Hoogtepunten van de gemeenteraad van 29 september 2020

Nieuw voor deze gemeenteraad via videoconferentie, is dat deze wordt gestreamd op YouTube, waardoor het “virtuele” publiek de debatten kan volgen. Dank aan de voorzitter van de gemeenteraad, Luc Timmermans (Pro-Kraainem) om dit mogelijk te maken.

Gemeenteraadslid Alain Van Herck (DéFI) vraagt zich af waarom de gemeentelijke debatten ook buiten Kraainem voor iedereen zichtbaar zouden moeten zijn en wie deze beslissing heeft genomen. Voorzitter Luc Timmermans legt uit dat het een wettelijke verplichting is van “openbaarheid van bestuur” (sinds 1 september) en dat de rechtsgeldigheid van de technische oplossing die voor deze gemeenteraad is gebruikt uiteraard is gecontroleerd. 

In ieder geval tonen de verschillende vragen van de oppositie weinig enthousiasme voor de transparantie en openheid van de gemeenteraadsdebatten naar het publiek toe.

De gemeenteraad begint met wat administratieve zaken:

  • De goedkeuring van de notulen van de gemeenteraden van 14 juli en 25 augustus, met bijna systematische (maar ongerechtvaardigde) onthouding van alle leden van de oppositie. Er volgt een discussie over de dringende gemeenteraad van 28 augustus die het project Café Kraainem [een restaurant waar mensen met een handicap zouden werken] in het vroegere Vredegerecht zou behandelen, maar die in feite niet heeft plaatsgevonden omdat ze voor het begin ervan werd afgewezen (men had ⅔ van de stemmen nodig om deze dringende gemeenteraad te laten plaatsvinden).
  • De goedkeuring van de opvolging van het meerjarenplan voor de eerste helft van 2020 (vorige week besproken in de commissie financiën).
  • De verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel van 1 naar 2,5%. Dit is een standaard verhoging.
  • Ratificatie van het besluit van de burgemeester betreffende het houden van vergaderingen gelinkt aan het beheer van de gemeente: alle vergaderingen worden fysiek gehouden, behalve de gemeenteraad, omdat de zaal te klein is om er raadsleden en publiek in onder te brengen. De bijeenkomsten zullen daarom voorlopig nog per videoconferentie worden voortgezet, maar zullen worden opgenomen en gestreamd op YouTube. De commissies, de OCMW-raad en de vergaderingen van het permanent bureau worden fysiek in de gemeente hervat. Alain Van Herck vraagt op basis van welke parameters deze beslissing werd genomen, aangezien de raadszaal bijna 250 m2 groot is. De burgemeester rechtvaardigt deze beslissing door de aanwezigheid van niet alleen de gemeenteraadsleden, maar ook van externe personen (publiek, enz.), en door het feit dat de zaal minder dan 250 m2 groot is. Momenteel ontmoeten ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenteraden elkaar face-to-face, de andere helft op afstand via Teams. De burgemeester benadrukt dat de vergaderingen zoveel mogelijk via Teams moeten plaatsvinden zolang de pandemie niet onder controle is en de veiligheidsomstandigheden niet optimaal kunnen worden gewaarborgd. 
  • Het verslag van de raad van bestuur van Interza van de 1ste helft van 2020
  • Een verhoging van de subsidies voor de jeugdverenigingen van de gemeente (Scouts en Gidsen, Sportkra,…)
  • Kennisname van het verslag van de Algemene Jaarvergadering van de Intercommunale VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) waarvan Kraainem lid is.

Vervolgens werd gestemd over een herziening van artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, dat de behandeling van de vragen van de gemeenteraadsleden verduidelijkt. Aangezien dit van cruciaal belang is in het kader van het democratisch debat, wenst Kraainem-Unie dat de mondelinge vragen die tijdens het debat zullen worden besproken, systematisch op de agenda worden geplaatst en in de notulen worden opgenomen.

De meest interessante punten van de gemeenteraad worden besproken tijdens de vragen van de gemeenteraadsleden:

Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) stelt twee vragen in verband met de parking van het metrostation Kraainem :

  • Ze vraagt zich af waarom de gemeente niet eerder heeft gereageerd op de informatie die midden juni van Sint-Lambrechts-Woluwe is ontvangen over het nieuwe openbaar onderzoek dat gepland is van midden augustus tot midden september in verband met de uitbreiding van de parking aan het metrostation van Kraainem. Gelukkig zijn de affiches (waarschijnlijk bewust op een onopvallende plaats geplaatst door de projectaanvrager) begin september gezien door een bewoner, waardoor de burgerbeweging Kraainem-Unie snel een burgeractie kon organiseren om te reageren tegen het project. Schepen Pierre Simon bevestigde dat dit een fout was van de personen die van het onderzoek op de hoogte waren gesteld. Het gemeenteraadslid wil ook meer details over de positie van de gemeente over deze parking en de acties die ze zal ondernemen. De schepen legt uit dat een officiële negatieve reactie op het project door de gemeente per post is verstuurd en dat de gemeente heeft besloten zich te laten adviseren en vertegenwoordigen door een advocaat die gespecialiseerd is in de materie en die intussen is aangesteld. 
  • Ze wil ook dat de gemeente duidelijke en correcte informatie krijgt van parking.brussel over de huidige en toekomstige toegang voor Kraainemnaars tot de parking; momenteel zijn de toegangsbarrières open, maar op tijdelijke basis (maatregel in verband met Covid). Tot wanneer zal dit het geval zijn? En hoe zit het met de beloofde toegang door parking.brussel voor iedereen vanaf begin 2020 (zonder regel om meer dan 2 km verderop te wonen) met een specifieke abonnementsformule. Schepen van Mobiliteit Pierre Simon verbindt zich ertoe de informatie te verkrijgen van de Brusselse overheid en deze zo snel mogelijk mee te delen.

Tot slot vroeg het raadslid van Kraainem-Unie Vinciane De Meutter-Cardinael naar de timing voor de oprichting van een RUP “bestemming percelen”, die het mogelijke gebruik van alle onbebouwde percelen in de gemeente zou moeten DéFIniëren. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) legde uit dat dit proces gepland is om in 2022 te starten.

André Ivanszky (Kraainem-Unie) maakt zich zorgen over de gevolgen van de economische crisis in verband met Covid voor het inkomen van de gemeente. Moeten de begrotingsprognoses van het meerjarenplan niet worden herzien? Alle economen zijn inderdaad bezig de groeiprognoses naar beneden bij te stellen. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) bevestigt dat de financiën van de gemeente getroffen zullen worden door de Covid-crisis aangezien het inkomen van de gemeente deels afhankelijk is van het beroepsinkomen van haar inwoners. Er zullen waarschijnlijk bepaalde keuzes moeten worden gemaakt bij de geplande investeringen. Evenzo zullen in de geplande personeelsaanwervingen prioriteiten moeten worden gesteld. Daarom dringt burgemeester Bertrand Waucquez aan op de urgentie van een herziening van het meerjarenplan vóór de traditionele update in december, zodat de financiën van de gemeente op een veilige manier worden beheerd. 

Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro Kraainem) betreurt de impact van de Covid-crisis op de (huwelijks)jubileumfeesten van de inwoners, die traditioneel in het gemeentehuis worden gevierd. De gemeente is inderdaad niet meer in staat om haar jubilarissen een ceremonie of geschenk aan te bieden. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) antwoordt dat, hoewel alles on hold is gezet, er niets is geannuleerd. Wat niet gebeurd is, wordt op één of andere manier geherprogrammeerd, liefst zonder het einde van de Covid-crisis af te wachten, maar waarschijnlijk op kleinere schaal.

Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro Kraainem) deelde ook mee dat ze binnenkort een commissie patrimonium zal organiseren om de volgende dossiers te behandelen: de Hoeve van Deuren, het Vredegerecht en het RUP “bouwlagen”. Wat het gebouw van het Vredegerecht betreft heeft de commissie financiën onlangs zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuw gebouw in plaats van een renovatie, die economisch niet rendabel zou zijn. De commissie patrimonium zal zich moeten uitspreken over het gebruik van het gelijkvloers van het gebouw voor sociale doeleinden. De initiatiefnemers van het project “Café Kraainem” (een restaurant waar mensen met een handicap zouden werken) hebben hun project in juli voorgesteld aan het college en de gemeenteraad. Zij moeten – om hun project voort te kunnen zetten – een duidelijk antwoord krijgen van de gemeente. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) begrijpt dat de initiatiefnemers van het project zo snel mogelijk een antwoord moeten krijgen en bevestigt dat er momenteel verschillende pistes worden onderzocht, maar dat dit tijd vergt. 

Luc Timmermans (Pro Kraainem) betreurt de toename van het aantal clandestiene stortingen en nachtelijke bezoekers in onze gemeente. De burgemeester legt uit dat de politie al het mogelijke doet in functie van de middelen die haar ter beschikking staan. Johan Forton (Kraainem-Unie) voegt eraan toe dat er in de omgeving van de sporthal camera’s zullen worden geplaatst.

Dan vestigt Luc Timmermans – opnieuw – de aandacht van de gemeenteraad op de bijzondere problemen van het noordelijk deel van de gemeente: gebouwen in slechte staat worden er straffeloos in de steek gelaten, er is nog steeds geen structureel plan voor overstromingen en er is geen duidelijke toezegging van AWV voor geluidswerende muren. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) legt uit dat de diensten bezig zijn met het afronden van een reglement betreffende subsidies voor de aankoop van beschermingspanelen door de betrokken inwoners. Net als bij het systeem voor real-time monitoring van de hoogte van het water in de riolen zal dit het probleem van de overstromingen niet oplossen, maar het zal de negatieve gevolgen voor de bewoners op korte termijn sterk verminderen. Dit sluit uiteraard niet uit dat een structureel plan voor overstromingen “Hemelwaterplan” parallel wordt behandeld, bij voorkeur binnen een commissie zonder eerst via het college te passeren. Wat de geluidswerende panelen betreft, is dit duidelijk een initiatief dat moet worden genomen en gefinancierd door De Werkvennootschap, in het kader van de geplande werken langs de Ring en de E40, en niet door de gemeente.

Met betrekking tot het personeel in de administratie heeft Carel Edwards (Kraainem-Unie) verzocht om een follow-up van de vacaturesituatie tot het einde van het jaar, met inbegrip van de mogelijke gevolgen van de negatieve economische context. Hij wijst ook op de absolute noodzaak voor een sterk financieel management om deze complexe en niet risicoloze financiële situatie het hoofd te bieden. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) legt uit dat er sinds augustus zes nieuwe medewerkers zijn aangenomen. Voor de rest moeten we wachten op de herziene financiële prognoses. Wat betreft het financieel beheer is het inderdaad essentieel dat de gemeente zo snel mogelijk een financieel directeur heeft, maar in de tussentijd is het noodzakelijk om te blijven werken met de expertise van externe adviseurs.

Carel Edwards (Kraainem-Unie) stelt ten slotte de vraag naar de toekomst van het containerpark in Kraainem, dat moeilijk (zo niet onmogelijk) te herplaatsen zal zijn naar de vorige locatie omdat de AWV op het terrein het F22-fietspad heeft aangelegd. Johan Forton (Kraainem-Unie) benadrukt de complexiteit van het dossier. Het lijkt inderdaad technisch onmogelijk – om verschillende redenen – om een ander stuk grond in Kraainem te vinden met de kenmerken die nodig zijn voor de installatie van het containerpark. We evolueren daarom momenteel naar een intensiever gebruik van het Wezembeek-Oppem-containerpark met verlengde openingsuren. Dit is een trend die ook in andere gemeenten te zien is, d.w.z. een containerpark die door meerdere gemeenten wordt gebruikt. 

Alain van Herck (DéFI) bespreekt het probleem van de (eentalige Nederlandstalige) brief van Fluvius over de verandering van het type gas in onze gemeente. Volgens hem moest de brief in het Frans worden verzonden naar de inwoners die zich in deze taal bij de gemeente hadden aangegeven. De burgemeester is het met hem eens, heeft de nodige aanpassingen gevraagd en blijft aandringen op het respecteren van het gebruik van het Frans volgens de taalwetten van de gemeenten met faciliteiten. Het is in ieder geval geen kwestie van kwade wil van de overheid of de politici!

Alain van Herck (DéFI) vraagt ook uitleg over de levering van CO2-meters door de gemeente in openbare gebouwen, de horeca, sommige winkels… Wie is erbij betrokken? Wie financiert het? Antwoord van burgemeester Bertrand Waucquez: Zodra het voor de medische sector duidelijk werd dat virale besmetting door aërosolen een realiteit was, werd een sponsor gevonden die CO2-meters aan de gemeente Kraainem schonk. De gemeente verdeelde ze op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn (winkels, horeca, politie, scholen, kerken,…) en vooral daar waar het ingewikkelder i osm te ventileren. Als ingenieur die in de sector van de binnenluchtkwaliteit heeft gewerkt, heeft Bertrand Waucquez zelf diverse winkeliers, horeca enz. bezocht om uit te leggen hoe deze CO2-meters werken om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden gebruikt. Een wijze beslissing aan het begin van een winter die vanuit epidemiologisch oogpunt gecompliceerd belooft te worden.

De gemeenteraad kan op elk moment gevolgd worden via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=3lqz4-i5UeI

Volgende gemeenteraad: 27 oktober 2020