De hoogtepunten van de gemeenteraad van 25 april 2023

Het was een levendige vergadering.

Voor men aan de gebruikelijke bestuurlijke dagorde begint is er een presentatie van de intercommunale Haviland – over het project om binnen de provincie Vlaams-Brabant (65 gemeenten) twee ‘Centrum regio’s’ te creëren op basis van hun specificiteiten: “Centrum Halle-Vilvoorde” en “Leuven”.

Onder de specifieke kenmerken van de regio Halle-Vilvoorde Centrum (waarvan Kraainem deel zou uitmaken) noemt men de nabijheid van Brussel, de luchthaven, het aantal gesproken talen, het internationale karakter…

De gemeenteraad neemt vervolgens kennis van de budgetten van de kerkfabrieken Sint-Pancratius en Sint-Dominicus (waarvoor renovatiewerken aan de buitengevels gepland zijn) die met name voorzien in bepaalde renovatiewerken.
Vervolgens keurt de gemeenteraad – unaniem – veranderingen goed in de deontologische code, aangepast aan nieuwe decretale verplichtingen die hiervoor een formele commissie vereisen.
Ook de agenda’s van de algemene vergaderingen (AV) van de intercommunales Zefier (actief in groene energie), Haviland (sociale, economische en ecologische ontwikkeling) en Iverlek (distributienetbeheerder) worden goedgekeurd.

Wat dit laatste betreft, bevestigt de raad het verzoek aan de vertegenwoordiger van de gemeente op deze AV (André Ivanszky, Kraainem-Unie) om – onder voorbehoud van een positieve stemming van de raad – bepaalde vragen te stellen over het handhaven van het bestaan (in de Netco-constructie) van een blokkerende minderheid voor Fluvius. De bedoeling is dat bepaalde strategische activiteiten voor de gemeente niet kunnen worden doorverkocht aan (private) derden, en dit in het kader van de recente volledige overname van Telenet door haar meerderheidsaandeelhouder.

De gemeenteraad keurt vervolgens de nieuwe regeling goed voor de tussenkomst van de gemeente bij de meerdaagse schoolreizen alsmede de retributieregeling voor de gemeentescholen. Het doel is om bepaalde elementen van de huidige werking te verduidelijken en activiteiten voor de leerlingen van de gemeentescholen op een duurzame manier te blijven subsidiëren.

En dan komt er leven in de brouwerij. De gemeenteraad keurt de locaties en decoratiethema’s goed van het Street Art-project, bedoeld om de gemeente te verfraaien. Binnenkort zal men een aantal voorbeelden van stedelijke kunst ontdekken – voorlopig alleen in Noord Kraainem. Ondanks de vele stokken die de leden van de oppositie DéFi-MR hiervoor in de wielen hebben gestoken komt dit project er toch, met een visuele meerwaarde voor de gemeente!

Een wijziging van de tarifering voor afvalbeheer gaat dan weer makkelijker; het is een technische aanpassing aan de nieuwe Vlaamse regels, zonder algemene prijsverhoging.

Een zeer belangrijke beslissing wordt dan (unaniem) genomen: de bevestiging van het agrarisch karakter van het Pikdorenveld (tegenover de Carrefour, Delhaize). Uitstekend nieuws voor het groene karakter van onze gemeente want er mag dus explicit niet gebouwd worden.

En dan is het tijd voor de mondelinge vragen. André Ivanszky (Kraainem-Unie) vraagt waarom de 20.000 euro aan subsidies aan de voetbalclub Kraainem voor 2023 nog steeds niet zijn uitbetaald. Schepen van sport Anne-Charlotte Sala (DéFi) antwoordt dat ze dat bij de administratie zal nachecken.

Pierre Simon (DéFi) betreurt de verkeersopstoppingen die in Kraainem zijn ontstaan door de werkzaamheden van het Vlaamse Gewest aan het Vierarmen kruispunt (bouw van een brug voor fietsers en voetgangers) en vraagt om actie om het verkeersplan te herzien. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) antwoordt dat iedereen goed op de hoogte is van de situatie die ook besproken werd op de laatste mobiliteitscommissie met de politie van WOKRA. Tot nu toe was de prioriteit om van het Vlaamse Gewest het herstel te eisen van de gaten in het asfalt ter hoogte van de kruising van het kruispunt, die een acuut gevaar vormden. Nu dit inmiddels geregeld is, bevestigt de burgemeester dat hij – in overleg met de schepen van Openbare Werken en de politie – aan AWV zal vragen het nodige te doen om de verkeersdoorstroming te verbeteren, onder meer door het werkmaterieel van de rijbaan te verwijderen buiten de werkuren om zo rijstroken vrij te maken.

Een lastige vraag over de Télévie-actie werd gesteld door raadslid Carel Edwards (Kraainem-Unie): de bankrekening “Télévie” vermeld op de publiciteit door de organisatoren van de actie (vijf gemeenteraadsleden van de DéFi-MR-fractie) voor schenkingen is niet een officiëel Télévie rekeningnummer maar een privérekening van de organisatoren. Dit kan tot verwarring leiden bij mensen die een gift doen, denkende dat zij voor bedragen boven de 40 EUR een fiscaal attest kunnen krijgen. Er wordt toegezegd dat dit direct gecorrigeerd zal worden.

Raadslid Carine Pin (Pro Kraainem) heeft een probleem met de het sluikstorten op een plaats die doorgaans “de markt” wordt genoemd, op de hoek van de Van Hovestraat in Noord Kraainem. Schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie) antwoordt dat Interza daar weldra bewakingscamera’s gaat installeren, en ook bij de Lidl, waar hetzelfde probleem zich voordoet. Wat dit laatste betreft voegt de burgemeester hieraan toe dat hierover contact is met Wezembeek Oppem (omdat de plaats waar de sluikstort plaats vindt op het gebied van die gemeente ligt). Er is ook contact met de politie en met AWV. Deze laatste is bovendien bezig met de opruiming. De Wezembeeklaan is echter geen gemeenteweg en AWV moet er voor zorgen dat die netjes blijft. Een permanente oplossing wordt bestudeerd. In de tussentijd zal de politie de situatie in de gaten houden.

Volgende gemeenteraad: 23 mei om 19 uur.