Hoogtepunten uit de gemeenteraad van 23 april 2019

Een interessante gemeenteraad, met deze keer een debat over de echte problemen van de bewoners: mobiliteit en veiligheid op de weg, bemiddeling bij burengeschillen, enz. En dat alles in een serene sfeer.

Een aantal administratieve punten worden vrij snel afgewerkt met eenparigheid van stemmen. Het gaat vooral over:

  • Het verhogen van het bedrag dat de administratie mag uitgeven in dringende gevallen (van 25.000 naar 30.000 EUR) zonder daarvoor eerst de toestemming te vragen aan het college van burgemeester en schepenen (voor het vervangen van onderhoudsmateriaal bijvoorbeeld).
  • Een subsidie van de woonkosten van de dominee van de Anglicaanse kerk van Tervuren (die in Kraainem woont). Deze subsidie wordt sinds lange tijd jaarlijks toegekend. Dit jaar ook weer, maar er werd besloten om de juridische en andere achtergronden van deze subsidie voor het eind van dit jaar nader te bekijken.
  • Hernieuwing van het contract met Haviland (een intercommunale die actief is in de sociale, economische en ecologische ontwikkeling in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde). Het contract betreft de ondersteuning die Haviland geeft aan nood-en interventieplanning in de gemeente en aan een aantal andere veiligheidsaspecten.
  • Het reglement van het jaarlijkse “Artiestenparcours” krijgt een update. Dit cultureel evenement vindt plaats in mei en staat inwoners toe om hun eigen kunstwerken tentoon te stellen. Artiesten gaan nu meer thuis exposeren en niet meer op het kasteel Jourdain. Voor inwoners die hun huis niet op die manier op kunnen stellen wordt er ruimte voorzien in de parochiezaal Sint Dominicus.

De gemeentelijke afgevaardigden worden gekozen voor twee intercommunales: Iverlek, een energienetwerkbeheerder, en Krediet voor Sociale Woningen, een hulpfonds voor hypothecaire leningen dat sinds het dalen van de rentevoeten weinig actief is.

Dan wordt het woord gegeven aan Bruno Kesteloot, die een burger verzoekschrift heeft ingediend bij de gemeenteraad. Zijn doel is om de aandacht van politieke mandatarissen en de administratie te vestigen op de impact op de mobiliteit in de gemeente van de plannen die op stapel staan bij “Werken aan de Ring Noord en Oost”. Op 25 april is er een informatie en consultatie avond voorzien op het gemeentehuis door De Werkvennootschap (de firma die deze werken in Vlaanderen organiseert). Dit is een belangrijke eerste etappe maar dient gevolgd te worden door een permanente monitoring van het gehele project: burgers informeren, hun feedback doorgeven, en een proactieve monitoring van de plannen.

De burgemeester bedankt voor deze interventie en hoopt dat meer burgers gebruik zullen maken van hun recht om (in de taal van hun keuze) gehoord te worden door de gemeenteraad. Om een en ander in goede banen te leiden verzoekt hij dat diegenen die zich voor deze problematiek interesseren zich wenden tot de schepen voor mobiliteit (Pierre Simon – Défi) of de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar (Rudy Vander Elst).

Onder “Schriftelijke vragen” vinden wij het volgende:

  • Een verslag toegelicht door Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) over de algemene vergadering van de intercommunale ‘De Kleine Eigenaar”, waar zij – met Olivier Joris (Pro Kraainem) – deze maand de gemeente heeft vertegenwoordigd.
  • Een vraag van Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) die voorstelt om contact op te nemen met de MIVB voor de verlenging van de route van bus 42 vanaf het viaduct E40 tot aan Kraainem Metro. Dit zou de metro bereikbaar maken voor mensen in dat deel van Kraainem zonder de auto te moeten nemen.

Last but not least, twee interventies van de burgemeester (Bertrand Waucquez – Kraainem-Unie):

  • Hij bevestigt dat een bemiddelingsdienst voor burengeschillen ook in Kraainem van start zal gaan. Bij (voorlopig) gebrek aan een bevoegd ambtenaar hiervoor in de administratie neemt een vrijwilligersteam uit Wezembeek de start voor zijn rekening.
  • Er zijn in de laatste weken twee ernstige verkeersongevallen gebeurd in de gemeente. In beide gevallen waren de slachtoffers voetgangers. Er is geen sprake van directe verantwoordelijkheid van de gemeente, niettemin vraagt de burgemeester aan de politiediensten om een lijst op te stellen van gevaarlijke zones, en wil hij de nodige financiële middelen vrijmaken om op korte termijn verbeteringen aan te brengen (reparaties, verlichting) en voor een bewustwordingscampagne onder de bevolking.

 

Volgende gemeenteraad: 28 mei om 19 uur