Hoogtepunten van de gemeenteraad van 23 november 2021

Zoals gebruikelijk begint de gemeenteraad met administratieve zaken:

  • Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 26 oktober 2021
  • Het ontslag van gemeenteraadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro Kraainem) en de eedaflegging van de eerste plaatsvervanger op de lijst, Carine Pin
  • De vervanging van Dorothée Cardon de Lichtbuer door Carine Pin als lid van de commissies Bestuur en Erfgoed, en als voorzitter van de Erfgoedcommissie
  • De vervanging van Dorothée Cardon de Lichtbuer in de politieraad door Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem)
  • De kennisname van de agenda van de Algemene Vergadering van de regionale intercommunale Haviland, het activiteitenverslag en de begroting voor 2022
  • De kennisname van de agenda van de Algemene Vergadering van de intercommunale Iverlek
  • De kennisname van de agenda van de algemene vergadering van de intercommunale Interza en van de begroting 2022
  • De goedkeuring van de notulen van de commissie vrije tijd van 19 oktober
  • De goedkeuring van de subsidies voor het vervoer naar kampen van de jeugdbewegingen van Kraainem (scouts en Chiro), alsook van de exploitatiesubsidies voor de gemeentelijke speelplaatsen
  • De goedkeuring van het (aangepaste) reglement voor het gebruik van de Agora en de tarieven, die op 1 januari 2022 in werking zullen treden.

De gemeenteraad gaat verder met de debatten naar aanleiding van de vragen van de gemeenteraadsleden.

Gemeenteraadslid Carel Edwards (Kraainem-Unie) betreurt het dat hij geen duidelijk antwoord heeft gekregen op zijn bezorgdheid over het aanhoudende personeelstekort in de diensten. Hij wilde – door middel van zijn vraag aan de gemeenteraad van 26 oktober – het aandeel van de vacante posten in het organigram kennen, alsmede de omvang van de afwezigheid wegens ziekte, detachering of andere redenen. Uit een brief van de administratie blijkt dat de diensten zich hiermee bezighouden en dat zo spoedig mogelijk een nieuwe versie van het organigram zal worden meegedeeld.

Gemeenteraadslid Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) stelt de heraanleg van het Vierarmen kruispunt in het kader van het project “Werken aan de Ring – Ring Oost” van het Vlaams Gewest aan de orde. Naar aanleiding van de informatievergadering in Kraainem op 25 november en het openbaar onderzoek dat momenteel loopt tot 14 januari, vraagt zij welke stappen de gemeente zal ondernemen om zich te positioneren ten opzichte van de door het Vlaams Gewest voorgestelde alternatieven voor de heraanleg van het kruispunt. Schepen van Mobiliteit Johan Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat het dossier eerst grondig zal worden geanalyseerd omdat het complex is. Dit kan een paar weken duren. Hij bevestigt dat de gemeente dan een officieel standpunt zal geven tegen het einde van het openbaar onderzoek. De verwachte gevolgen voor de mobiliteit in Kraainem zijn inderdaad belangrijk, ook omdat de verwijdering van het Hermann-Debroux-viaduct – een andere belangrijke as voor de toegang tot Brussel vanuit het oosten – een uitgemaakte zaak lijkt te zijn.

Gemeenteraadslid Françoise de Vleeschouwer (DéFI) wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot het project om een nieuw “basis”-containerpark te installeren op de oude site (in de buurt van het E40-viaduct). Schepen Johan Forton bevestigt dat dit project zal worden gerealiseerd en dat Kraainem Noord binnenkort weer over een lokaal containerpark zal beschikken.

Gemeenteraadslid Christian Maréchal (MR) vraagt zich af of het aantal inbraken recentelijk is toegenomen en stelt de burgemeester hierover vragen. De burgemeester antwoordt dat de politiecijfers geen significante toename van (pogingen tot) inbraken laten zien, maar dat de politie bijzonder waakzaam blijft voor de situatie. Mededelingen van slachtoffers van inbraken op sociale netwerken zouden de oorzaak kunnen zijn van een vertekend beeld van de algemene situatie met betrekking tot inbraken in de gemeente. Sociale netwerken zijn in ieder geval niet het juiste platform om dit soort informatie te communiceren.

Gemeenteraadslid Alain van Herck (DéFI) meldt klachten van buurtbewoners van de New Inn over de geluidsoverlast die zij ondervinden. Het college van burgemeester en schepenen heeft inderdaad één maal een eenmalige toelating gegeven om een uitzondering te maken voor een dansavond. Als algemene regel geldt het politiereglement: de horeca (en het gebruik van versterkers voor muziek) moet sluiten om 01.00 uur in normale tijden en om 02.00 uur de dag voor een feestdag (of WE). Meer details in het politiereglement.

Gemeenteraadslid Alain van Herck (DéFI) stelt de burgemeester een vraag over de testfase van de afsluiting van de Jules Adantstraat ter hoogte van de Wezembeeklaan met betonblokken. MR- DéFI zou in het bezit zijn van een brief van AWV waarin staat dat het niet om een test gaat en dat de sluiting vanaf het begin definitief was. De burgemeester is ten zeerste verbaasd, aangezien hij zelf in rechtstreeks contact staat met de directie van AWV over deze zaak en deze onlangs (mondeling en schriftelijk) heeft bevestigd dat deze afsluiting inderdaad een test is en dat binnenkort een evaluatie is gepland.

Françoise De Vleeschouwer wenst terug te komen op de kwestie van de tweetaligheid in nutsbedrijven, of liever het gebrek daaraan. Een bewoner klaagde over het gebrek aan informatie in het Frans van Fluvius, met name op hun website en via de telefoon, naar aanleiding van een belangrijke brief die alleen in het Nederlands was ontvangen. De burgemeester antwoordt dat het college van burgemeester en schepenen Fluvius hierover reeds heeft ondervraagd, en dat deze discussie reeds in het college heeft plaatsgevonden. Helaas is er weinig vooruitgang geboekt en in dit stadium lijkt er geen manier te zijn om Fluvius te verplichten hun gehele website of hun communicatie systematisch te vertalen.

De zitting werd afgesloten met een vraag van gemeenteraadslid André Ivanszky (Kraainem-Unie) over de samenstelling van de werkgroep “Hoeve Van Deuren” en het gemeentehuis. Hij wenst na te gaan of de twee nieuwe vertegenwoordigers van de meerderheid, Carine Pin (Pro Kraainem) in de gemeenteraad en Gilbert Theunis (Pro Kraainem) in het OCMW, in de groep zullen worden opgenomen en effectief de plaats zullen innemen van Dorothée Cardon de Lichtbuer en Chantal Ochelen, die lid waren geweest. Volgens schepen Elisabeth de Foestraets (MR) heeft de werkgroep “misschien geen bestaansrecht meer”, nu de vergunning door het college van burgemeester en schepenen is verleend. De burgemeester deelt deze mening helemaal niet en is integendeel van mening dat de werkgroep een grote toegevoegde waarde zal hebben voor het gehele project (verdeling en gebruik van de ruimte, operationele aspecten, enz.) Het project “Hoeve Van Deuren” is veel meer dan alleen de buitenkant wat urbanisme betreft. Bovendien is deze werkgroep dezelfde als die welke zich zal bezighouden met de renovatie van het gemeentehuis.

De volgende gemeenteraad wordt gehouden op dinsdag 21 december om 19.00 uur.