Hoogtepunten van de gemeenteraad van 30 maart 2021

De gemeenteraad (beschikbaar op YouTube) begint met een aantal administratieve punten:

  • de vervangingsvoorwaarden in geval van gelijktijdige afwezigheid van de algemeen directeur en de adjunct-algemeen directeur.
  • een update van de aanwervingsvoorwaarden van een financieel directeur, waarvan de functie reeds meerdere jaren vacant is, en vergelijkende titels voor kandidaten

De gemeenteraad keurt vervolgens het houden van een taalregister voor de bevolking goed. De aanvragen van Franstalige inwoners om hun bestuursdocumenten in hun taal te bekomen, kunnen op deze manier officieel en individueel bewaard en gebruikt worden voor vier jaar. Het punt kwam erdoor maar vier gemeenteraadsleden van Kraainem-Unie – waaronder burgemeester Bertrand Waucquez – onthielden zich gezien er interpretatieverschillen bestaan tussen de verschillende juridische teksten en de bevoegde instanties.

De gemeenteraad stemt vervolgens – unaniem – een subsidiereglement ‘Gemeentelijke hinderpremie horeca en niet-medische contactberoepen‘ die niet konden heropenen vanaf 1 december 2020.

Daarna worden de praktische en financiële voorwaarden tot samenwerking voor de organisatie van de twee vaccinatiecentra in Zaventem (Skyhall) en Overijse (Markt) voor elk van de zes gemeenten uit de Eerstelijnszone “Druivenstreek” – unaniem – gestemd.

Nog steeds – unaniem – wordt een klachten- en meldingenreglement gestemd. Een melding kan gaan over een specifiek of structureel probleem, een gevaarlijke situatie of een aan de gemeentediensten te melden belangrijk probleem. In dit document – opgesteld in samenwerking met de gemeenteraadsleden in de commissie bestuur – wordt de SLA (Service Level Agreement) in geval van een officiële klacht, et dit overeenkomstig de juridische bepalingen voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur. De tekst van het klachtenreglement komt binnenkort – in beide talen – op de website van de gemeente.

De gemeenteraad keurt het officiële antwoord van burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) aan de gouverneur van Vlaams-Brabant goed met betrekking tot een klacht door de oppositie (Alain Van Herck – DéFI en Bruno Vandersteen – MR). Deze klacht betreft de betaling door de gemeente van een factuur voor een dringende interventie voor het vermoeden van het vrijkomen van asbest tijdens het reinigen van een dak. Vandaar dat, enerzijds, de burgemeester bevoegd was bij hoogdringendheid (op basis van art 135,§2 van de Nieuwe Gemeentewet) en anderzijds de factuur goedgekeurd werd door het college van 29 december 2020 en door de gemeenteraad van 26 januarij (zoals reeds uitvoerig toegelicht door de burgemeester tijdens de gemeenteraad van 26 januari). Opmerkelijk dat de oppositie moedwillig kiest niet te stemmen.

De gemeenteraad keurt – unaniem – het nieuwe gebruikersreglement voor de conciërgewoning aan het kasteel Jourdain alsook de installatie van zonnepanelen op de volgende gemeentelijke gebouwen: het gemeentehuis, de sporthal en het gemeentelijk depot. Deze installatie zal gebeuren via een coöperatieve waaraan de burgers financieel zullen kunnen participeren. Specifieke informatie aan de Kraainemnaren volgt nog in de komende weken.

Op het gebied van mobiliteit, stemt de gemeenteraad unaniem tegen de stadstol voorzien bij de toegang tot Brussel en heeft haar twijfels met betrekking tot de gewenste test door het Vlaams Gewest om een stuk van de Tervurenlaan van twee naar een rijstrook te herleiden ten voordele van een breder fietspad. Dit project houdt verschillende mogelijke mobiliteitsproblemen in, onder andere ter hoogte van de Baron d’Huartlaan, de Mechelsesteenweg en de Wezembeeklaan. Door middel van een amendement, telt Dorothée Cardon (Pro Kraainem) stelt voor om de voorziene test in het kader van dit project zo vlug mogelijk in een commissie mobiliteit (de gemeenteraad heeft geenszins toestemming gegeven voor deze test, en nog minder voor het project. De datum van deze – publieke – commissie zal zo vlug mogelijk gecommuniceerd worden zodat geïnteresseerde burgers ze kunnen bijwonen.

De gemeenteraad stemt een motie waarvan inhoud is om aan het Vlaams Gewest te vragen dat in elk van briefwisseling met de burgers de mogelijkheid staat om deze in het Frans te krijgen, en om verdere briefwisseling in het Frans te krijgen voor een hernieuwbare periode van 4 jaar, zoals dit het geval is voor de briefwisseling vanwege de gemeentelijke diensten. Het gaat voornamelijk over briefwisseling ivm gewestelijke materies zoals de gepersonaliseerde brieven ivm onroerende voorheffing. Het punt kwam erdoor, maar vijf gemeenteraadsleden van Kraainem-Unie – waaronder burgemeester Bertrand Waucquez – onthielden zich omwille van bovenstaande redenen.

Gemeenteraadslid Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt naar een update omtrent het voorzien onderhoud van de grote bomen aan de Koningin Astridlaan (stuk tussen de Wezembeek- en de Kraainemlaan). Twee jaar geleden werden deze gesnoeid (maar slechts een op twee) en sindsdien, werd niks meer gedaan. Dit stelt verschillende problemen, meer bepaald op het vlak van veiligheid en estethiek. Mevrouw de Foestraets (MR – schepen van Milieu) antwoordt dat verschillende bomen in zeer slechte staat zijn en vervangen moeten worden. De gemeentelijke diensten gaan op zeer korte termijn een voorstel aan het college doen en indien noodzakelijk een snoeibeurt voorzien nog deze herfst.

Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) vraagt het college naar de stand van zaken van het gebouw Chaudron. Het meerjarenplan voorziet dan ook in de mogelijkheid het gebouw – tegen een voordelige vergoeding – ter beschikking te stellen aan een gebruiker die bereid is een basisrenovatie uit te voeren. Johan Forton (schepen van Patrimonium – Kraainem-Unie) bevestigt dat de diensten een antwoord zullen geven over de vooruitgang in dit dossier.

Naar aanleiding van een vraag van Bruno Vandersteen (MR) bevestigt Anne-Charlotte Sala (schepen van Sport – DéFI) dat ze de aanleg van padel terreinen aan de sporthal plant, wat bevestigd wordt door Marie-France Constant (schepen van Sport – Kraainem-Unie 2019-2020).

Christian Marichal (MR) vraagt dat – in het kader van het dossier inzake het fietspad aan de Baron d’Huartlaan – dat de optie van een niet-afgescheiden fietspad in overweging genomen wordt, zoals in de Grote Prijzenlaan dichtbij. Vele omwonenden zijn afkerig van het plaatsen van parkeerplaatsen tussen de bomen aan de kanten van de centrale berm. Dit voorstel zal eveneneens geanalyseerd worden in de commissie mobiliteit.

Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem) is verontwaardigd over het niet nakomen van de Delhaize van de beloftes gedaan vijf jaar geleden aan de bewoners van de Bloemenweidelaan om begroeiing aan te planten tegen de hoge grijze muur waar deze bewoners op kijken sinds het oprichten van het niuewe gebouw. Hij vraagt aan Véronique Caprasse (DéFI – toenmalig burgemeester) die samenkwam met de verantwoordelijken van de Delhaize en de bewoners van de straat, om deze situatie recht te trekken en de actie te ondernemen zodat de Delhaize haar verplichtingen nakomt. Het college heeft diezelfde dinsdag beslist om een brief in die zin naar de Delhaize, met foto’s om de situatie te staven.

Alain Van Herck (DéFI) betreurt dat de communicatie van de vaccinatiecentra naar de vrijwilligers enkel in het Nederlands gebeurt. De burgemeester betreurt dit ook – en heeft dit reeds aangekaart bij de bevoegde instanties – en wijst erop dat de voertaal in de vaccinatiecentra Nederlands is. Vele document worden vertaald, maar het cruciaal omwille van elementaire veiligheidsredenen dat de vrijwilligers voldoende noties van het Nederlands hebben. Anderzijds, doen de dringendheden en urgenties zich op andere vlakken voor.

Met betrekking van de verkeerslichten op het kruispunt van de Astrid- en Wezembeeklaan, heeft het college officieel aan het Vlaams Gewest gevraagd om terug te gaan voor de voorgaande instelling, met een automatische synchronisatie van de verkeerslichten voor voetgangers ten opzichte van die voor de auto’s, die veiliger was voor de voetgangers.

De circulatietest voor een eenrichtingsverkeer in de Bommaertlaan neemt zijn einde en op het ogenblik is de feedback verdeeld. Er is grote kans dat we terugkeren naar de voorgaande situatie.

Enkel dagen geleden werden affiches van de groep Voorpost – inhoudelijk tegen de faciliteiten – werden op twee plaatsen van de gemeente opgehangen. Alain Van Herck (DéFI) vraagt dat deze affiches verwijderd worden en dat een klacht ingediend wordt. Johan Forton (Kraainem-Unie), in zijn hoedanigheid van waarnemend burgemeester die week, heeft ervoor gezorgd dat de affiches verwijderd werden maar stelt voor om niet te reageren om geen gratis reclame te maken voor dergelijke extremistische boodschappen.

Françoise De Vleesschouwer (DéFI) brengt de gebruikte talen in het kader van de BIN’s (BuurtInformatieNetwerken). De boodschappen worden enkel in het Nederlands verzonden. Ze vraagt dat zowel Frans als Engels bijkomend gebruikt worden. In geval van een verontrustwekkende situatie, zal dit comfortabelere zijn voor de inwoners. De burgemeester is volmondig akkoord met deze aanvraag en zal blijven aandringen bij de provincie (die bevoegd is in deze materie) om dergelijke vertalingen te bekomen.

Volgende gemeenteraad op 27 april, weer met video link en openbaar te zien op Youtube.