Hoogtepunten van de gemeenteraad van 20 juli 2021

De gemeenteraad begint met de kennisname van het budget 2022 voor de kerkfabriek Sint-Pancratius en het verslag van de commissie financiën in juni.

De gemeenteraad neemt vervolgens kennis van de mededeling door Ethias/Belfius van de opzegging van de groepsverzekering voor het gemeentepersoneel (tweede pensioenpijler) op het einde van de contractuele periode. Deze beslissing – gelinkt aan de rentabiliteit van het product – is niet enkel voor Kraainem maar betreft talrijke gemeenten in het Vlaams Gewest. De VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeente) heeft zich geëngageerd om de betrokken gemeenten te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuwe dienstverlener.

De gemeenteraad neemt kennis van het (negatief) antwoord van het Vlaams Gewest op haar verzoek van 26 april 2021 om op alle betalingsberichten en gepersonaliseerde brieven (voor gewestbelastingen) te vermelden “Texte en français sur demande écrite. Mentionnez l’article de rôle s.v.p“. Volgens de Vlaamse administratie is een Franse vermelding op een officiële tekst van het Vlaams Gewest niet in lijn met de taalwetten. Het College volgt dit dossier op voor een mogelijkheid tot beroep.

Vervolgens komt de goedkeuring van het huishoudelijk en retributiereglement voor het nieuwe gebouw Agora, waarvan de inhuldiging voorzien is in september. Door het efficiënt voorbereidend werk in de commissie “vrije tijd” worden deze reglementen bij unanimiteit gestemd wat een efficient en sereen begin van de toekomstige activiteiten ten goede zal komen: theater, spektakel, muzieklessen, taallessen, gemeenteraden en gemeentelijke vergaderingen. Zowel verenigingen (van Kraainem of niet) als particulieren zullen van de zalen van Agora kunnen gebruik maken. Een specifieke website zal binnenkort gelanceerd worden met de tarieven, beschikbaarheden en mogelijkheid tot reserveren. Voor het jaar 2021 zijn speciale voordelige tarieven voorzien.

Het volgende punt is een mobiliteitsdossier van groot belang voor onze gemeente: het project “Werken aan de Ring” voor het deel Ring Noord. Tijdens de laatste gemeenteraad (29 juni 2021) werden twee gelijkaardige moties ingediend (zowel door de meerderheid PK-KU as de oppositie Défi-MR) om zich te verzetten tegen de projecten in het kader van “Werken aan de Ring-RO Noord” die een negatieve invloed zullen hebben op de mobiliteit van onze gemeente. De twee betreffende gemeenteraadsleden, Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) en Pierre Simon (Défi) hebben een gemeenschappelijke tekst overeengekomen die naar het Vlaams Gewest opgestuurd zal worden binnen de termijn van het lopend openbaar onderzoek. Deze tekst werd met unanimiteit aangenomen.

Ter herinnering, de gemeente is tegen de knip van de Woluwelaan met de Ring want dat zal grote problemen creëren voor alle inwoners van Kraainem, niet alleen worden de bewoners van het Woluwegebied een directe toegant tot de Ring ontzegd maar zal de circulatie van de Kraainemse pendelaars zich verschuiven naar de wisselaars ter hoogte van Wezembeek-Oppem en Vier Armen, reeds verzadigd op piekmomenten.

Ten gevolge van de overstromingen in verschillende regios van ons land, beslist de Gemeenteraad bij unanimiteit tot een financiële gift voor de slachtoffers van deze grote ramp. Het budget voorzien voor de Garden Party op 21 juli (die niet kan doorgaan omwille van de Covidcrisis) zal ter beschikking gesteld worden van de getroffen slachtoffers. Anderzijds, zullen de gemeenteraadsleden een persoonlijke gift doen door hun presentiegeld af te staan aan de getroffenen in kwestie. Ook de schepenen die geen presentiegeld voor de gemeenteraad krijgen, zullen een gelijkwaardig gift doen.

Dit punt van solidariteit sluit de agenda van de gemeenteraad af en opent de mogelijkheid tot vragen.

Bruno Vandersteen (MR) vraagt een stand van zaken in het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) die het aantal maximum bouwlagen moet regelen. De huidige situatie blokkeert ondermeer de aankoop/verkoop van appartementen in bepaalde bouwlagen. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat het RUP een kleine achterstand heeft maar in gang is en vraagt nog wat geduld uit te oefenen. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) vult nog aan dat er een tweede RUP in de maak is. Dit heeft tot doel de bestemming van een aantal velden en terreinen (agrarisch of niet) vast te leggen.

Bruno Vandersteen stelt enkele vragen in verband met de afwerking van zaal Agora: akoestiek op de 1e verdieping, zonneblinden, vloer op het gelijksvloers en informeert naar de uitgevoerde controles (brandweer, preventie-adviseur). Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) geeft de nodige toelichting.

Op vraag van Françoise De Vleesschouwer (Défi) met betrekking tot de knip van de Woluwelaan, bevestigt burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) dat een gezamenlijke officiële reactie van de burgemeesters van de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Wezembeek-Oppem en Kraainem naar de Werkvennootschap per aangetekend schrijven opgestuurd is. De kern van deze kennisgeving werd ook opgenomen in een perscommunicatie begin juli 2021. Deze actie werd gecoördineerd door de schepen van Mobiliteit van Sint-Lambrechts-Woluwe. De burgemeester bedankt de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe voor deze opvolging.

Tenslotte vraagt Carel Edwards (Kraainem-Unie) waarom er geen volgende Commissie Bestuur gepland staat terwijl de commissie volop bezig was het subsidiereglement van de gemeente grondig te herzien. Vanwaar deze abrupte onderbreking? Hij is niet tevreden met het antwoord van de voorzitter Alain Van Herck (Défi) die zegt te wachten op een consensus in het college. Carel Edwards stelt dat een commissie uitgaat van de gemeenteraad en om die reden, er verder op de tekst van de subsidies moet gewerkt worden in de commissie, in alle transparantie.

De burgemeester wenst iedereen nog een mooie zomer toe, mits de nodige voorzichtigheid gezien de evolutie van de gezondheidscrisis.