De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) houdt zich specifiek bezig met de sociale aspecten van het beleid op gemeentelijk niveau; de voornaamste doelgroepen zijn kinderen, senioren, studenten en kwetsbare, geïsoleerde of kansarme personen of nog andere personen, die in een moeilijke situatie verkeren als gevolg van de covid. Het OCMW van Kraainem heeft een brede waaier van acties ontwikkeld, bijvoorbeeld verschillende vormen van financiële steun, thuishulp en thuiszorg, hulp bij het vinden van een woning of een baan, psychosociale hulp, juridische of administratieve bijstand, activiteiten voor senioren, enz. Zie voor details de website van het OCMW. Aarzel niet om contact te nemen in geval van benarde situatie.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Kraainem bestaat uit 9 raadsleden, die rechtstreeks door de kiezers worden verkozen voor een periode van zes jaar. Een dergelijke periode wordt een “legislatuur” genoemd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het wetgevend orgaan van het OCMW. Het keurt een meerjarenplan goed dat vorm geeft aan het sociaal beleid voor de hele legislatuur, keurt de begroting en de jaarrekeningen goed, keurt de reglementen goed en bespreekt de behoeften op het gebied van sociaal beleid.

De huidige voorzitster van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is mevrouw Françoise Devleeschouwer. Zij roept de raad bijeen en stelt de agenda vast, maar de raadsleden hebben het recht aanvullende punten op de agenda te plaatsen. De voorzitster ondertekent de notulen van de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze documenten worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, mevrouw Joëlle Eggermont, die alle vergaderingen bijwoont.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn komt ten minste tien keer per jaar bijeen. De agenda wordt acht dagen op voorhand openbaar bekendgemaakt door middel van een bericht aan de gevel van het gemeentehuis, Arthur Dezangrélaan 17, 1950 Kraainem, en op de website van het OCMW. De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar. Iedereen is dus welkom!