Hoogtepunten van de gemeenteraad van 24 november 2020

Deze gemeenteraad vond opnieuw digitaal plaats en was publiek toegankelijk via YouTube

In de notulen van de vorige vergadering is hier en daar iets vergeten. Dat moet worden gecorrigeerd, en in de bijlagen die de leden ontvangen hebben ontbreekt informatie over de vragen die de leden mondeling mogen stellen aan het einde van de vergadering. Hierover heerst al maanden enige verwarring. De diensten beroepen zich op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, maar dat is inmiddels aangepast. Nu wordt duidelijk aan de diensten verzocht om simpelweg alle van tevoren ingediende mondelinge vragen bij de vergaderstukken te voegen zoals dat vroeger altijd het geval is geweest. 

Een onderwerp over eventuele wijzigingen in de terugbetaling (verlenging) van de gemeentelijke schuld wordt niet behandeld omdat dit punt inmiddels niet meer relevant is en terug moet naar het college. 

Dan volgt een lange rij administratieve onderwerpen 

 • Kennisname van de verslagen van de commissies financiën van 22 september en 10 november.
 • Tarieven hospitalisatieverzekering 2021 (voor personeel gemeente) : kennisname, maar de raad vraagt om meer informatie over de financiële impact van de maatregel. De gemeente betaalt  50% van de premie voor familieleden van gemeentepersoneel.
 • Haviland Intercommunale : kennisname Algemene vergadering
 • Interza  : kennisname Algemene Vergadering 

 De volgende subsidies voor 2021 worden alle goedgekeurd: 

 • Cultuurraad Kraainem : 10.800 EUR
 • Conseil Culturel francophone : 12.600 EUR
 • Conseil des sports : 4.800 EUR
 • Fanfare Kunst & Vrijheid : 250 EUR
 • Scouts Saint-André : 1.323 EUR
 • Scouts Saint-Pancrace 39 en 88 : 2.781 EUR
 • Scouts Saint-Dominique 67 & 106 : 3.375 EUR
 • 40ème Unité Guide Saint-Joseph : 855 EUR
 • Chiro BAM : 489 EUR
 • Speelpleinen Kadee : 832 EUR
 • Sportkra : 216 EUR

Het onderwerp van het huishoudelijke afval en de diensten van Interza komt dan aan bod: Raadslid von Wintersdorff (Pro Kraainem) legt uit dat vanaf 2021 veranderingen komen, zowel wat de thuisophaal betreft als het gebruik van het containerpark. 

 • In de blauwe zak zal men in de toekomst ook gewoon plastic kunnen doen, daarom wordt de groene zak iets kleiner, dus minder restafval, en dat betekent dat er minder verbrand moet worden. Dat is dan weer beter voor het milieu. 
 • Gft-stickers kunnen vanaf volgend jaar ook online worden aangeschaft.
 • Voor het recyclagepark komt er een systeem van badges voor verenigingen, scholen, diensten, kmo’s en andere categorieën. Iedereen gaat per gewicht betalen (niet meer per autolengte) en begint met een krediet van 25 euro. Alle financiële transacties gaan digitaal verlopen via een badge of identiteitskaart. 

Deze lijst van veranderingen is niet exhaustief. Deze en alle andere veranderingen worden door Interza uitgebreid gecommuniceerd naar de bevolking vanaf begin 2021.

De burgemeester Bertrand Waucquez laat opmerken dat informatie voor de inwoners al beschikbaar is op de website van Interza.

De raad bespreekt dan een overdracht van grond : het gaat om een stukje fietspad aan de Hebronlaan dat door de gemeente zelf moet worden onderhouden (toegang tot het boerenveld) en waarvoor zij eigenaar zou moeten worden. Het dossier is echter niet duidelijk, de uitleg van de schepen (Elisabeth de Foestraets) net zo min. De meerderheid onthoudt zich om deze reden. Het punt wordt gestemd dankzij de ja-stemmen van de oppositie. 

De gemeenteraad eindigt met de behandeling van de mondelinge vragen van de leden.

Vinciane De-Meutter Cardinael (Kraainem-Unie) heeft een vraag over de gevaarlijke situatie rond de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de Koningin Astridlaan met de Wezembeeklaan. De drukknoppen voor voetgangers en fietsers tijdens een Covid pandemie doen vragen rijzen. De tijd om over te steken is vaak ontoereikend. Soms gaat het licht in het geheel niet op groen voor voetgangers. 

Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat de Wezembeeklaan een gewestweg is en dat het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) hier verantwoordelijk is. Er zijn al een aantal contacten geweest hierover maar tot nu toe is er geen beweging te bespeuren bij AWV. Het bestuur en de diensten blijven eraan werken. Meer info hopelijk op de volgende gemeenteraad.

Mevrouw De Meutter-Cardinael heeft ook een vraag over de toegang tot de parking van Metro Kraainem, die al geruime tijd gesloten is. Het Brussels gewest, dat de eigenaar is, is weinig geïnteresseerd in wat Kraainem wil. Het bestuur zal druk blijven uitoefenen. De burgemeester stelt voor om contact op te nemen met het Brussels gewest, zoals het reeds in april 2020 gebeurd is.

Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) stelt vast dat in de budgettaire voorstellen van de diensten de renovatie van het gemeentehuis van Eur 250.000 naar Eur 400.000 zou gaan in 2021. Hij vraagt waarom dit niet in de recente (18 november) commissie Patrimonium besproken werd.

Hij merkt ook op dat de renovatie van voetpaden in de gemeente nauwkeurig moet worden gecoördineerd in de komende jaren met de uitgebreide werken die Proximus voorziet om overal glasvezelkabels te plaatsen. Hier moet er zeker gezocht worden naar mogelijke synergieën. 

Raadslid Vandersteen (MR) heeft problemen met het feit dat “foto’s” van de online vergaderingen van gemeenteraad en commissies op sociale media verschijnen. Hij ziet dit als een schending van de privacy.  Schepen Constant (Kraainem-Unie) ziet geen conflict met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: de vergaderingen zijn openbaar, en de afbeeldingen gaan over politici in de uitoefening van hun ambt. Zolang er geen commercieel doel is is er geen schending van de privacy.

Volgende gemeenteraad: 15 december om 19 uur.