Rapport van de Gemeenteraad van 26 februari 2019

De tweede vergadering van de Gemeenteraad in deze legislatuur begint met het bericht dat Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) op 22 februari formeel benoemd is al burgemeester. Hierdoor kan Johan Forton (Kraainem-Unie) direct de eed afleggen en plaats nemen als schepen.

Het college is nu compleet: burgemeester en twee leden voor Kraainem-unie, één lid MR en 2 leden voor DéFI. Dit is gebaseerd op het aantal voorkeurstemmen dat in de verkiezingen van oktober is uitgebracht. De nieuwe Financieel Directeur (voorheen “Gemeente ontvanger”), Geoffroy de Schaetzen wordt eveneens beëdigd. Voor het eerst sinds vele jaren heeft Kraainem dus weer een financieel directeur, een opluchting voor boekhouder Danny Van den Eynden die al die tijd de functie heeft moeten waarnemen buiten zijn gewone dagtaak.

Het is een lange vergadering want de leden van alle gemeenteraadscommissies moeten benoemd worden alsook de afgevaardigden van de gemeente bij een hele lijst intercommunales (de volledige lijst zal op deze site worden gepubliceerd). Anders dan in het verleden had de nieuwe meerderheid Kraainem-Unie/Lijst van de Burgemeester de oppositie uitgenodigd om een evenwichtige verdeling van deze mandaten te bespreken. Voor de commissies is dit gelukt: 3 worden voorgezeten door leden uit de meerderheid, en 3 door leden van DéFI/MR. Voor de intercommunales is men echter gestruikeld over de eis van DéFI/MR dat de bestuurderspost voor de sociale woningbouwvereniging “Elk Zijn Huis” niet naar Marie-France Constant (Kraainem-Unie), schepen voor sociale zaken zou gaan, maar naar schepen Françoise Devleeschouwer (DéFI), die volgens ons niet over voldoende tijd beschikte om dit mandaat op een correcte manier uit te oefenen. De oppositie is door deze patstelling ook een aantal andere posten misgelopen.

Omdat de OCMW en gemeenteraad structuren in Vlaanderen fusioneren moet er een uitgebreid overlegcomité komen tussen de twee: 3 leden voor gemeente, 3 leden OCMW. Naast de burgemeester en de voorzitster van het OCMW (leden van rechtswege), werd afgesproken om voor 2 leden DéFI-MR en 2 leden K-U/LB (Kraainem-Unie/Lijst van de Burgemeester) te kiezen. Men stemt voor Véronique Caprasse (DéFI) en Elisabeth de Foestraet (MR) op de expliciete voorwaarde dat tijdens de volgende zitting van het OCMW 2 KU/LB leden (Damien Filippi en Chantal Ochelen) ook een plaats in dit comité krijgen. Dit wordt formeel genotuleerd door de algemeen directeur (voorheen gemeentesecretaris).

Voor het eerst in decennia is er nu dus een evenwicht in de gemeentelijke instellingen tussen leden van het voormalige Union des Francophones en een coalitie van andersdenkende meertaligen. Ook wordt een amendement van Dorothée Cardon (LB) aangenomen dat de benaming van de commissies doet aansluiten op de vigerende regelgeving.

Een aantal punten wordt probleemloos gestemd, zoals de subsidies voor de landelijke thuiszorg voor 2018, de terbeschikkingstelling van een stuk grond door het OCMW Leuven naast de Diabolo school om dit te gebruiken als speelplaats ter compensatie van ruimtegebrek door bouw en uitbreiding van andere lokalen (refter). Een wijziging van het reglement van het Artiestenparcours wordt verdaagd naar de volgende zitting.

DéFI/MR had problemen met de kosten van de gemeentelijke Nieuwjaarsdrink. Daarom wordt een gedetailleerde afrekening voorgelegd aan de gemeenteraad met uitleg van de burgemeester. De cijfers worden echter betwist door DéFI leden. Het punt komt terug op de volgende gemeenteraad. Dit soort publieke rapportering van kosten van evenementen wordt wel standaard in de toekomst, aldus burgemeester Waucquez.

Bouwvergunningsaanvragen gaan tegenwoordig via een elektronisch “Omgevingsloket”, maar dit is voorlopig alleen in het Nederlands beschikbaar. De bevoegde minister hoopt dat dit tegen 2020 opgelost zal zijn, maar dit wordt niet waarschijnlijk geacht. Er bestaan mogelijkheden om aanvragen alsnog op papier in te dienen maar dit betekent dan weer een overbelasting van de diensten. De oplossing ligt volgens de burgemeester in een slimme combinatie van een nieuw te benoemen statutair staflid (is echter geen snelle oplossing) en een tijdelijke externe consultant (kan veel sneller). Volgens Bertrand Waucquez moeten wij in ieder geval niet blijven wachten tot het probleem acuut wordt. Het punt zal opnieuw geagendeerd worden voor een volgende vergadering na ruggespraak met college en Algemeen Directeur.

Nu volgen een aantal moties en “vragen” van leden van de oppositie die niet geheel voldoen aan de juridische vorm die hiervoor gebruikt dient te worden. De voorzitter, Luc Timmermans (LB) beslist dat dit waarschijnlijk te wijten is aan een gebrek aan ervaring hiermee. Hij laat de vragen en moties behandelen maar vraagt de betrokken raadsleden om meer nauwlettendheid op de regels in de toekomst.

Een motie van Arnold d’Oreye de Lantremange waarin DéFI/MR protest aantekenen tegen de beslissing van de Vlaamse Minister Homans om 4 burgemeesters van randgemeenten niet te benoemen en hen formele steun van de gemeenteraad toe te kennen wordt door de gemeenteraad geweigerd. De reden is dat interpretatie van de taalwetgeving door 2 van 4 betrokken burgemeesters hierover naar de Raad van State werd gebracht en dat hierover binnen 90 dagen een uitspraak komt. Zolang deze procedure gaande is, is het niet aan de gemeenteraad van Kraainem om hierin een positie te nemen. Dit leidt uiteraard tot een woedende reactie van DéFI die de voorzitter van alles beschuldigt maar men gaat over op het volgende punt.

Dat is een motie van Bruno Van der Steen (MR) over zero plastic gebruik door de gemeentediensten. De voorzitter legt uit dat de gemeente hier al verder in is gevorderd dan de motie suggereert, en stelt hem voor zijn motie aan te passen aan de situatie van vandaag. Het principe van de démarche wordt inmiddels unaniem door de raad aanvaard.

Alain Van Herck (Défi) heeft een eerste vraag over het aantal mensen die vandaag als Franstalige ingeschreven zijn. De burgemeester antwoordt dat er 4254 van de 13731 inwoners geregistreerd zijn in het Frans. Verder wil Alain Van Herck weten op welke manier het arrest van de Raad van State over de mogelijkheid om zich als Franstalige in te schrijven toegepast wordt en of de burgers geïnformeerd worden via de website van de gemeente en aan het loket worden. Burgemeester Waucquez legt uit dat dit niet onder zijn individuele bevoegdheid valt en dat niets is veranderd sinds de vorige legislatuur. Het arrest wordt toegepast, de nodige informatie staat op de website van de gemeente en de administratie volgt de instructies van het college op. Wij stellen vast dat deze vraag onder de vorige legislatuur nooit aan het college werd gesteld.

Anne-Charlotte Sala (DéFI) heeft een vraag die eigenlijk een verzoek is: waarom geen openingsuren van de gemeente reserveren voor ouders met kinderen, die soms lang moeten wachten op dinsdagavond aan de loketten omdat er veel volk is? Of een systeem waarbij men afspraken kan maken? Burgemeester Waucquez legt uit dat er al diensten op afspraak aangeboden zijn. Dit is ook in de planning nota’s van de gemeente opgenomen. Een oplossing is dus reeds in voorbereiding.

Sarah Crucifix (MR) heeft een vraag (voorstel) over burenbemiddeling, iets dat goed werkt in Wezembeek. De burgemeester legt uit dat dit idee, die hij ook goed vindt, reeds door het vorige college behandeld werd en dat er geen gevolg op werd gegeven door gebrek aan personeel: inderdaad heeft de gemeente daarvoor zowel een gekwalificeerde bemiddelaar nodig als een staflid die de ook de nodige kwalificaties heeft om dat allemaal op te volgen, dus extra middelen voor de administratie. Omdat de gemeente kampt met personeelstekort voor bepaalde dringende functies gaan wij meer mensen moeten aannemen voor andere zaken. Wij zullen zien hoe we dit via het college kunnen aanpakken, aldus burgemeester Waucquez.

Volgende vergadering op 26 maart om 19 uur.