met communicatie in het Frans. De burgemeester legt uit dat 90% van de website nu vertaald is. Het zou dus niet logisch zijn om nu nog een klacht in te dienen gezien de vooruitgang die gemaakt wordt.

Premie voor aankoop elektrische fiets. Schepen Constant legt uit dat er tot nog toe 115 aanvragen zijn geweest. Het budget blijft beschikbaar tot eind 2023, maar dat kan worden verlengd. Er komt meer publiciteit in het infoblad van juni om de inwoners te informeren over het bestaan van deze premie.

Volgende gemeenteraad: 25 april 2023 om 19 uur