Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 24 januari 2023

De zitting wordt geopend met een punt bij hoogdringendheid op vraag van Carel Edwards (Kraainem-Unie) over het uitschakelen van de openbare verlichting van zondagavond tot donderdagochtend tussen 23.00 en 05.00 uur.  

In oktober werd in die zin besloten in het kader van de energiecrisis om geld te besparen. De netbeheerder legde destijds een collectieve oplossing op met Wezembeek-Oppem en Zaventem. Vandaag is dit geen verplichting meer, en zoals onze burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) opmerkt, zijn de prijzen ondertussen met de helft gedaald. De belangrijkste reden voor deze ommekeer is de veiligheid: er zijn op dit moment nogal wat werven in de gemeente en ongelukken moeten worden vermeden. Bovendien moet men rekening houden met het gevoel van onveiligheid dat voetgangers in donkere straten ervaren, vooral met de situatie dicht bij de metro en Brussel. Na een schorsing van de zitting voor overleg binnen de oppositie werd het punt unaniem aangenomen. Het is vanaf februari van kracht. 

De raad moet dan stemmen over de vijstelling van visumverplichting voor de financiëel directeur. Dit staat hem om financiële beslissingen te nemen tot een bepaald bedrag zonder het college van burgemeester en schepenen te moeten raadplegen. Dit punt werd reeds besproken in de raad van het OCMW, maar normaal gesproken had het eerst via de gemeenteraad moeten gaan.   Na een debat en uitleg over de veiligheidsmarges die inherent zijn aan het systeem, wordt het punt unaniem aanvaard. 

Een jaarverslag over door de gemeente behandelde klachten van burgers ligt ter informatie op tafel. Sommige raadsleden vinden dat er in 2022 te veel klachten zijn die als zodanig niet-ontvankelijk werden geacht. VInciane De Meutter (Kraainem-Unie) vraagt of het mogelijk is om ook een verslag te zien  over de opvolging van de verschillende klachten. Bertrand Waucquez stelt voor om met de diensten een ticketing- en ticketingsysteem  op te zetten dat de kwaliteit van de service zal verbeteren. Het punt zal worden besproken door het managementteam  van de administratie. 

Er volgt een discussie rond toestemming voor de jeugdclub DE VILLA die vraagt om hun avond om 3 uur ’s nachts te kunnen afsluiten. Men wordt het maar niet eens over de sluitingstijd van het feest  (1 uur ’s nachts of 2 uur ’s nachts) tot Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) een amendement voorstelt om de avond om 2 uur ’s nachts af te sluiten, maar vanaf 1 uur mag de muziek niet meer versterkt zijn.  

Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem), die de gemeente vertegenwoordigt in de raad van bestuur van Interza, stelt het verslag van deze intercommunale voor het tweede kwartaal van 2022 voor. Sommige veranderingen in de ophaaldata zijn te verwachten, afhankelijk van de evolutie van de presentatie van afval (meer pmd en gft, minder restafval). Verder komt er geen fusie tussen Interza en Incovo, maar een stijging van de prijzen (al vele jaren ongewijzigd) is te verwachten.  

Aan het begin van het jaar worden enkele aanpassingen van het Meerjarenplan voorgesteld. André Ivanszky (Kraainem-Unie) stelt voor om het oorspronkelijk in de begroting voorziene bedrag voor de organisatie van straatfeestjes aan het einde van openbare werken af te schaffen. Het punt wordt unaniem goedgekeurd.  

De raad sluit af met mondelinge vragen van de raadsleden aan de leden van het college. Naar aanleiding  van een vraag in de vorige gemeenteraad vraagt Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) wanneer  de informatieavond over het “RUP” (Ruimtelijk Ontwikkelingsplan, speciaal voor het aantal woonniveaus)  georganiseerd zal worden. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat het gepland is en binnenkort gecommuniceerd zal worden.  

Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt wanneer de raad inzage krijgt in de nieuwe versie van het  organigram van het gemeentepersoneel  met de aangekondigde aanpassingen, met name in het managementteam van de administratie. Het antwoord is dat de 2023-versie van het organigram klaar is, maar eerst moet worden goedgekeurd door de bevoegde instanties voordat het kan worden gedeeld met de leden van de raad.  

De laatste vraag is gesteld door Françoise de Vleeschouwer (Défi), voorzitter van de OCMW-raad. Ze verwijt de burgemeester de deontologische code van de gemeente om twee redenen te hebben overschreden:  

  • Tijdens de maaltijd van Resto &Co van 22/12/2022 (aangeboden door het OCMW aan senioren) zou hij haar niet hebben verontschuldigd (ze was afwezig om medische redenen). Maar er is erger: hij had alle deelnemers een eindejaarsborrel aangeboden. Voor mevrouw De Vleeschouwer is dit gedrag van iemand die al campagne voert, die dus misbruik maakt van zijn positie, en voor haar is dit onaanvaardbaar. Zij wil dat de commissie bestuurlijke zaken   bijeen wordt geroepen om hier de deontologische code te handhaven. 
  • Ongeloof en een zekere hilariteit in de raadzaal zijn het gevolg. De burgemeester laat weten dat zij wel degelijk ge-excuseerd is geweest door de aanwezige collega’s van haar partij. Voor de rest: als het aanbieden van een drankje aan senioren tijdens hun eindejaarsdiner om ethische redenen verboden was voor burgemeesters, dan zou dat bekend zijn. Hij is dan ook niet van plan deze gewoonte te veranderen, tenzij kan worden aangetoond dat hij in overtreding zou zijn.  

Andere raadsleden leggen uit dat de toepassing van de deontologische code niet via de genoemde commissie verloopt. Mevrouw De Vleeschouwer wordt geadviseerd  de code eerst te lezen alvorens deze in te roepen.  

Zo eindigt de eerste gemeenteraad van het jaar 2023.  

Volgende gemeenteraad: 28-02-2023