Hoogtepunten van de gemeenteraad van 17 december 2019

De inzet voor deze gemeenteraad is hoog, want de stemming over het meerjarenplan van de gemeente voor 2020-2025 staat op de agenda.

Ter herinnering, het meerjarenplan van de gemeente is een essentieel document dat:

  • de strategische beheersdoelstellingen voor de gemeente voor de periode 2020-2025 bepaalt
  • alsook het actieplan om deze doelstellingen te bereiken
  • en hun financiering.

Het is wat de gemeente voor haar burgers wil bereiken.

De zitting begint met de stemming over het niveau van de gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2020: bijkomende opcentiemen op de onroerende voorheffing (geen wijziging ten opzichte van 2019), bijkomende heffing op de personenbelasting (geen wijziging ten opzichte van 2019), belastingen op de distributie van ongeadresseerd drukwerk, diverse bouwbelastingen. Lichte wijzigingen voor deze laatste twee categorieën zonder noemenswaardige gevolgen.

Ook een stukje drama: een amendement van de MR stelt een verlaging van de aanvullende gemeentebelasting (IPP) voor van 7,5 naar 7%. Burgemeester Bertrand Waucquez legt uit dat dit voorstel – vanuit het oogpunt van timing – helaas niet meer besproken kan worden tijdens de gemeenteraad van vandaag:

  • Het zou een aanzienlijke impact hebben op de verwachte inkomsten tijdens de legislatuur, wat zou betekenen dat het meerjarenplan zou moeten worden gewijzigd, met als gevolg dat het niet meer kan gestemd worden in 2019
  • Meer fundamenteel moet dit soort amendementen natuurlijk eerst worden besproken in de Commissie Financiën, die enkele dagen eerder heeft plaatsgevonden, onder het voorzitterschap van … MR.

Het was dus duidelijk een politiek manoeuvre om de meerderheid te destabiliseren en de stemming over het meerjarenplan in gevaar te brengen. Het was waarschijnlijk ook een poging om zichzelf zichtbaar te maken voor de bevolking door een belastingverlaging voor te stellen, maar zonder enige voorafgaande beoordeling van de gevolgen.

De burgemeester concludeert dat hij geen standpunt inneemt tegen het voorstel, maar dat het moet worden geanalyseerd met alle gevolgen voor het functioneren van de gemeente en haar investeringen.

Bij de stemming over het meerjarenplan geeft burgemeester Bertrand Waucquez volledig en gestructureerd antwoord op de talrijke (nieuwe) vragen van de oppositie, waaronder:

  • Over de structurele maatregelen in de jaarlijkse begroting voor overstromingen (Christian Marichal – MR). Antwoord: Op korte en middellange termijn gaat het om de installatie van een efficiënt alarmsysteem en het ter beschikking stellen van wanden van het type HYDROPROTECT voor de bewoners.
  • Over het ontbreken van een budget voor geluidswerende muren langs de RO ter hoogte van de Vogeltjeswijk voor het niet door AWV gedekte deel van de werken in 2020 (Bruno Vandersteen – MR). De voorzitter merkt op dat het punt niet in de goede vorm werd neergelegd op de gemeenteraad en bij gevolg niet kan behandeld worden. Daarenboven is dit geen weigering om dit budget in te voeren, maar de gemeente moet eerst weten welk bedrag door de AWV wordt gedekt in functie van de effectieve lawaaihinder. Bij deze gelegenheid herinnert de burgemeester eraan dat het meerjarenplan een dynamisch werkinstrument is dat elk jaar kan worden herzien, wat in de praktijk het geval zal zijn.
  • Over diverse andere bedragen in het meerjarenplan: de uitbreiding van de Nederlandstalige school De Klimboom, de mogelijke verkoop van gebouwen in de cluster Chaudron – Vredegerecht – PWA, de renovatie van het Kasteel Jourdain, de maatregelen die zijn genomen voor het klimaat en in het kader van de verwijdering van asbest.

De burgemeester is niettemin verbaasd over al deze vragen, aangezien de schepenen van de oppositie MR en Défi (de helft van het college) sinds het voorjaar van 2019 elk betrokken zijn bij het opstellen van dit plan.

Op de opmerking van de oppositie over de kosten van een adviesbureau (BDO) voor de ondersteuning bij de opmaak van het meerjarenplan, antwoordt de burgemeester dat deze kosten veel lager zijn dan die van het jaarsalaris van een financieel directeur, een functie die sinds mei 2019 nog steeds vacant is in de gemeente. Door de afwezigheid van een financieel directeur is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om zich – voor het opstellen van het meerjarenplan – te laten bijstaan door specialisten in dit soort oefeningen.

Wanneer de oppositie vaststelt dat al haar vragen duidelijk en volledig zijn beantwoord door de burgemeester, wordt ten slotte gestemd over het meerjarenplan. 12 stemmen voor (meerderheid) en 11 onthoudingen (oppositie).

U kunt het volledige meerjarenplan binnenkort terugvinden op de website van de gemeente.

De volgende dossiers zijn eenvoudiger. Over het huishoudelijk reglement en de wijzigingen die zijn aangebracht – zowel door de meerderheid als door de oppositie – wordt met eenparigheid van stemmen gestemd, waarbij beide partijen de voorstellen van de andere partij steunen.

Er blijven enkele dossiers over die zonder discussie unaniem zijn gestemd:

  • subsidies aan Franstalige en Nederlandstalige culturele verenigingen en aan Franstalige en Nederlandstalige sportraden
  • subsidies aan verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking.

Sarra Crucifix (MR) stelt nog een vraag over de stand van zaken van het dossier van de regularisatie van de verdiepingen van bepaalde gebouwen. Het gaat om het volgen van de procedure van de “RUP Bouwlagen” (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) antwoordt dat de basisdocumenten klaar zijn, en dat het openbaar onderzoek kan beginnen zodra ze zijn vertaald (ze moeten wettelijk beschikbaar zijn in FR/NL).

Volgende gemeenteraad: dinsdag 28 januari 2020 om 20 uur.