Hoogtepunten van de gemeenteraad van 29 december 2020

Alle leden zijn aanwezig op deze laatste gemeenteraad van het jaar, evenals de algemeen directeur. De vergadering vindt plaats online en is openbaar. U kunt de debatten alsnog volgen op Youtube.

Deze tweede gemeenteraad in december gaat vooral over het budget voor 2021, binnen het kader van het Meerjaren Plan 2020-2025. Eén van de hervormingen die de huidige meerderheid na de verkiezingen heeft ingevoerd is dat de oppositie (nu DéFI/MR) niet meer systematisch buiten de discussies over het Meerjaren Plan en het budget worden gehouden, zoals voorheen wel het geval was. Deze meerderheid heeft zelfs het voorzitterschap van de commissie Financiën gelaten aan een raadslid van de oppositie (Christiaan Marichal – MR). Die commissie heeft zich in november en december over het budget 2021 gebogen. Er is dan ook alom verbazing wanneer Alain van Herck (DéFI, en lid van de commissie) ter elfder (twaalfder?) ure op de proppen komt met een voorstel om de gemeentebelasting te verlagen. En dit terwijl dit nooit in commissie besproken werd en praktisch gezien onmogelijk is zonder het budget voor 2021 te torpederen. Maar goed, sommigen zijn blijven steken in verkiezingsmodus.

De impact van de Corona crisis op de inkomsten van de gemeente is moeilijk te overzien. Bovendien moet de gemeentelijke schuld beheerd worden. Er wordt daarom besloten om de aanvullende belasting-personenbelasting en de opcentiemen op roerende voorheffing te handhaven op respectievelijk 7,5% en 598 opcentiemen, dus geen verandering ten opzichte van vorig jaar.

Maar DéFI heeft nog meer grieven. Alain van Herck blijft hameren op een bedrag van 1,8 miljoen voor Riopact dat verkeerd geboekt zou staan in het budget. De burgemeester legt in detail uit dat dit bedrag wel degelijk op de juiste plaats staat in het budget (op een aparte rekening), dat het alleen gebruikt mag worden voor investeringen in specifieke werken (riolering, afwatering, enz.). Bovendien zijn er vaste regels over hoe het Meerjaren Plan moet worden gepresenteerd en kan de gemeente hier slechts de aanwijzingen van de hogere overheid volgen.

Dan zijn er klachten van de oppositie over het niveau van de personeelskosten van de gemeente. Bertrand Waucquez, schepen voor personeel en burgemeester legt uit dat de kosten goed onder controle zijn en dat Kraainem zich onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten bevindt (bron: Belfius Benchmark).

De deontologische code voor mandatarissen is na maanden werk min of meer klaar. Vinciane De Meutter Cardinael (Kraainem-Unie) stelt een aantal amendementen voor gebaseerd op de officiële tekst die hierover wordt voorgesteld door VVSG. Het voorstel wordt echter teruggetrokken tot de volgende vergadering. Vinciane De Meutter vindt wel dat het nu de hoogte tijd is om de tekst te aanvaarden en zij heeft vragen over de traagheid van de commissie “bestuur” (voorzitter DéFI) waar er blijkbaar weinig enthousiasme bestaat voor deze code.

Op initiatief van schepen van mobiliteit en openbare werken Johan Forton (Kraainem-Unie) werd het punt Werken aan de Ring (Noord) op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. De Werkvennootschap heeft talrijke werken gepland aan de Ring Noord, met veel opties waar nog veel onduidelijkheid over bestaat, ondermeer ivm een mogelijke knip van de Woluwelaan. Schepen Forton deelt zijn zorgen daaromtrent: tijdens de werken zouden de aannemers gronden ter beschikking krijgen om hun puin te verwerken, grond op te slaan etc., ondermeer aan het Molenbos, bepaalde landbouwgronden in de Molenstraat en achter de Vogeltjeswijk. Schepen Forton gaat niet akkoord met dit voorstel en zal erop toezien dat deze gronden niet zullen worden gebruikt. Pierre Simon (DéFI) bevestigt de aanpak daaromtrent van Johan Forton en (i) stelt voor een raadsman aan te stellen om de gemeente te verdedigen, (ii) vraagt of contact zal worden opgenomen met de buurgemeenten Wezembeek-Oppem en beide Woluwes. Johan Forton bevestigt dat het een zeer complex dossier is, waarbij de Werkvennootschap rekening moet houden met de adviezen van verschillende gemeentes om een gemeenschappelijk standpunt uit te werken. Johan Forton laat weten dat hij bezorgd is over de plannen mbt een mogelijke knip van de Woluwelaan (iets verder dan de Aldi) en deelt de mening van Pierre Simon dat het een goed idee zou zijn een raadsman aan te stellen. Johan Forton bevestigt tevens dat de nodige contacten met de buurgemeenten zullen worden gelegd en dat indien nodig het hard zal worden aangepakt om sluikverkeer in Kraainem te vermijden. Françoise De Vleeschouwer (DéFI) vraagt zich af wanneer opnieuw een informatiesessie voor de burgers zal worden georganiseerd. Johan Forton laat weten dat de vraag is gesteld aan de Werkvennootschap, die hem trouwens als nieuwe schepen van mobiliteit heeft gecontacteerd. Johan Forton laat weten dat hij dit dossier nauw opvolgt en uiteraard de belangen van Kraainem zal verdedigen. Olivier Joris (Pro-Kraainem) licht toe dat dit dossier reeds werd besproken in het kader van het mobiliteitsplan in 2009. De meerderheid bevestigt dit agendapunt (dat een bekrachtiging inhoudt van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020, houdende het verloop van de procedure met betrekking tot de herinrichting van RO Noord – en niet de goedkeuring van de geplande werken en werven!). Tot onze grote verrassing stemt de oppositie tegen.

Het recyclagepark komt aan de orde. Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem) geeft uitleg over de nieuwe Interza stickers. De machines hiervoor worden afgeschaft en men moet de stickers in het vervolg online bestellen. Er blijven echter mogelijkheden om ze bij Interza in Zaventem te bestellen, en er zal ook van tijd tot tijd een persoon van Interza op het gemeentehuis zijn zodat de mensen daar hun stickers evt. af kunnen halen.

Bruno Vandersteen (MR) licht de verschillende opties voor het recyclagepark toe: (i) het recyclagepark blijft waar het is, (ii) het recyclagepark blijft dicht en Kraainemnaars gaan naar Wezembeek-Oppem, (iii) een ander terrein in Kraainem. Guillaume von Wintersdorff en Johan Forton laten weten dat (i) het actueel recyclagepark mogelijks zou kunnen worden gebruikt met iets minder containers, (ii) de ervaring met het recyclagepark in Wezembeek-Oppem positief is, (iii) men van de derde optie is afgestapt aangezien er niet onmiddellijk een geschikt terrein beschikbaar is.

Nog een verandering voor de bewoners is dat de parkeerbeheerder (OPC) vervangen wordt door een andere firma. Er komt een rondschrijven aan alle bewoners over hoe men te werk moet gaan om een nieuwe kaart van City Parking te krijgen.

De gemeenteraad wordt afgesloten met de beste nieuwjaarswensen door de voorzitter Luc Timmermans.

Volgende gemeenteraad: 26 januari via streaming