Hoogtepunten van de gemeenteraad van 27 oktober 2020

Ook deze vergadering vindt plaats online via Teams onder de technische regie van de gemeentelijke administratie, en wordt zoals gewoonlijk voorgezeten door Luc Timmermans (Pro Kraainem). Het debat is openbaar en kan door de hele bevolking worden gevolgd via Youtube. Indien u de gemeenteraad van 24 november a.s. op die manier wil volgen dan moet u in principe de juiste link van te voren kunnen vinden op de website van de gemeente.

Er schort nogal wat aan de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering: gestelde vragen en antwoorden ontbreken, namen werden weggelaten, enz. De Algemeen Directeur belooft de zaak te bekijken en recht te zetten.

Een aantal maatregelen die door de Corona crisis nodig zijn worden unaniem genomen (of bekrachtigd), zoals het burgemeestersbesluit om digitaal te kunnen vergaderen en om de debatten openbaar te doen verlopen, en het besluit om de sluitingsdatum voor aanvragen voor hinder premies voor handelaars en horeca uitbaters aan te passen zodat iedereen die er recht op heeft ze ook effectief ontvangt.  

Ook de jaarrekeningen van de kerkfabrieken van Sint Dominicus en Sint Pancratius worden eensgezind goedgekeurd.

Dan moet de gemeenteraad de mandaten bevestigen van Anne-Charlotte Sala (DéFI) en Bruno Schroeven (idem) als plaatsvervanger voor een buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Iverlek. Normaal is dit routine omdat de mandaten aan het begin van de legislatuur tussen meerderheid en oppositie verdeeld worden. Pro Kraainem / Kraainem-Unie onthoudt zich echter van stemming omdat de voorzitter van het OCMW (de oppositie is daar in de meerderheid) zich niet aan deze afspraak houdt. Voor Pro Kraainem / Kraainem-Unie zijn dit kinderachtige praktijken waar de gemeente in deze moeilijke tijden geen behoefte aan heeft. De onthouding van stemming was dan ook een aanmaning aan DéFI/MR om de zaak zo snel mogelijk recht te zetten en vooraf gemaakte akkoorden te respecteren. 

Wanneer aan Anne-Charlotte Sala (DéFI en afgevaardigd door de gemeente bij Iverlek) naar feedback wordt gevraagd over Iverlek werkt haar micro ‘toevallig’ niet.

De gemeenteraad neemt kennis van de conclusies van de Commissie Bestuur van 1 september. Deze commissie heeft met name een nieuw huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad voorbereid dat inmiddels werd aangenomen. Zij buigt zich op het ogenblik over de Deontologische Code van politieke mandatarissen. Een dergelijke code is een wettelijke verplichting voor alle gemeenten maar de vorige legislaturen hebben er nooit werk van gemaakt. 

De overstromingen in Noord Kraainem zijn de wereld nog niet uit. Omdat de volgende regenbui niet gaat wachten totdat de regionale en andere autoriteiten zich hierover buigen om een oplossing te vinden, wordt er besloten om de schade voor bewoners in ieder geval met kleinere middelen op te vangen. Zo wordt een subsidiereglement goedgekeurd dat een maximale tussenkomst van EUR 2000 per woning voorziet aan beschermingspanelen en/of terugslagkleppen voor de betrokken bewoners van de bewuste straten. Dit geeft de mensen een kans om hun kelders en benedenverdiepingen droog te houden. Voor wie deze investeringen reeds gedaan hebben wordt een retroactieve formule voorzien.

Luc Timmermans (Pro Kraainem) rapporteert over de vergadering van Riopact die hij heeft bijgewoond en doet een presentatie van het subsidieprogramma voor de besparing van oppervlaktewater dat via Riopact en het z.g. Blue Deal Initiatief van de Vlaamse regio kan worden aangesproken. De gemeente kan dit doen door in haar investeringen bijvoorbeeld de scheiding van afval- en oppervlaktewater te promoten bij de heraanleg van rioleringen, en door de verharding (bebouwing) van gronden tegen te gaan. Hiervoor moeten wel projecten worden opgestart op gemeentelijk niveau; geen projecten betekent geen subsidies. Luc Timmermans roept op om hier zo snel mogelijk werk van te maken en raadt aan contact op te nemen met de betrokken accountmanager bij Riopact.

Sarah Crucifix (MR) wordt als lid van de Commissie Algemeen Bestuur op eigen verzoek vervangen door Bruno Vandersteen (MR).

Dan is het de beurt aan de Mondelinge vragen.

Kraainem-Unie heeft een vraag bij monde van raadsleden André Ivansky en Carel Edwards. Zij spreken hun ongerustheid uit over de ontwikkeling van de inkomsten van de gemeente onder de druk van de Corona crisis. Hierdoor bestaat het risico dat bepaalde investeringen moeten worden uitgesteld. Zij vragen dat de gemeenteraad zo snel mogelijk bij deze oefening betrokken zal worden en stellen voor om een speciale Commissie Financiën mid-november 2020 bijeen te roepen om de grote oriëntaties van het Meerjarenplan 2020-2025 bij te werken. Dit is nodig omdat de gemeenteraad anders niet genoeg tijd heeft om zich te kunnen voorbereiden op de zitting van december 2020. Verder vragen zij alsnog antwoord op hun vragen van 29 september 2020, d.w.z. de geactualiseerde situatie, met cijfers, van de gerealiseerde en geplande investeringsprojecten voor het jaar 2020-2021 (project per lijn) met inbegrip van de heraan te leggen wegen en te renoveren patrimonium zoals Hoeve Van Deuren, de situatie van het aan te werven personeel sinds het begin van het jaar 2020, alsmede de extra personeelskosten in 2020 en de prognose voor de komende jaren. Burgemeester Bertrand Waucquez bevestigt dat deze ongerustheid zeer terecht is en laat weten dat de diensten reeds begonnen zijn met simulaties en dat deze zo snel mogelijk tijdens een Commissie Financiën zullen worden voorgelegd ter bespreking. 

Raadslid Van Herck (DéFI) beweert dat de oppositie al geruime tijd grotere voorzichtigheid in de uitgaven vraagt, maar spreekt zichzelf direct tegen door terug te komen op zijn eerdere verzoeken of de gemeente geen subsidies wil geven voor het aanschaffen van elektrische fietsen voor inwoners en het plaatsen van zonnepanelen. De burgemeester Bertrand Waucquez zegt dit in overweging te nemen hoewel de kosten van Covid maatregelen natuurlijk wel zwaar wegen op het budget. Dit zal worden bestudeerd maar er kan niets worden beloofd.  

Raadslid Van Herck vraagt ook dat de gemeente, naast de steun aan handelaren in Kraainem, het in de gemeente wonende verplegingspersoneel financieel bijspringt, en dat liefst voor november. De burgemeester Bertrand Waucquez antwoordt dat dit in het college besproken moet worden; dat de beste manier om verplegend personeel te helpen is om zich aan de regels te houden zodat minder mensen moeten worden opgenomen; dat de financiële situatie natuurlijk niet rooskleurig is, maar dat het zal worden voorgelegd aan de collega’s (schepenen) van alle partijen. Raadslid Edwards dringt er op aan dat dergelijke steun (vooral in de vorm van betaling van overuren) niet moet wegvloeien in federale inkomstenbelastingen.

Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) heeft een vraag over  het ongeluk van 25 oktober op de ring bij de oprit Kraainem waarbij zes gewonden zijn gevallen. De situatie van deze werken is de verantwoordelijkheid, niet van de gemeente en de politie van de zone WOKRA, zo legt de burgemeester uit, maar van de wegpolitie en het gewest aangezien het de ring betreft. Samen met de burgemeester van Wezembeek heeft burgemeester Waucquez met de aannemer / AWV / wegpolitie onderhandeld om de situatie veiliger te maken (de afritten zijn intussen verbeterd), en dit wordt verder van nabij opgevolgd.  

Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) vraagt waarom voetgangers zo weinig tijd krijgen om over te steken bij de nieuwe stoplichten op het Kruispunt Wezembeeklaan / Koningin Astridlaan. Het zou (volgens de betrokken schepen) aan de mensen zelf liggen: ze moeten nu op een knop drukken en dan zou er geen probleem zijn. Ook over de paaltjes die op de Koningin Astridlaan – tegenover de Seringenstraat – werden verwijderd komt niet echt een antwoord. De schepen gaat het bekijken.

Andere vragen betreffen het containerpark (een eigen park voor Kraainem zit er voorlopig niet in en het reserveringssysteem met Wezembeek werkt goed, en de gemeente heeft momenteel geen terrein beschikbaar voor een nieuw containerpark). Françoise De Vleeschouwer (DéFI) vraagt of de oproepen voor mammografie (mammobiel) ook in het Frans kunnen worden verzonden. Het bestuur zal contact leggen hierover, maar het gaat hier om een regionale en niet een gemeentelijke activiteit. 

Dorothée Cardon (Pro Kraainem) vraagt wat men doet voor bewoners die bijzondere huwelijks verjaardagen vieren aangezien dit nu niet meer kan op het gemeentehuis. Burgemeester Waucquez verzekert dat deze mensen niet worden vergeten: zij krijgen de keuze tussen een officiële brief of een receptie met een beperkt aantal mensen op het gemeentehuis in de raadzaal.

Volgende vergadering: 24 november om 19 uur (via streaming).