Hoogtepunten van de gemeenteraad van 24 september

Voordat de gemeenteraad begint geeft WOKRA politie-korpschef Luc Breydels een presentatie over NORA (een samenwerkingsverband met andere politiezones voor bepaalde activiteiten). De bedoeling is om gedurende een proefperiode van 3 jaar betere dienstverlening in de regio te bevorderen door de (beperkte) capaciteit te bundelen en kosten te besparen. Deze samenwerking is een alternatief op een fusie tussen onze zone en andere politiezones die niet onder het regime van de faciliteiten vallen. Wel zal Kraainem zijn specifieke identiteit als faciliteitengemeente bewaren en zal de bevolking hier weinig van merken. Bij slachtofferbejegening en andere tussenkomsten is tweetaligheid bijvoorbeeld een belangrijke factor in onze gemeente.

Eerste deel van de openbare zitting

De garantieverklaring van de gemeente in de intercommunale Zefier (groene stroomvoorziening) wordt unaniem goedgekeurd.

Een nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente aanwijzen voor de Stuurgroep Wijkwerken van Haviland blijkt dan weer problematisch en wordt verdaagd naar de volgende zitting.

De subsidie van 639,38 EUR voor vzw Familiehulp, die hulp biedt aan gezinnen en bejaarden in Kraainem wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De Milieuadviesraad, een statutair (dwz verplicht) lichaam krijgt zijn definitieve samenstelling na een amendement van Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro Kraainem) waarbij onder de niet-stemgerechtigde leden 2 mandatarissen worden toegevoegd (één per fractie). Volgens Mevr. Cardon de Lichtbuer is het wel een positief punt dat dit adviserend orgaan gedeeltelijk samengesteld is uit burgers en lokale verenigingen maar is het niet de bedoeling om mandatarissen uit te sluiten die op het terrein even zo zeer geëngageerd zijn. Gestemd met eenparigheid maar zonder de stem van Arnold d’Oreye (Défi), die die avond niet meer meestemt en zonder uitleg de zitting verlaat.

De mast van Telenet tussen de voetbalclub en de Diabolo school. Hiervoor dient een contract vernieuwd te worden. Er zijn allerlei vragen en bezwaren. Zo wil Carel Edwards (Kraainem-Unie) weten of er een lijst van dit soort masten bestaat in de gemeente, wie de operatoren zijn, wat brengen die contracten op, wat zijn de volksgezondheidsaspecten, waarom naast een school, enz. Volgens de schepen van Openbare Werken ligt de prijs in ieder geval te laag. Het verzoek voor een nieuw contract wordt unaniem verworpen. Eerst dient de hele situatie van alle masten en operatoren in kaart te worden gebracht.

Het tweede deel van de openbare zitting betreft de toegevoegde agenda met voorstellen en vragen van raadsleden.

Het begint met een punt van Kraainem-Unie over geurklachten de laatste tijd op landbouwvelden in de gemeente. Inwoners willen duidelijk meer weten wat er op de velden in de gemeente wordt gebruikt aan mest en verdelgingsmiddelen. Het lijkt Kraainem-Unie daarom een goed idee om een officiële infoavond te organiseren met de nodige specialisten en betrokken landbouwers om hierover uitleg te geven.

Er volgt een scherp debat waarin DéFI/MR een storm van kritiek op dit voorstel heeft. Het komt zelfs tot een schorsing van de zitting (op hun verzoek). Na de schorsing is hun standpunt dat de zaak niet rijp is, dat verhalen van experts niet relevant zijn (Alain van herck, DéFI), dat er eerste een studie moet komen (Françoise Devleeschouwer, DéFI), enz. Men voelt dat het in werkelijkheid over iets anders gaat en dat de meerderheid hier een (politiek) gevoelige plek heeft geraakt, maar verdere uitleg komt er niet.

Het voorstel om een infoavond te houden wordt toch goedgekeurd (11 tegen 10 stemmen). Het zou tegen februari 2020 worden gehouden, wanneer de nieuwe landbouw campagne weer begint.

Een bijkomend agendapunt van Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) stelt voor om een eenmalige subsidie te geven aan de vzw Burgerplatform voor Vluchtelingen in afwachting dat de federale overheid haar verantwoordelijkheden opneemt in dit probleem. Het gaat om 7.500 EUR voor specifieke doeleinden die binnen de wettelijke grenzen blijven (noodhulp: overnachtingen, voedsel, onderwijs, enz.) en waarvoor de hulpverleners rekening zullen geven aan de gemeente. Deze subsidie komt neer op een bijdrage van 50 cent per inwoner.

Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer vraagt hoe het staat met de RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). De aanzet hiervoor dateert nog van de vorige legislatuur maar werd opgeschort tijdens de verkiezingsperiode. Het gaat om een essentieel middel om een aantal bouwkundige zaken in Kraainem te verduidelijken en te rationaliseren.

De burgemeester antwoordt dat een startnota voor de RUP “Bouwlagen” dezelfde dag door het college goedgekeurd werd, wat de deur opent voor de volgende stappen van de procedure, waaronder een openbaar onderzoek. Het GECORO (advies verplicht maar niet bindend) zal snel worden samengesteld om zich daarover uit te spreken. De fractie Kraainem-Unie – Pro Kraainem volgt dit dossier op de voet.

Raadslid Devleeschouwer heeft vragen over het huurcontract met de voetbalclub en andere aspecten van onderhoud en kosten. Het antwoord van de schepen voor Sport (Marie-France Constant, Kraainem-Unie) is dat er sinds deze legislatuur nu wel een correct huurcontract is. Zij geeft ook een overzicht van de onderhoudswerken en subsidies voor de club. Een test voor rubber verontreiniging in de synthetische grasmat is negatief gebleken.

Raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) heeft een vraag over wanneer de raadsleden inzage krijgen in de ontwerptekst van het meerjarenplan dat op 17 december 2019 moet worden goedgekeurd. De algemeen directeur van de gemeente antwoordt dat de documenten niet beschikbaar zullen zijn voor 2 december. Er komt een commissie algemene financiering rond 10 december om een eerste mening te geven. Voor Kraainem-Unie is dit niet aanvaardbaar. Carel Edwards constateert dat de raadsleden dus slechts 2 weken krijgen voor de eindbeslissing over een alles-omvattend zesjarenplan voor de gemeente. Dit is duidelijk ontoereikend en betekent dat de gemeenteraad haar werk niet behoorlijk kan doen. Ook al is deze termijn decretaal in orde, deze modus operandi druist in tegen de geest van openbaarheid en goed bestuur die de basis is voor het Decreet Lokaal Bestuur. Burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie) merkt op dat één manier zou zijn de niet gevoelige documenten op een gedeelde IT toepassing te plaatsen. Wordt vervolgd…

Raadslid André Ivanszky (Kraainem-Unie) wil weten wat de Septemberfeesten aan de gemeente hebben gekost. Het antwoord is dat dit alles binnen het budget van 3.500 EUR is gebleven en dat tijdens het weekend in kwestie het gemeentepersoneel niet is ingezet.

Op een verdere vraag van André Ivanszky (Kraainem-Unie) over de planning van commissies komt de volgende informatie:

  • Commissie algemene financiering: 08-10-2019 om 17 uur
  • Commissie Bestuur: 01-10-2019 om 17.30 uur
  • Commissie Openbare Werken en Mobiliteit: 03-10-2019 om 18.00 uur
  • Patrimonium : 8-10-2019 om 17u30 (patrimonium en sociaal beleid) en 15-10-2019 om 18 uur (patrimonium en vrije tijd)

Raadslid Olivier Joris (Pro Kraainem) heeft een aantal punten die Noord Kraainem betreffen. Zo is er het sluikstorten, overlast door lawaai en asociaal gedrag van bezoekers van de Shisha bar, verbaal geweld tegen inwoners, enz. Volgens schepen de Foestraets (MR) zal het sluikstorten op zeer korte termijn onder handen worden genomen (zie site van Interza). De overlast van de shisha bar is een andere zaak; burgemeester Waucquez wijst op het personeelsgebrek bij onze politie maar belooft dit met hun te onderzoeken. Voor hem is het aannemen van stadswachters een dringende zaak.

Dan wijst Olivier Joris op het feit dat het Kruisveld een grote parkeerplaats is geworden voor mensen die hun auto niet meer kwijt kunnen aan de Woluwelaan. Schepen Simon belooft een follow-up.

Tenslotte vraagt Nathalie Woitrin hoe het zit met het opzetten van een burenbemiddeling systeem in Kraainem. De burgemeester legt uit dat enkele kandidaten werden gevonden en dat hij dat van dichtbij opvolgt.

Volgende gemeenteraad op 22 oktober 2019.