Hoogtepunten van de gemeenteraad van 3 maart 2020

De voorzitter spreekt zijn  waardering uit voor de aanwezigheid van Olivier Joris die aanwezig is ondanks een moeilijke gezondheidssituatie.

Hij staat ook uitvoerig stil bij het leven van de onlangs overleden Magda Calleeuw, onder meer voorzitter van de Cultuurraad, maar op zovele manieren een markante figuur in het culturele en sociale leven van Kraainem, en dat in beide taalgemeenschappen. De gemeenteraad herdenkt haar met een minuut stilte.

Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem) wil weten waarom zijn mondelinge vraag over het verloop van de aanwervingsprocedures in de gemeente niet genotuleerd is. Het onderwerp houdt de raad bezig omdat er al maanden geen vooruitgang is geboekt met het aantrekken van hoognodig personeel, en omdat de politieke mandatarissen in recruteringszaken geen enkele rol mogen spelen.  Joëlle Eggermont (algemeen directeur) zegt het te zullen bekijken.

Arnold d’Oreye Lantremange (DéFI)  neemt ontslag als gemeenteraadslid en wordt vervangen door Bruno Schroeven (DéFI). Na een korte afscheidsrede van de voorzitter voor de lange dienstjaren van de heer d’Oreye legt de heer Schroeven de eed af en neemt zijn plaats in als raadslid.

De diensten stellen een nieuw organogram voor het personeel van de gemeente voor. Het College van Burgemeester en Schepenen dient een amendement in om een technisch medewerker te voorzien om plannen te tekenen, metingen en schattingen op te stellen, enz.

Olivier Joris (Pro Kraainem) vraagt hoe men kan zien bij welke dienst men terecht kan voor een concreet probleem. Joëlle Eggermont (algemeen directeur) licht toe dat dit een functioneel/formeel organogram is maar dat een operationeel organogram beschikbaar is dat deze vraag kan beantwoorden. 

Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.

Een subsidie van 200 EUR wordt toegekend aan Het Raster VZW die ondersteuning biedt aan gezinnen met een autistisch kind. Carel Edwards (Kraainem-Unie) onthoudt zich. Hij staat volledig achter het doel van deze VZW maar gaat niet akkoord met de documenten die voorliggen waarin iedere financiële informatie of verslag van activiteiten ontbreekt. Hij vraagt (nogmaals) om het gemeentelijk subsidiereglement te voorzien van duidelijke en transparante regels waarop “publiek” geld toegekend wordt. Alain Van Herck (DéFI) als voorzitter van de Commissie Bestuur geeft aan dat er geen plaats meer is op de agenda voor de volgende commissie. Hij neemt het punt mee naar de daaropvolgende commissie.

De toelagen 2019 voor Landelijke Thuiszorg en Familiehulp worden toegekend.

Het reglement “Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportinfrastructuur Kraainem” wordt aangepast. Twee verschillende tarieven voor het gebruik van de sporthal en de tennisvelden naargelang het uur worden omgezet in één tarief. Dit komt voordeliger uit voor meeste sportclubs. 

Het voorkooprecht van de gemeente komt op tafel. Dit is een gevoelig punt. Waar gaat het precies over?

Gemeenten in België hebben het recht om bij voorrang een pand of grond te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als de initiële kandidaat-koper indien zij hiermee een doel van algemeen belang nastreven (bijv. sociale woningbouw, groenzone vrijwaren, enz.). Een vorige legislatuur heeft in 2009 besloten dit recht niet uit te oefenen op het gehele grondgebied. In 2012, na de digitalisatie via het E-loket voor vastgoedtransacties, heeft het college besloten om ook hiervan geen gebruik te maken. Voor DéFI/MR gaat het om een aantasting van de vrijheid van de burger om over zijn onroerend eigendom te beschikken. Volgens Kraainem-Unie/Pro-Kraainem krijgt de gemeente geen nieuw recht maar gaat zij een bevoegdheid toepassen die voorheen werd genegeerd.  Het is de verantwoordelijkheid van de politieke mandatarissen om bestaande administratieve procedures zodanig toe te passen dat immoprojecten de gemeente niet voor voldongen feiten kunnen zetten, mogelijk tegen het belang van de gemeente. Dit laatste was onder voorgaande legislaturen niet per se gegarandeerd. 

De temperatuur in de raadzaal stijgt. De burgemeester verzekert de oppositie dat het niet de bedoeling is om van het bestuur een immobiliënkantoor te maken maar dat in het algemeen belang een scherper toezicht nodig is. Het recht van voorkoop zal alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegepast zoals dat ook door de wet wordt voorgeschreven.

De oppositie vraagt de vergadering 10 minuten te schorsen. Na hun terugkeer blijken zij echter geen nader voorstel te hebben en wordt er gestemd. 12 voor, 11 tegen. Het besluit om het recht van voorkoop toe te passen volgens de bepalingen van de wet op het gehele grondgebied van de gemeente is daarmee een feit. 

Hierop staat de voltallige oppositie op – schepenen en raadsleden – en verlaat de zaal. Luide beledigingen aan het adres van de meerderheid zijn niet van de lucht. Dit schijnt een gewoonte te worden bij DéFI/MR, zij hadden hetzelfde gedaan op 22 oktober 2019, toen er over de prioriteiten van het meerjarenplan werd gestemd. We doen wat we kunnen om met hen samen te werken en houden onze hand uitgestoken, maar we kunnen ze niet dwingen. Het motto van de meerderheid blijft: doe wel en zie niet om.

Andere punten, zoals het behandelen van mondelinge en schriftelijke vragen worden uitgesteld omdat leden die de vragen en/en of antwoorden moeten behandelen zijn opgestapt. Er wordt nog gestemd om de specifieke aanwervingsvoorwaarden voor ICT support aan te passen.

De burgemeester geeft uitleg over de positie van de lokale overheden op het gebied van Coronavirus en kondigt een flyer aan voor de hele bevolking met uitleg (deze werd inmiddels bezorgd).

Volgende vergadering: nog te bevestigen