Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 29 november 2022

Er staat een lange lijst administratieve en juridische beslissingen op de agenda: technische zaken die nodig zijn voor het reilen en zeilen van de gemeentelijke administratie.

Zo moet het begrip “dagelijks bestuur” worden gewijzigd in de zin dat het maximale bedrag dat de administratie zelf kan besteden voor investeringen in ‘niet prioritaire projecten’ (= projecten die niet individueel en nominatief vermeld worden in het meerjarenplan), zonder verwijzing naar de gemeenteraad, maar wel mits groen licht van het College verhoogd wordt van 30.000 naar 140.000 EUR excl. BTW. Dit is veel, maar hiermee worden langdurige procedures vermeden waardoor een meer efficiënt en reactief management mogelijk wordt. De controle op de facturen blijft in handen van het college. Bovendien vinden deze uitgaven plaats in het kader van het Meerjarenplan. Het punt wordt aangenomen meerderheid tegen oppositie, met één onthouding.

Andere administratieve punten gaan over wijzigingen in het arbeidsreglement van de diensten, rechtspositie van het personeel, een fietslease beleid, jaarvergaderingen van intercommunales, enz., enz.

Dan komt het punt over het voormalig Vredegerecht, een nu leegstaand gebouw aan de Koningin Astridlaan waarvoor tot nog toe geen bestemming werd gevonden. Het gaat om een eerste stap: 31.000 EUR voor juridisch advies voor de opmaak van een PPS project (= publiek-privé samenwerkingsverband). De oppositie – die een lange traditie heeft van leegstand van gemeentegebouwen – probeert de zaak te verdagen naar een commissie. Schepen Forton van openbare werken (Kraainem-Unie) legt uit dat het niet om een gedetailleerde invulling/bestemming van het project gaat maar om het inrichten van een juridisch kader om de zaak aan het rollen te krijgen. Een commissie is dus in dit stadium niet nodig. Het punt wordt aangenomen met onthouding van de oppositie.

De lastenvoorwaarde en gunningswijze voor de heraanleg van de A. Brackestraat, Begijhofstraat, Niemegerstraat wordt door de oppositie ook al niet gewaardeerd. De financiële situatie zou het niet toelaten. Schepen Forton legt uit dat, gezien de situatie in de bouw, en personeelstekorten in de diensten, een deel van deze werken pas in de volgende legislatuur aan bod zullen komen, en dat er niets ondernomen wordt waar geen geld voor zou zijn. Het punt wordt aangenomen met onthouding van de oppositie.

Dan krijgen wij een voorbeeld van hoe surrealistisch het is om oppositieleden in het schepencollege te hebben (wat alleen in faciliteitengemeenten voorkomt). Het college heeft nl. kleine aanpassingen goedgekeurd in het contract met Cityparking: één euro meer voor de eerste aanmaning tot betaling van een boete, 5 meer voor de 2e aanmaning. Parkeertarieven blijven ongewijzigd. Défi-MR stemt tegen, met inbegrip van de drie schepenen van die fractie die in het college voor hadden gestemd.

Het contract voor de IT-servers van de gemeente loopt af in mei 2023. De administratie heeft berekend dat leasen duurder is dan kopen. Gezien de moeilijke situatie op de toeleveringsmarkt moet een beslissing dringend worden genomen om al dan niet tot koop over te gaan. Om dit met hoogdringendheid alsnog op de agenda van deze vergadering te plaatsen is een twee-derde meerderheid van de gemeenteraad nodig. De oppositie (11 van de 23 stemmen) weigert, omdat het dossier dat voorligt niet duidelijk zou zijn. Zo gaat een maand verloren.

Raadslid Joris heeft een motie ingediend om een aantal parkeerplaatsen bij het gemeentehuis, die gereserveerd zijn voor burgemeester, schepenen en administratie, vrij te maken voor het publiek. Het is een tijdelijke maatregel om de parkeerplaatsen bij de handelszaken op de Dezangrélaan te compenseren die ontoegankelijk worden tijdens de bouw van het nieuwe gemeentelijk sociaal centrum op de plaats van de Hoeve van Deuren. Pro Kraainem en Kraainem-Unie stemmen voor, 5 oppositieleden zijn tegen en 6 onthouden zich.

Défi-MR heeft een motie ingediend op basis van de bevindingen van een adviserend orgaan van de Raad van Europa. De strekking is dat de Vlaamse overheid een te grote rol speelt in de manier waarop de burgemeesters worden benoemd . De motie van de gemeente Kraainem zou direct aan de Vlaamse regering worden gericht. In de discussie die volgt wordt een amendement van PK-KU unaniem aangenomen waarin de zaak naar het college wordt verwezen om eerst te zien of de andere vijf faciliteitengemeenten in de regio hier niet gezamenlijk willen optreden met Kraainem.

Dan zijn de mondelinge vragen van raadsleden aan schepenen aan de beurt.

Défi (A. Van Herck) heeft zijn gebruikelijke vragen over alles dat volgens hem misgaat met de vele werken in de gemeente. Omdat hij vaak dezelfde vragen stelt is schepen Forton hem voor en geeft een gedetailleerd rapport over wanneer bewoners (van de d’Huartlaan) op de hoogte werden gebracht, dat er altijd twee (tweetalige) werfleiders aanwezig zijn, dat hij wekelijks contact heeft met zijn collega in St. Pieters Woluwe, enz. enz. Er is inderdaad niet altijd toezicht door de gemeente omdat de diensten eenvoudigweg niet genoeg personeel hebben. Pierre Simon (Défi) dringt toch aan op betere informatie en stelt voor de lichtpanelen van PZ WOKRA te gebruiken.

Aan de burgemeester wordt gevraagd of er reacties zijn op een eerdere motie over geluidsoverlast van de vliegtuigen. Hij zal op de gemeenteraad van december een stand van zaken geven.

Dan komt raadslid Edwards (Kraainem-Unie) terug op een discussie die in de vergadering van oktober heeft plaats gehad. Daar was felle kritiek van de meerderheid op de politieke recuperatie van Défi-MR als zou zij “de ziel van de septemberfeesten” zijn geweest. Nog nooit waren de septemberfeesten, al tientallen jaren georganiseerd dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers – en met financiële en praktische steun van de gemeente – op zo’n manier via de sociale media van de oppositie als politieke trofee opgeëist. Edwards heeft toen schepen Sala (Défi, verantwoordelijk voor evenementen) in de gemeenteraad gevraagd wat haar positie hierin was.

Haar antwoord (genotuleerd) is dat zij daar niets mee te maken heeft, dat zij niet de jurist van de gemeente is (sic) en dat de meerderheid hetzelfde doet (sic).
Deze maal stelt Edwards haar de vraag of zij zich ervan bewust is dat zij met die woorden de meerderheid in feite beschuldigd van politieke recuperatie van een gemeentelijk evenement dat subsidie ontvangt van de gemeente. Hij stelt haar voor om ofwel haar bewering te staven met een specifiek voorbeeld, ofwel haar woorden formeel terug te trekken.

In de dovemans discussie die volgt wordt duidelijk dat de schepen niet begrijpt waar het over gaat en ook niet in staat is om een coherent antwoord te formuleren. De situatie waarin zij zich bevindt wordt nog eens rustig uitgelegd door raadslid Demeutter-Cardinael (Kraainem-Unie), maar zonder succes. Edwards besluit met de aanzegging van klachtenprocedures tegen de schepen op basis van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de deontologische code voor raadsleden, tenzij de schepen binnen een maand haar beweringen formeel terugtrekt.

Volgende gemeenteraad op 2022-12-20