Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 20 december 2022

De gemeenteraad begint met de goedkeuring van de jaarrekening van 2021. De gemeentelijke opcentiemen voor 2023 blijven op 7,5% voor de personenbelasting, en 598 centiemen voor de onroerende voorheffing. De huidige periode van economische onzekerheid laat ons niet toe om hierin verandering te brengen.

De gemeenteraad keurt dan de derde aanpassing van het jaar van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Dit is enerzijds het gevolg van de energiecrisis en anderzijds van projecten die opnieuw moeten worden gepland. De voorzitter van de commissie Financiën C. Marichal (MR) maakt zich zorgen over de mogelijke evolutie van de financiële situatie van de gemeente na 2025, en in het bijzonder over de autofinancieringsmarge – die altijd positief moet blijven. Hij denkt dat als de huidige trend doorzet, dit in 2028 misschien niet meer het geval is. De burgemeester herinnert eraan dat – zoals uitgelegd aan de commissie Financiën van 13 december 2022 – de financiële diensten een zeer grote veiligheidsmarge hanteren bij het opstellen van begrotingen. Voorspellingen tot 2028 hebben sowieso weinig zin in de snel veranderende wereld van vandaag. Gezien het aantal vacatures is het nog steeds mogelijk om te snoeien in de begrote personeelskosten. Dit soort correcties wordt sinds zomer 2022 reeds toegepast. Het rechtvaardigt ook het gebruik van een deel van de financiële reserves van de gemeente. Deze bestaan – logischerwijs – als gevolg van de keuze van de meerderheid om (eindelijk) infrastructuurinvesteringen en onderhoud uit te voeren, onder andere daar waar die door vorige legislaturen te lang zijn uitgesteld. Na verdere diuscussie wordt de begroting met meerderheid tegen oppositie gestemd.

Dan keurt de gemeenteraad een wijziging van de statuten van Iverlek goed (die zal worden aangenomen op de algemene vergadering van 22 december). Er wordt beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente in deze algemene vergadering (André Ivanszky, Kraainem-Unie) specifieke vragen zal stellen. Het antwoord zal bepalend zijn voor een al dan niet positieve stem van de gemeente. Het betreft:

  • de garantie dat de trottoirs van de gemeente niet worden heropend in het kader van het Tramontana-project (glasvezelkabel installatie) als de infrastructuur die onlangs in de gemeente is geïnstalleerd, kan worden gebruikt
  • het bestaan (binnen de Netco-constructie) van een blokkerende minderheid voor Fluvius zodat bepaalde activiteiten van strategisch belang voor de gemeente niet kunnen worden doorverkocht aan (private) derden.

De oppositie onthoudt zich op dit punt van stemming.

De raad bevestigt de aankoop door het college van 2 nieuwe computerservers (in plaats van leasing). Het keurt wijzigingen van het huurreglement van de Agora goed – waardoor onder meer aantrekkelijke tarieven voor langetermijnverhuur mogelijk worden – evenals de reglementen van de cultuur-, sport- en jeugdraden, zowel Franstalig als Nederlandstalig. Dit wordt gevolgd door de goedkeuring van de verdeling van subsidies voor diezelfde raden, voor jeugdbewegingen en voor andere Kraainemse verenigingen.

Het Street Art-project om muren, straatkasten van nutsvoorzieningen en andere openbare plaatsen van de gemeente te verfraaien, gaat een concrete fase in. Er is een aannemer gekozen en verschillende verenigingen en Kraainemse jeugdbewegingen zullen betrokken worden bij de beslissingen voor de verschillende sites. Voor de oppositie is dit project een “onaanvaardbare luxe”, en vraagt men zich af of het geplande budget (30.000 EUR) alle kosten dekt. Voor wethouder Johan Forton is het project wel degelijk zinvol als verfraaiing van de gemeente, net zoals de openbare feestverlichting aan het einde van het jaar of het planten van nieuwe bomen of groene ruimtes, waarvan de budgetten ook belangrijk zijn. Het punt wordt met meerderheid tegen de oppositie gestemd.

Raadslid André Ivanszky (Kraainem-Unie) stelt voor om de termen Laag en Hoog Kraainem te vervangen door resp. Noord en Zuid Kraainem. Sommige geografische kaarten zijn inderdaad verwarrend, wat een probleem kan zijn voor Interza, politie en andere openbare diensten. Het punt wordt aangenomen en de raad draagt het college op om de praktische uitvoering met de diensten te bestuderen.

De gemeenteraad stemt over de locatie van de textielcontainers van Interza. De container gepland bij de kerk van Saint-Dominique is een probleem voor schepen de Foestraets (MR). Er zijn bedenkingen binnen de raad over het dumpen van ongepast materiaal op deze punten. Wethouder Johan Forton legt uit dat Interza garant staat voor regelmatige controle en onderhoud van deze containers, waardoor overlast tot een minimum moet worden beperkt.

Voor de start van de gemeenteraad was er een punt met hoogdringendheid toegevoegd: raadslid Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) stelt voor dat de diensten (in samenwerking met het ontwerpbureau Anteagroup) een informatieavond organiseren in januari 2023 over het “Ruimtelijk ontwikkelingsplan” met betrekking tot toegestane bouwlagen in de gemeente. Een aantal inwoners is inderdaad vragende partij voor dit soort informatie omdat zij al jaren wachten op een oplossing voor de regularisatie van hun woning. Het punt wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen, met uitzondering van raadslid Caprasse (DéFi) die vindt dat deze situatie, die al jaren duurt, nog wel even kan wachten (sic).

De burgemeester komt terug op de aan raadslid Marichal beloofde feedback over de motie die deze in september had ingediend over het vliegverkeer boven onze gemeente. Een overzicht van de reacties van andere betrokken gemeenten is nog niet beschikbaar, maar het is slechts een kwestie van dagen.

Anne-Charlotte Sala (schepen, DéFi) verontschuldigt zich formeel voor de insinuatie die ze in november in de gemeenteraad had gemaakt. Ze suggereerde toen dat Kraainem-Unie – net als Défi-MR had gedaan met de septemberfeesten – zich schuldig had gemeekt aan politieke recuperatie van door de gemeente gesubsidiëerde evenementen, o.a. in publicaties op sociale netwerken. Omdat deze insinuatie totaal ongegrond was had Kraainem-Unie excuses geëist.

Raadslid Edwards (Kraainem-Unie) komt nog eens terug op het onderhoud van bomen aan de Koningin Astridlaan. Het antwoord dat hij kreeg van schepen de Foestraets is niet duidelijk. Hij raadpleegde deskundigen die adviseren om oude bomen wel degelijk maar voorzichtig te snoeien voor onderhoud. Momenteel is er ofwel geen, ofwel te drastisch onderhoud. Hij vragt – niet voor de eerste keer – wat de plannen zijn om de situatie te verbeteren. De diensten hebben een schriftelijke reactie opgesteld.

Volgende gemeenteraad: 24 januari 2023 om 19 uur.