Hoogtepunten van de gemeenteraad van 21 december 2021

De vergadering begint met de bekendmaking door voorzitter Luc Timmermans (Pro Kraainem) van het overlijden van Eugène Depauw, voormalig gemeenteambtenaar en gemeenteraadslid, een man wiens dynamiek en generositeit bekend was bij velen en die zich vooral heeft ingezet voor de socio-culturele sector in Kraainem. Uit respect wordt een minuut stilte gehouden.

Na de goedkeuring van de notulen worden de aanvullende belasting-personenbelasting en de opcentiemen – onroerende voorheffing gestemd: er komt in 2022 geen verandering.

Daarna komen de messen op tafel, want de hoofdbrok van de vergadering is het al dan niet goedkeuren van de aanpassingen in het meerjarenplan 2022-2025, zeg maar het budget voor 2022.

Wat het dit jaar spannend maakt is dat de leden van het managementteam een ongunstig advies hebben gegeven voor bepaalde voorstellen van de meerderheid, en dus voor de 2de aanpassing 2021 van het meerjarenplan. De diensten hebben nl. nog geen tijd gehad om die voorstellen te analyseren en te onderbouwen. Dit is echter geen rood licht, en belet geenszins dat het meerjarenplan kan worden gestemd.

De meerderheid meent dat de reële situatie van de financiën (dus werkelijke inkomsten en uitgaven) wordt onderschat in de begroting – die in feite en zoals opgelegd door de overheid rekening houdt met een aantal veiligheidsmarges, en dat de effectieve cijfers beter zullen zijn dan de budgetten (zoals ook reeds de vorige jaren is gebleken).

Een voorbeeld is het fatsoeneren van de voetpaden dat gebruik maakt van de synergieën met het leggen van het vezelnetwerk in de gemeente gezien de voetpaden toch opengelegd worden. De totale kost hiervoor wordt geschat op 1.5 miljoen EUR. De kosten van een dergelijke operatie in eigen beheer zou veel hoger liggen, om nog niet te spreken over de planning van dergelijke werken die dan uiteraard veel langer zouden duren. Het is dus een win-win oplossing voor de gemeente en een enorme besparing op termijn.

Dit belet DéFi en MR niet om hierin een gedoemd en kwistig beleid te zien en te preken over hun eigen “goede huisvader” beheer, enz. Burgemeester Waucquez van Kraainem-Unie weerlegt alle argumenten van de oppositie op een zeer professionele manier en wijst erop dat toen DéFi de financiën van de gemeente overnam in 2000, de gemeente binnen één legislatuur is gegaan van een overschot van 9 miljoen EUR naar een schuld van 30 miljoen (tegen de toen geldende hoge rente), en dat een minimaal investeringsniveau, zoals onder de vorige legislatuur, niet per se het beleid is van een goede huisvader.

Het aangepaste meerjarenplan wordt uiteindelijk aangenomen meerderheid tegen oppositie (de oppositie heeft sinds 2019 nog nooit voorgestemd).

Er volgen een aantal administratieve punten, zoals het goedkeuren van verslagen van de Commissie bestuur en de plaatsvervanging van de gemeentevertegenwoordiger bij Haviland; dat wordt nu Luc Timmermans (Pro Kraainem). Pierre Simon (DéFi) wordt plaatsvervanger.

De administratie rapporteert over de inzet van de diensten voor het vaccinatiecentrum in Zaventem. Dit wordt unaniem geprezen. De burgemeester insisteert echter om zoveel mogelijk met externe krachten te werken zodat de personeelsleden hun werk in de gemeente kunnen blijven doen.

Er is dit jaar gewerkt aan een nieuw subsidiereglement voor de gemeente. Dit heeft veel tijd gekost omdat het geven van subsidies gevoelig ligt bij bepaalde mandatarissen die hierin nog een middel van “dienstbetoon” zien. Na veel uitstel en vergaderingen (meerderheid en oppositie binnen de Commissie Bestuur) ligt er nu een nieuw subsidiereglement voor. Iedereen kan zich hierin vinden. Het biedt meer transparantie en verantwoording, ook al heeft de oppositie – via haar schepenen – ervoor gezorgd dat subsidies voor ontwikkelingssamenwerking ondergebracht worden in een apart reglement – dat nog lang niet klaar is.

Vreemd genoeg wil DéFi/MR het nieuwe reglement opnieuw terugtrekken en “een aantal verbeteringen” aanbrengen. Op vragen van raadslid Edwards en Vinciane De Meutter-Cardinael (KU) welke dat zijn, komt geen antwoord. Zij vinden dat het allemaal lang genoeg heeft geduurd. Alle fracties waren het kortgeleden nog eens over de tekst, dus moet men nu stemmen. En zo wordt het nieuwe reglement inderdaad gestemd. De raad stemt voor aanvaarding van het nieuwe reglement, de oppositie onthoudt zich.

Dan volgt een hele reeks van subsidies, die alle goedgekeurd worden:

Scouts Saint-Dominique (1.107 EUR)

Scouts Saint-André Tervuren (1.107 EUR)

Cultuurraad Kraainem (11.007 EUR – te verdelen tussen de aangesloten verenigingen)

Conseil Culturel francophone (12.852 EUR te verdelen tussen de aangesloten verenigingen)

Sportraad (4.282 EUR te verdelen tussen de aangesloten verenigingen)

Conseil des sports (4.896 EUR te verdelen tussen de aangesloten verenigingen)

Sportkra (168 EUR)

Voor de subsidies aan organisaties en individuen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking gaat het moeilijker. Hier wordt een totaalbedrag van 23.000 EUR voorzien maar voor meer dan 15.000 EUR liggen er onvolledige documenten voor . Dit is niet aanvaardbaar. Het gaat ondermeer om een organisatie in St Lambrechts Woluwe waarvoor schepen Caprasse een lans breekt (zij is ook administrateur bij deze organisatie). Het gebrek aan documentatie zou liggen aan het feit dat de diensten de (Franstalige) aanvraag nog niet vertaald hebben. Men kan zich afvragen waarom de aanvrager die vertaling zelf niet verzorgt. De subsidies worden gestemd met de waarschuwing dat er volgend jaar een nieuw reglement zal zijn ook voor deze subsidies en dat er dan serieuze stukken op tafel moeten liggen.

Luc Timmermans (Pro Kraainem), vertegenwoordiger bij Riopact (afvalwaterbeheer)) doet een verslag. Hieruit blijkt dat Kraainem het niet slecht doet met investeringen mbt de nieuwe milieunormen (scheiding van afval- en oppervlakte water).

Dan liggen er twee moties voor over de Werken aan de Ring, één van Pro-Kraainem/Kraainem-Unie (Vinciane De Meutter-Cardinael) en één van Pierre Simon (DéFi). Beide verzetten zich tegen plannen van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) om aan het Vierarmen kruispunt veranderingen aan te brengen waardoor er op de Tervurenlaantwee rijstroken zouden verdwijnen. De motie van Vinciane De Meutter-Cardinael vraagt tevens een mobiliteitsstudie van de verschillende scenario’s en wil daarnaast vermijden dat de Béchetwijk geïsoleerd zou raken van de rest van de gemeente. De motie van Pierre Simon gaat voornamelijk over de d’Huartlaan (waar hij woont) en ligt niet wakker van de mobiliteitsgevolgen voor de Béchetwijk. Pierre Simon probeert van alles om van de twee moties één te maken (vraag tot schorsing van de zitting, amendement) maar zonder enige toegevoegde waarde (amendement om te spreken van ‘advies’ ipv ‘motie’ wat, zoals door de algemeen directeur wordt bevestigd, geen verschil maakt; focus op d’Huartlaan terwijl dit impliciet reeds is opgenomen in de motie van Vinciane De Meutter-Cardinael). De meerderheid verkiest haar eigen motie (juridisch beter onderbouwd en duidelijker over de Béchetwijk) en deze wordt gestemd. De motie van de oppositie wordt verworpen.

Dan zijn er de mondelinge en schriftelijke vragen. Deze gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals klachten over het fatsoeneren van de voetpaden, rioleringsproblemen bij de Oppemlaan, inspraak voor de bewoners van de Tulpenstraat over de verdere vormgeving van de straat (waarover schepen Forton bevestigt dat er morgenvoormiddag 22 december 2021 een Teams vergadering met de bewoners wordt gehouden).

Een nieuw en duidelijk organogram van de gemeentediensten voor de raadsleden – waarop ook staat vermeld welke posten vacant zijn – is spijtig genoeg nog altijd niet beschikbaar.

De voorzitter verontschuldigt zich voor de technische problemen tijdens de vergadering, wenst iedereen vrolijke feestdagen, en sluit de vergadering.

Volgende gemeenteraad op 25 januari 2022.