Hoogtepunten van de gemeenteraad van 26 januari 2021

De gemeenteraad vindt opnieuw plaats via visio-conference en wordt door het publiek gevolgd via YouTube.

De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid “dagelijks personeelsbeheer” aan het college, en dit ter vervanging van de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2012.

De gemeenteraad keurt een voorstel van het overlegcomité gemeente-OCMW omtrent de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed. Het gaat om een aantal noodzakelijke aanpassingen met ondermeer de diplomavereisten, doorstromingsvoorwaarden en ecocheques.

Op 15 april 2019 werd een auditrapport over de organisatie-beheersing van de gemeente door Audit Vlaanderen opgemaakt. De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport van de geformuleerde aanbevelingen naar het bestuur toe.

Raadslid Carel Edwards (Kraainem-Unie) stelt enkele vragen, ondermeer wie wordt bedoeld met ‘het bestuur’, genoemd in deze aanbevelingen. Burgemeester Bertrand Waucquez antwoordt dat het politiek niveau helemaal niet betrokken werd bij het opstellen van dit opvolgingsrapport, en dat Audit Vlaanderen hiervoor rechtstreeks met de administratie in contact was.

De antwoorden op de andere vragen van raadslid Edwards omtrent het opvolgingsrapport zullen binnen de dertig dagen via de administratie komen. De Algemeen Directeur zegt dat dit eerst in het College besproken moet worden.

De deontologische code voor mandatarissen wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. De fracties Kraainem-Unie en Pro-Kraainem stellen enkele aanpassingen voor om het meer in lijn te brengen met de standaard VVSG deontologische code. De fractie DéFI/MR vraagt een nieuw debat in de commissie Bestuur om deze aanpassingen te bespreken. De meerderheid ziet hierin de zoveelste poging tot vertraging om deze code te implementeren, en vraagt om stemming. De deontologische code wordt door de meerderheid goedgekeurd. De fractie MR-DéFI stemt tegen. Het is echter belangrijk dat de Commissie Bestuur zich voortaan bezighoudt met de dienstverlening aan de burgers, o.a. via het klachtenbehandeling systeem dat al lang door de meerderheid gevraagd wordt.

In het kader van het project rond het conferentiesysteem voor de gemeenteraden ging het Team Secretariaat na wat de mogelijkheden zijn en welke wensen en vereisten de administratie heeft.

Het team Secretariaat stelt het volgende voor:

  • Enkel audio-opname opteren om budgettaire redenen
  • Een hybride systeem waar deelnemers zowel fysiek als digitaal deel kunnen nemen
  • Een elektronische naamstemming

Het team Secretariaat stelt twee alternatieve systemen voor (de definitieve beslissing is nog niet genomen):

1) conferentie apparatuur met elektronische naamstemming

     EUR 64.141,02 investeringskost en EUR 16.467,70 exploitatiekost

2) conferentie apparatuur zonder elektronische naamstemming

     EUR 61.346,65 investeringskost en EUR 16,467,70 exploitatiekost

De audio(visuele) opname van de openbare zitting zal het zittingsverslag vervangen, zelfs als de zittingen fysisch plaatsvinden. Het huishoudelijk reglement gaat aangepast moeten worden om rekening te houden met het nieuwe systeem.  

Raadslid Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) diende een amendement in om deze audio(visuele) opnames ter beschikking te houden:

1) voor de hele legislatuur op de website of andere platformen

2) blijvend op aanvraag.

De oppositie is sceptisch over de toegevoegde waarde. Bovendien vreest de oppositie dat deze beeldopnames misbruikt zullen worden op sociale media. Raadslid Anja Vermeulen ziet de toegevoegde waarde in de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van informatie naar de inwoners van Kraainem toe. Ze ziet mogelijke misbruiken van deze opnames als strijdig met de waardigheid van het ambt van raadslid.

Schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie) vult ook nog aan dat het nieuwe conferentiesysteem zal toelaten de opnames in stukken te beluisteren wat de gebruiksvriendelijkheid ten goede zal komen.  Bovendien benadrukt ze dat momenteel niet het conferentiesysteem gestemd wordt als wel de aanpassing van het huishoudelijk reglement om dit mogelijk te maken. Voorzitter Luc Timmermans haalt ook aan dat dit de werklast van de administratie enorm zou verminderen.

De gemeenteraad stemt meerderheid tegen oppositie het geamendeerde voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement:

  • De audio(visuele) opname van de openbare zitting als zittingsverslag
  • De elektronische naamstemming
  • Het ter beschikking houden van de audio(visuele) opname op de website of andere platformen voor de duur van de legislatuur
  • Het blijvend ter beschikking te houden van de audio(visuele) opname op aanvraag.

In een afzonderlijk agendapunt beslist de gemeenteraad (meerderheid tegen oppositie) het schriftelijk zittingsverslag te vervangen door een integrale audiovisuele opname.

Een factuur voor een opdracht asbestinterventie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd aangezien er op het College geen consensus was. Interessant om te noteren is dat het punt eerst op 2020-12-29 door het College goedgekeurd werd, maar dat het dan door de administratie begin januari 2021 ingetrokken werd, en voorgelegd op het College van 2021-01-05 met een andere beschrijving, zodat het College dan geen consensus meer gevonden heeft…

Burgemeester Waucquez duidt even de context. Tijdens een weekend in oktober werd de burgemeester opgebeld door buurtbewoners omdat er sterke vermoedens waren dat er asbest aanwezig was door werken die werden uitgevoerd aan een dak van een huis in Kraainem. Na overleg met de administratie op zaterdag, heeft de burgemeester een firma gecontacteerd om stalen te komen nemen, waarvan nu de factuur voorligt.

De oppositie stelt zich vragen over de bevoegdheid van de gemeente, de procedure van vaststelling en de afwezigheid van verschillende offertes (sic!).

Burgemeester Waucquez bevestigt dat er ernstige indicaties van gevaar waren door de aanwezigheid van specifieke materialen en dat men in dergelijke omstandigheden geen dagen kan wachten vooraleer een gespecialiseerde firma met expertise in asbest te sturen om stalen te nemen (en bij dringende zaken is het onmogelijk om verschillende offertes op te vragen). Burgemeester Waucquez bevestigt dat asbest werd vastgesteld in de stalen en haalt aan dat hij ook in de toekomst zijn verantwoordelijkheid zal opnemen in geval van sterke vermoedens van de aanwezigheid van asbest die een dringende interventie eisen. Hij betreurt dat de oppositie de procedure laat primeren op de kern van de zaak: de gezondheid van de inwoners. Burgemeester Waucquez, verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de gemeente, benadrukt het gevaar van asbest en het belang van een goede opvolging bij het wegnemen van asbesthoudende materialen, iets wat tijdens de vorige legislaturen te veel werd verwaarloosd.

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van Raadslid Guillaume von Wintersdorff (Pro-Kraainem) met betrekking tot de Watergroep – Aandeelhoudersbestuur Drinkwater.

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van Raadslid Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) met betrekking tot de Openbaar Groen awards van de Vereniging voor Openbaar Groen.

Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro-Kraainem) stelt een vraag over de vergaderingen van het managementteam (hierna MAT).  Ze verwijst naar het verslag van Audit Vlaanderen, en meer in het bijzonder de aanbeveling betreffende de transparantie van de organisatie-beheersing. Burgemeester Waucquez kan het antwoord niet geven aangezien dit door de administratie geregeld wordt. De vraag zal aldus binnen de dertig dagen door de diensten beantwoord worden.

Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro-Kraainem) maakt zich zorgen over de achterstand in de behandeling van vragen en klachten van burgers. Ze informeert naar het aantal personeelsleden dat effectief werkt in vergelijking met het aantal personeelsleden dat op het organigram staat. Ze vraagt dat hier op elke gemeenteraad een overzicht van gegeven wordt. De vraag zal aldus binnen de dertig dagen door de diensten beantwoord worden.

Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro-Kraainem) verwijst naar de e-mail van de Algemeen Directeur van 17 januari jl. met betrekking tot de oprichting van twee vaccinatiecentra Overijse en Zaventem, waar hulp verwacht wordt van de betrokken gemeenten voor de functionering van deze centra. Gezien de in de vorige vraag specifieke moeilijkheden van werklast, vraagt Raadslid Cardon de Lichtbuer dat de hulp die door de gemeente wordt verleend bij voorkeur financieel van aard zal zijn, zodat het personeel voor de gemeente kan blijven werken.

Raadslid Alain Van Herck (DéFI) laat weten een vermoeden te hebben dat een bepaald gemeenteraadslid niet meer zou wonen in de gemeente Kraainem, dit op basis van een wagen die op een ander adres (buiten Kraainem) staat geparkeerd (en waarvan het adres wordt meegedeeld tijdens de gemeenteraad). Hij vraagt op basis van art. 9 van de Decreet Lokaal Bestuur om een onderzoek op te starten naar de woonst van de desbetreffende persoon. Voorzitter Luc Timmermans (Pro-Kraainem) zegt niet op de hoogte te zijn en zal dit verder opvolgen.

De oppositie vraagt waarom er geen afstemming is tussen de voetgangers en voertuigen bij de verkeerslichten op het kruispunt Wezembeek- en Astridlaan. Schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie) geeft aan dat het om een gewestweg gaat (waardoor de gemeente zelf geen actie kan ondernemen, behalve bij AWV aandringen op de nodige aanpassingen) en dat de diensten een document aan het opstellen zijn over de werking van de verkeerslichten. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) bevestigt dit.

De oppositie informeert naar het sluipverkeer in de Bommaertlaan om het kruispunt Oppem- en Astridlaan te vermijden. Zij is tevreden met de verandering van de inrichting van de parkeerplaatsen maar vraagt naar zebrapaden aan de twee uiteinden van de straat. Schepen Johan Forton bevestigt dat er heel wat discussie geweest is over de parkeerplaatsen, al dan niet eenrichtingsverkeer en zebrapaden. Een communicatie zal uitgaan naar de buurtbewoners om de huidige situatie een tweetal maanden te testen. Schepen Forton is duidelijk vragende partij voor een aanspreekpunt onder de buurtbewoners.

De oppositie vraagt naar het standpunt van de gemeente omtrent de afsluiting van de Woluwelaan. Schepen Forton duidt dat er nog overlegmomenten zullen zijn tussen de Werkvennootschap, AWV en de inwoners van Kraainem en dat er verschillende opties mogelijk zijn. In 2019 was reeds het officieel standpunt van de gemeente: tegen de afsluiting van de Woluwelaan, en dit standpunt is niet gewijzigd. Burgemeester Waucquez benadrukt dat er nog geen vaste plannen zijn voor die knip, en dat het om een ontwerp gaat. Bovendien is een knip van de Woluwelaan ondenkbaar zonder de herinrichting van de grote verkeerswisselaar ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe en ook het knooppunt boven de Woluwelaan, ter hoogte van de E40.

Raadslid Guillaume von Wintersdorff wil de aandacht trekken op de problematiek van zwerfvuil door de gescheurde vuilniszakken. De intercommunale Interza is belast met het ophalen van huisvuil en sluikstorten, maar niet met het opruimen van dit zwerfvuil. Er zijn verschillende mogelijkheden met voor-en nadelen: 1) het verplichten van de afvalzakken in containers buiten te zetten, 2) werklozen enkele dagen per week aanstellen om het zwerfvuil op te rapen, of 3) een nieuwe gemeentedienst oprichten. Hij vraagt samen na te denken over mogelijke oplossingen. Raadslid Olivier Joris (Pro-Kraainem) stelt voor via de Wijkwerkers te werken. Burgemeester Waucquez merkt op dat het zwerfvuil niet enkel door gescheurde vuilniszakken wordt veroorzaakt.

Raadslid von Wintersdorff vraagt waarom hij als bestuurder van Interza niet uitgenodigd wordt op de overlegvergaderingen van de gemeente met Interza. Schepen de Foetstraets geeft aan dat het zo afgesproken is van bij het begin van de vergaderingen met Interza.

De oppositie geeft aan dat de communicatie over de werking van het recent aangestelde parkeerbedrijf Cityparking in het gemeentelijk infoblad vrij summier was.  De brochure van Cityparking is te laat gekomen.  Een aantal inwoners hebben de brochure niet gekregen. Schepen Marie-France Constant verduidelijkt dat het gemeentelijk infoblad bedoeld was als een aankondiging en dat er een probleem was met de verdeling van de brochure. Schepen Johan Forton geeft aan dat het overschakelen van parkeerbedrijf vaak gepaard gaat met aanpassingsproblemen. Bovendien geeft hij aan dat de vertraging bij het uitdelen van de brochure er gekomen is door het herwerken van de Franse versie.

De oppositie vraagt naar een overzicht van het aantal inbraken in de gemeente en een systeem van samenaankoop van bewakingscamera’s. Burgemeester Waucquez bevestigt dat er een stijging van inbraken in 2020 was maar dat moet bekeken worden indien het hier om een structurele stijging gaat dan wel een tijdelijk probleem van een welbepaalde bende. Hij haalt aan dat een samenaankoop van bewakingscamera’s kan overwogen worden maar dat moet rekening worden gehouden met de snelle evolutie van deze producten. Er is momenteel ook een studie aan de gang om te evalueren welke camera’s op welke plaats en op welke manier het best passen.

Raadslid Vinciane De Meutter (Kraainem-Unie) vraagt bevestiging dat de Commissie Bestuur wel degelijk op 9 februari zal plaatsvinden. De voorzitter van de Commissie Bestuur bevestigt dit.

De oppositie vraagt wanneer een Franse versie van het Digitaal Omgevingsloket beschikbaar zal zijn en wie toegang zal hebben tot deze versie. Burgemeester Waucquez bevestigt dat de zes burgemeesters van de faciliteitengemeenten dit nog onlangs aangekaart hebben. Er is nog geen uitsluitsel wie toegang zal krijgen. Het College en de Gemeenteraad worden op de hoogte gehouden.

Voorzitter Luc Timmermans wijst op de graffiti onder de bruggen van Kraainem en wil dit graag omvormen naar een positief initiatief. Onder de brug van Hoeilaart naar Overijse is er een prachtige graffiti tekening. De gemeenten Overijse, Hoeilaart en Tervuren hebben hier zelfs een subsidie voor gekregen van de provincie. Hij vraagt aan het College om een dergelijk initiatief te overwegen, eventueel in de vorm van een wedstrijd.

Volgende gemeenteraad op 23 februari 2021.