Hoogtepunten van de gemeenteraad van 28 januari 2020

De vergadering begint met een publieke presentatie van het consortium van de Vlaamse Gemeenschap dat verantwoordelijk is voor de komende Werken aan de ring. Deze was toegankelijk voor een talrijk opgekomen publiek dat na de presentatie vragen mocht stellen. Het gaat vooral om de grote knooppunten van de Ring Oost (Vierarmen, Léonard, Jezus Eik, Groenendaal) te reorganiseren en om de veiligheid en doorstroming van de R0 te verbeteren. Fietssnelwegen (tot 4 m. breed) maken hiervan deel uit. Het is ook de bedoeling om meer verkeer op de Ring te houden en minder op- en afrit verkeer te genereren.

Voor de Vierarmen bestaan er nog steeds plannen om de Brusselse Steenweg af te sluiten van de Ring. Dit zou nodig zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen op de fietssnelweg die langs dat punt van Noord naar Zuid zal lopen. De gemeente Kraainem verzet zich formeel hiertegen en vraagt om een andere oplossing. Over dit en andere aspecten komt nog voor de zomer een openbaar onderzoek waar bewoners hun mening kunnen geven. Let goed op het Infoblad van de gemeente, de elektronische schermen en onze site om er op tijd bij te zijn.

Een ander heikel punt is het plan om de Tervurenlaan aan de Brusselse kant te herleiden van 4 tot 2 rijstroken. In feite wordt één huidige rijbaan (richting Tervuren en Brussel) omgebouwd tot fietssnelweg. De vraag is of dit verkeerstechnisch realistisch is en of het geen opstoppingen zal veroorzaken.

Er is ook ongerustheid over de tendens om invalswegen naar Brussel te vernauwen en tot zg. stadsboulevards te maken (afbraak Hermann Debroux viaduct in Oudergem, E40 naar Reyers). Bewoners en mandatarissen zijn van mening dat dit meer verkeer naar en door Kraainem zal veroorzaken, ondermeer langs de d’Huartlaan.

De scenario’s zijn nog niet definitief. Wij blijven de ontwikkelingen dan ook op de voet volgen om de belangen van de bewoners te verdedigen.

*****

De gemeenteraad zelf begint om 20 uur met een hoogdringend punt: de bevestiging van de benoeming van Jan de Ryckere als voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Dit is een wettelijk verplicht adviesorgaan en van praktisch belang voor de gemeente. De stemming is unaniem.

De notulen worden goedgekeurd. De agenda van de vergadering die door de administratie in twee talen beschikbaar wordt gemaakt in de zaal bevat voor het eerst voor ieder punt een korte uitleg waarover het gaat. Dit is zo beslist door de gemeenteraad in het kader van een grotere transparantie naar de burger toe.

Pierre Simon (DéFI) blijft nog een jaar schepen van mobiliteit en openbare werken als plaatsvervanger van Anne-Charlotte Sala (DéFI), die haar studies voortzet.
Een aantal punten worden zonder probleem (vaak zelfs unaniem) gestemd, zoals:

  • De budgetwijziging van de kerkfabriek St. Pancratius.
  • De bevestiging van de Diabolo school als lid van de scholengemeenschap De Rand Fr.
  • Een besluit over een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de provincie voor het opmaken van een gemeentelijk energie en klimaatactieplan.
  • Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor het onderhoud van bepaalde plantsoenen en parken binnen Kraainem t/m 2023.
  • De definitieve opdracht voor de weginrichting van de Seringenstraat in het kader van de ingrijpende rioolwerkzaamheden die daar gepland zijn voor dit jaar.
  • De verhoging van de maaltijdcheques voor het personeel van 7,50 naar 8 euro (reeds voorzien in het Meerjarenplan dat in december 2019 werd goedgekeurd).
  • Een nieuwe regeling voor Geboorte- en adoptiepremies. Dit was een ingewikkeld kluwen van bedragen al naargelang het aantal kinderen in een gezin. Nu wordt het een vast bedrag voor ieder kind, en wel 110 euro.

Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem) geeft uitleg bij de verslagen die hij heeft ingediend als afgevaardigde van Kraainem bij Interza en De Watergroep.

Het organogram van het gemeentepersoneel. Het huidige organogram die gestemd werd in juni 2019 moet worden herzien in functie van de prioriteiten die werden vastgelegd in het kader van het meerjarenplan. Een nieuw organigram moet dus worden goedgekeurd maar aangezien bepaalde toelatingen (waaronder syndicale) nog moeten worden verkregen wordt dit punt uitgesteld.

En dat de personeelssituatie nijpend wordt blijkt ook uit het volgende punt: de bekrachtiging van een beslissing van het college om een interim ingenieur aan te werven via een gespecialiseerd bureau nu alle normale procedures zonder resultaat zijn gebleven.

Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem) vraagt aan de Algemeen Directeur (voorheen Gemeentesecretaris) hoe de aanwervingsprocedures verlopen, wie de vragen opstelt, de jury uitkiest, enz. De Algemeen Directeur geeft uitleg betreffende de examens en sollicitatiegesprekken maar verklaart ook dat volgens de Vlaamse regelgeving dit de exclusieve competentie van de administratie is en dat de mandatarissen hierin niets te zeggen hebben. Dit leidt tot verbazing bij een aantal gemeenteraadsleden. Wij gaan de zaak verder bestuderen. Het is in ieder geval een probleem dat een personeelsuitbreiding die in juni 2019 werd besloten nog altijd geen enkel resultaat heeft opgeleverd.

Op vraag van Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) wordt bevestigd dat interne verschuivingen binnen het budget nodig zullen zijn om de voorziene personeelsuitbreiding via interims te doen verlopen.

Een subsidieaanvraag van twee in Kraainem wonende studenten van ICHEC voor een huisvestingsproject in Benin (Afrika) voor 800 euro wordt goedgekeurd. Er wordt besloten dat de commissie bestuur het subsidiereglement gaat herzien. Een bijkomend dagorde punt van Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) wordt goedgekeurd. Haar voorstel voorziet in betere en duidelijke communicatie over de beschikbaarheid van het gemeentelijke subsidie budget voor initiatieven van burgers, bijvoorbeeld via het Infoblad en de gemeentelijke website.

Een voorstel van de meerderheid voor de aankoop van IT licenties (Office 356) voor gemeenteraads-en OCMW raadsleden, en toegang tot een gedeelde “drive” voor bepaalde documenten wordt resoluut afgewezen door de Algemeen Directeur die erop wijst dat de diensten dergelijk systeem van gedeelde documenten toch niet zal gebruiken. De oppositie steunt haar om redenen die niet helemaal duidelijk zijn. Kraainem-Unie betreurt deze reactie (in een gemeente die zich graag voordoet als modern en “smart”). Het blijft in Kraainem voor mandatarissen dus bij aankloppen bij de diensten voor inzage van een document. Wanneer men een bestaand document wil wijzigen (een recent voorbeeld is het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad) dan weigert de administratie om zo’n document elektronisch beschikbaar te maken aan de mandatarissen in een gedeelde drive om er aan te kunnen werken in “real time”.

Guillaume von WintersdorfF (Pro-Kraainem) doet een voorstel om het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk (bijv. tijdens nieuwjaar), verboden door art. 42 van het politiereglement en dat de capaciteit van orde handhaving van de politie te boven gaat, in betere banen te leiden door een gemeentelijk vuurwerk te organiseren, bijv. samen met Wezembeek-Oppem. Het zal nader onderzocht worden, maar de oppositie loopt niet echt warm.

Schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie) antwoordt aan Françoise Devleeschouwer (DéFI) dat de (kleine) handelaars van Kraainem niet ongerust moeten zijn ivm enige vorm van steun van de gemeente Kraainem aan de nieuwe coöperatieve winkel. De coöperatieve winkel heeft uiteindelijk een locatie in Sint-Pieters-Woluwe gevonden.

Volgende gemeenteraad: 3 maart 2020 om 19 uur