De hoogtepunten van de gemeenteraad van 27 juni 2023

De raad begint met de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van mei, een aanpassing van de regelgeving met betrekking tot huwelijksvieringen (nu mogelijk op alle dagen volgens de wetgeving) en een technische aanpassing van de deontologische code. Na deze laatste stemming kan de deontologische commissie geldig worden samengesteld, met twee leden voor de fractie Kraainem-Unie/Pro Kraainem en twee leden voor de fractie DéFi-MR. 

Vervolgens buigt de raad zich over de situatie van de intercommunale “Le Petit Propriétaire”, die al enkele jaren in zeer slechte financiële staat verkeert. De gemeenteraad stemt in met een verzoek aan de raad van bestuur van “Le Petit Propriétaire” om de vennootschap zo snel mogelijk in liquidatie te brengen. 

De raad neemt kennis van belangrijke veranderingen op het gebied van sociaal woningbeheer. De sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis, actief op het grondgebied van Kraainem, fuseert met een andere sociale huisvestingsmaatschappij (Volkswoningbouw). De statuten van de nieuwe woonmaatschappij genaamd “Woontrots” worden goedgekeurd. Op deze manier voldoet de maatschappij aan de nieuwe regelgeving van het Vlaams Gewest en profiteert ze zowel van schaalvoordelen als van een lokale dienstverlening met de oprichting van vier groepen van gemeenten binnen Woontrots. 

Vervolgens stemt de raad de jaarlijkse aanpassing van de arbeids- en schoolreglementen van de twee gemeentescholen, zonder grote wijzigingen, behalve de leverancier van maaltijden. 

De gemeenteraad verleent Philippe Raskin occasioneel en gratis toegang tot de Agora, maar keurt de installatie van een extra piano niet goed (er zijn er al 4). 

De “Samenlevingsdienst” is een internationale vzw voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die het niet meer zien zitten, vastlopen of op zoek zijn naar hun weg. Ze krijgen de kans – via dit platform – om een burgerdienst te doen. Het platform wordt momenteel geïmplementeerd in Vlaanderen. De rol van de gemeente kan verschillende vormen aannemen, van passief tot betrokken: ondertekening van het charter, verspreiding van informatie, aanbieden van samenwerkende diensten, medefinanciering van projecten. Op dit punt stemt de raad voor het participatiecharter. 

Vervolgens keurt de gemeenteraad de bijgewerkte versie van het nood- en interventieplan goed. Dit plan (wettelijke verplichting in het kader van het KB van 22 mei 2019) is al goedgekeurd door de veiligheidscel van de gemeente, de burgemeester en de gouverneur. De laatste stap is de goedkeuring door de gemeenteraadsleden, die unaniem wordt gedaan. 

Daarna staan er twee belangrijke punten op de agenda over de betrokkenheid van de gemeente bij klimaatkwesties:  

  • De gemeenteraad keurt het rapport 2022 van het Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP) goed. Vanwege hun nabijheid tot de burgers spelen lokale bestuursniveaus een belangrijke rol in het streven van Europa naar CO2 neutraliteit in 2050. De Vlaamse regio begeleidt en ondersteunt financieel de gemeenten die het pact hebben ondertekend. Er zijn vier ontwikkelingsgebieden: energie, milieu, mobiliteit en regenwater.  
  • De gemeenteraad keurt het lokale Klimaatactieplan goed, dat is ontwikkeld in samenwerking met Haviland en de provincie. Hierin worden alle concrete maatregelen beschreven die de gemeente zal nemen. 

Een belangrijke stap wordt gezet in het dossier “RUP Woonlagen“! De gemeenteraad keurt de voortgang van het project goed en beslist om 2 infomomenten (18 juli en 7 september om 19u) te organiseren in het kader van de openbare consultatie van 60 dagen die van half juli tot half september loopt. De oppositie DéFi-MR, die dit project altijd heeft tegengehouden met allerlei excuses, durft niet tegen te stemmen gezien de aanwezigheid van een betrokken inwoner in het publiek tijdens de raadsvergadering. Het dossier kan zo zijn gang voortgaan. 

Als extra punten toegevoegd aan de agenda door de raadsleden, een motie “Werken aan de Ring – NOORD” voorgesteld door Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie), als reactie op het openbaar onderzoek van de Vlaamse regio dat eindigt op 30 juni. De motie neemt verschillende officiële standpunten in met betrekking tot de geplande werkzaamheden in het project die een impact hebben op onze gemeente en benadrukt aandachtspunten die door de regio verduidelijkt moeten worden. Het algemene doel van de motie is om de belangen van de inwoners van Kraainem te verdedigen. Burgemeester Bertrand Waucquez benadrukt dat alle inwoners die rechtstreeks getroffen worden door mogelijke onteigeningen in het kader van dit nieuwe ruimtelijke ordeningsplan een persoonlijke en officiële brief van de Vlaamse regio hebben ontvangen. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord over onteigeningen (omvang, timing, bedragen, enz.). De details worden pas verwacht tegen het einde van 2023. Hij voegt eraan toe dat op dit moment alleen nog sprake is van een ruimtelijk ordeningsplan, de vergunningsaanvragen voor het project zelf staan nog niet op de agenda en komen in een later stadium. 

Ter herinnering, de gemeente heeft geen directe bevoegdheid over de beslissingen die worden genomen in het kader van deze regionale projecten of de planning en uitvoering ervan. Ze speelt echter een actieve ondersteunende rol en de burgemeester en schepen van openbare werken onderhouden continu een constructieve dialoog met de Vlaamse autoriteiten.  

De vergadering eindigt met een vraag van raadslid Alain van Herck (DéFi) aan de burgemeester: waarom staat de traditionele herziening van het meerjarenplan eind juni niet op de agenda van de raad?  

De burgemeester legt uit dat de moeilijke economische conjunctuur met een hoge inflatie uiterste voorzichtigheid vereist. De vele prijsstijgingen en rentetarieven maken de oefening dit jaar moeilijk. In deze context is het noodzakelijk om bepaalde projecten opnieuw te evalueren en indien nodig uit te stellen. Dit vereist aanvullende simulaties, en in plaats van overhaast te handelen om de eind juni deadline te halen, is in overleg met de diensten besloten om de eerste wijziging van het meerjarenplan van 2023 uit te stellen tot juli. Het onderwerp zal op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 27 juli staan.