Hoogtepunten van de gemeenteraad van 22 oktober 2019

Deze gemeenteraad moet ondermeer een aanzienlijke vooruitgang in de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van onze gemeente bewerkstelligen. U kan hieronder lezen dat jammergenoeg het verloop van zaken niet steeds in de lijn ligt van de verwachtingen van de burgers in Kraainem.

Alles begint goed die avond met een raad die begint met unanieme beslissingen zonder enige discussie:

  • De goedkeuring van de budgetwijziging 2019-2 (besproken in de Commissie Financiën van 8 oktober)
  • Enkele benoemingen in de intercommunales (Wijkwerken Haviland, 3W+…)
  • Het verslag betreffende Iverlek waar gevraagd wordt aan de gemeenteraad de overname van PBE en Riobra door IVERLEK te bekrachtigen, die gelijktijdig van naam zal veranderen naar FLUVIUS-ZENNE DIJLE. Het amendement door Dorothée Cardon (Pro Kraainem) stel voor om een expert van Iverlek uit te nodigen voor alle technische vragen en financiële mogelijkheden op de volgende Commissie Patrimonium. Een wijze beslissing bij unanimiteit.

Vervolgens is er een tussenkomst door Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) omtrent de ongerustheid van de bewoners van de Béchet wijk ingevolge de mogelijke sluiting van de Brusselsesteenweg en de Jagerslaan in het kader van het project Werken aan de Ring – Ring Oost. De fractie PK-KU eist een betere transparantie, communicatie en informatie in dit dossier (alsook het geheel van de mobiliteitsdossiers die op dit moment een impact hebben op de gemeente). In zijn antwoord, legt de schepen van mobiliteit Pierre Simon uit dat begin november een technische vergadering ingepland is met De Werkvennootschap en de verantwoordelijken van de 4 betrokken gemeenten. Daarna zal hij via de volgende kanalen communiceren: een reeds geplande bijeenkomst met de bewoners, een officiële brief voor de hele wijk en hopelijk op termijn de meeste recente informatie op de website van de gemeente.

Het begint fout te lopen bij het punt met een verzoek aan de gemeenteraad om een principe-akkoord goed te keuren over de verkoop van de Hoeve Van Deuren van de gemeente aan het OCMW. Gezien de bestemming van het gebouw gegarandeerd sociale doeleinden zal dienen, is er geen enkel juridisch of economisch argument die pleit voor een overdracht van eigendom van de gemeente naar het OCMW. Niets belet dat het OCMW het gebouw zal kunnen in gebruik nemen eens de werken – op te volgen door de diensten van de gemeente – gefinaliseerd zijn. Gezien dit alles vrij eenvoudig en logisch is, is het verbazingwekkend dat de oppositie en in het bijzonder de voorzitter van het OCMW, Françoise De Vleeschouwer (DéFI) absoluut willen het gebouw in het patrimonium van het OCMW “binnenhalen”. Tenslotte, wordt het voorstel tot principe-akkoord voor verkoop aan het OCMW verworpen (meerderheid tegen oppositie) maar het voorstel tot schatting van het gebouw is gestemd met unanimiteit.

De sfeer is reeds gespannen wanneer Carel Edwards (Kraainem-Unie) een punt voorstelt over het meerjarenplan van de gemeente.

Waarover gaat het eigenlijk? Enkele toelichtingen…

Het meerjarenplan van de gemeente is essentieel document bestaande uit

  • de beleidsdoelstellingen voor de gemeente voor de periode 2020-2025
  • de actieplannen om deze doelstellingen te halen
  • en hun financiering

Hier engageert de gemeente zich ten opzichte van de burgers.

In principe is het meerjarenplan het resultaat van besprekingen tussen de administratie en het College van Burgemeester en Schepenen. Gezien de schepenen van de oppositie zich jammer genoeg plots teruggetrokken hebben uit de gemeenschappelijke discussies begin augustus, is het noodzakelijk zich ervan te verzekeren dat de financiële cijfers waar momenteel aan gewerkt wordt door de diensten in overeenstemming zijn met de door de politiek vooropgestelde prioriteiten. De diensten hebben trouwens enkele weken geleden uitdrukkelijk de prioriteiten van de politiek gevraagd om te kunnen verderwerken aan de financiële berekeningen.

A priori lijkt dit een formaliteit aangezien de aangehaalde prioriteiten grotendeels gemeenschappelijk zijn aan de twee verkiezingsprogramma’s (meerderheid en oppositie): herstellen van voetpaden, aanleg van fietspaden… Aan de andere kant voorziet het punt ook mogelijke aanpassingen in functie van de resultaten van de “grote enquête” (de resultaten worden begin november verwacht) en logischerwijze in functie van de berekening van de financiële impact door de firma BDO (die deze taak vervult op verzoek van de diensten van de gemeente). De oppositie heeft trouwens de kans gekregen veranderingen aan te brengen (ze hadden 5 dagen om er over na te denken), wat ze hebben geweigerd. Geen enkel objectief element staat dus een positieve stem in de weg. Verrassing alom, wanneer tijdens het democratisch debat de oppositie de zitting verlaat, hopende daarmee de wil van PK-KU om vooruitgang te boeken in dit dossier te blokkeren. Dit is uiteindelijk niet gelukt aangezien het quorum werd gehaald en zodoende het punt is gestemd.

Het volgende kan uiteindelijk nog gestemd worden: een niet-recurrente toelage van 1.500 EUR om de vzw Carnafolk toe te staan noodzakelijke investeringen te doen om aan de jaarlijkse carnavalstoet een “zero waste” en duurzaam karakter te geven.

Ondanks alles wat voorafging, blijft de hand uitgestrekt naar de oppositie om alsnog collectief en constructief samen te werken, permanent in overleg met de administratie, en dit alles ten dienste van de Kraainemse burger die ons een mandaat gaf dat we willen waarmaken.

Volgende gemeenteraad: 19 november om 19 uur.