Hoogtepunten van de gemeenteraad van 14 juli 2020

De gemeenteraad werd opnieuw vanop afstand via gehouden. 

Door de gewijzigde behoeften in 2020, dient een aanpassing van het meerjarenplan zich aan. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) als schepen van financiën licht even toe dat de autofinancieringsmarge veel gunstiger is dan gebudgetteerd werd (de budgetten moeten op een heel conservatieve manier opgesteld worden). Dit is goed nieuws en toont aan dat de gemeente financieel in evenwicht is. De aankoop van mondmaskers voor de inwoners brengt het budget niet in gevaar, idem voor de hulp aan de zelfstandigen. Alain Van Herck (DéFI) stelt een aantal vragen, o.a. over het bedrag dat de gemeente na de overname van Vivaqua door De Watergroep gekregen heeft en dat gereserveerd moet worden voor rioleringswerken. De voorzitter van de gemeenteraad Luc Timmermans betreurt dat deze vragen niet in de commissie financiën van de dag ervoor gesteld werden, daarvoor dient net zo’n commissie, die trouwens wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid van dezelfde fractie, Christian Marichal. Alle vragen worden door de burgemeester beantwoord, en bepaalde details zullen per e-mail bevestigd worden. 

Dan komt een technisch zwaarder onderwerp aan bod. De gemeente heeft een hele reeks bestaande leningen bij Belfius ter waarde van 6 mio EUR via een hoog speculatief systeem (gelinkt aan de linear CMS spread 30Y-2, aangegaan in het jaar 2006). De commissie financiën van 13 juli 2020 stelt voor om het risico van deze leningen om te zetten naar een vaste rentevoet of de huidige variabele rentevoet voor twee jaar vast te klikken. De commissie financiën heeft de verlenging van de huidige schulden voor een periode van 20 jaar afgeraden, en dit wordt door de gemeenteraad bevestigd. Hierdoor valt dit buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad en gaat het punt naar het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad keurt een leidraad voor interne controle, opgesteld door Audit Vlaanderen goed. Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt aan de Algemeen Directeur of de uitvoering van het meerjarenplan ook één van de kernprocessen van een gemeente is. Hij haalt ook p. 18 van het auditverslag van 20 maart 2019 aan die wijst op een voortdurende onderbezetting van de diensten. Er is al 7 jaar geen financieel directeur meer (met uitzondering van een periode van 6 maanden), idem voor een ICT verantwoordelijke. Dit maakt het heel moeilijk voor de diensten en houdt een groot risico in voor de uitvoering van het meerjarenplan. Het is belangrijk om goede processen te hebben maar daadwerkelijke acties moeten ook ondernomen worden. 

Hierop volgt de rapportering van interne zelfcontrole, opgesteld door de Algemeen Directeur. Carel Edwards (Kraainem-Unie) observeert vele maatregelen in rood. Hij vraagt dat daar een prioritisering kan in gemaakt worden. Hij verwijst ook naar p. 7 van deze rapportering over de periodieke analyses van financiële risico’s die op dit ogenblik niet door een financieel directeur gemaakt worden. Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) verwijst naar p. 19 waar staat dat er geen ICT-continuïteitsplan is, dat goedgekeurd en regelmatig getest wordt. Ze vraagt dat het ICT-continuïteitsplan hoog in de prioriteiten kan gezet worden. De burgemeester voegt toe dat tevens een geïntegreerde aanpak van de bestaande systemen nodig is omdat niemand op dit moment er een globaal overzicht van heeft. 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het Covid 19 – Schakelzorgcentrum Van Helmont te Vilvoorde goed. Dit is een soort buffer om de hospitalen te ontlasten. De burgemeester bedankt hier nog eens uitdrukkelijk de Algemeen Directeur voor deze mooie verwezenlijking (samenwerking van een aantal gemeenten onder de leiding van een crisismanager). De bijdrage van de gemeente Kraainem is  EUR 15,000.

Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) vertegenwoordigde de gemeente op de algemene vergadering van De Kleine Eigenaar en de stuurgroep van Wijkwerken.

Luc Timmermans (Pro-Kraainem) vertegenwoordigde de gemeente op de algemene vergadering van het Riopactcomité. Daar werd het Hemelwaterplan door Aquafin voorgesteld. Gezien de wateroverlast problemen in Kraainem, zal deze presentatie ook in een commissie Openbare Werken voorgesteld worden.

Carel Edwards (Kraainem-Unie) stelt een mondelinge vraag over het personeel en de stand van zaken ivm de vacatures in de gemeente. Er is weinig verschil vergeleken met de zomer 2019, en hier moet absoluut een prioriteit van gemaakt worden om te vermijden dat de uitvoering van het meerjarenplan in het gedrang zou komen. Op de gemeenteraad van maart 2020 werd er een organogram voorgesteld, waarvan een bijgewerkte versie wordt gevraagd. Bovendien stelt de gemeente Kraainem opvallend meer statutair personeel te werk dan andere gemeenten in Vlaanderen. Dit zou volgens de algemeen directeur het gevolg zijn van een beleidskeuze die in het verleden werd gemaakt, en er wordt gevraagd dit verder te onderzoeken. 

Andre Ivanszky (Kraainem-Unie) stelt een mondelinge vraag over subsidies die de Vlaamse Overheid ter beschikking stelt in het kader van de Coronacrisis. O.a. armoede, cultuur, sport en jeugdplannen komen hiervoor in aanmerking. Kraainem heeft tijdens de vorige legislaturen weinig aandacht besteed aan het verkrijgen van Vlaamse subsidies (“liever geen geld dan Vlaams geld” …). De huidige meerderheid wenst hier uiteraard gebruik van te maken, en de vraag werd in tussentijd aan het Kabinet gesteld door de algemeen directeur. Men wacht op het antwoord. 

Volgende gemeenteraad: 25 augustus om 19 uur via TEAMS