Hoogtepunten van de gemeenteraad van 27 april 2021

Alle leden waren aanwezig m.u.v. mevr. de Foestraets. De technische verbinding tussen de leden (de vergaderingen vinden nog steeds plaats via Microsoft Teams) was problematisch. De raadsleden zien uit naar de dag dat zij elkaar weer in den lijve mogen ontmoeten!

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd na enige verwarring over een stemming in die vergadering. Dit wordt schriftelijk verder behandeld.

Het begint daarna meteen straf met een punt over de procedure in geval van afwezigheid van zowel de algemeen directeur van de administratie als haar adjunct. Dit voorstel van de administratie stuit op reserves van de meerderheid (Pro-Kraainem/Kraainem-Unie), omdat het een bestaande regeling (vervanger bij naam genoemd) – dat nog geldig is – vervangt door een nieuwe versie waarbij de algemeen directeur de vervanger aanwijst. Om in deze moeilijke tijden het leven in de gemeente niet nog ingewikkelder te maken besluit de meerderheid om het voorstel van de diensten te aanvaarden, zij het door zich te onthouden van stemming. Wij weten nl. maar al te goed dat waar de meerderheid reserves heeft, de oppositie gretig ja stemt, waar het ook over gaat.

Een hele reeks administratieve zaken passeert dan de revue en wordt min of meer probleemloos gestemd of genoteerd ter kennisname (samenwerkingsovereenkomst met Haviland, verslag van de laatste vergadering van ‘De Kleine Eigenaar’, woonvergoeding voor de Anglicaanse kerk, nieuwe omzettingscoëfficiënten voor de tweede pensioenpijler voor gemeentepersoneel, een aantal zaken betreffende intercommunales als Iverlec en Zefier, een verslag over Riopact, aanpassing reglement sporthal, enz, enz.).

Dan komt de motie van Pro-Kraainem/Kraainem-Unie (gepresenteerd door Vinciane De Meutter-Cardinael – Kraainem-Unie) om het Vlaams gewest ertoe te bewegen om de z.g. ‘intelligente’ verkeerslichten op het kruispunt Koningin Astridlaan/Wezembeeklaan terug te brengen naar hun oorspronkelijk status omdat de huidige situatie totaal verwarrend (en gevaarlijk) is voor voetgangers.

De motie wordt sarcastisch ontvangen door A. Van Herck (DéFI) die vindt dat de meerderheid met dit dossier pas op de plaats maakt, terwijl zijn collega Caprasse (DéFI) geen enkel probleem heeft met deze lichten, bovendien is dit een zaak voor het college en niet voor de gemeenteraad (sic). Burgemeester Bertrand Waucquez legt uit dat het college duidelijk en schriftelijk aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft verzocht om hier de situatie te verbeteren maar dat er nog geen officieel antwoord is en dat een negatief antwoord wordt verwacht. De voorzitter Luc Timmermans legt uit dat deze motie dient als drukkingsmiddel. De meerderheid Pro-Kraainem/Kraainem-Unie stemt voor de motie. DéFI/MR onthoudt zich, m.u.v. één lid die tegen stemt.

Zoals gewoonlijk zorgen de mondelinge vragen die na de afwerking van de agenda gesteld mogen worden voor meer leven in de brouwerij. Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro-Kraainem en voorzitter van de commissie patrimonium) wil weten hoe het staat met twee gemeentelijke panden, de z.g. Chaudron en PWA, bij de hoek Koningin Astridlaan/F. Kinnenstraat – richting Colruyt. Johan Forton (Kraainem-Unie), de verantwoordelijke schepen, legt uit dat de renovatie van PWA verder gaat om op termijn de activiteiten van de Chaudron te ontvangen, dat momenteel met name aan de brandveiligheid wordt gewerkt voor activiteiten als fotografie en ceramiek. De Chaudron zou aanvankelijk verhuurd worden met een renovatiecontract maar dat heeft niet de steun van de verantwoordelijke gemeentedienst. Er is dus besloten dat de gemeente het gebouw alsnog gaat renoveren wanneer de culturele activiteiten verhuisd zijn naar PWA.

Guillaume von Wintersdorf (Pro-Kraainem) wil van de schepen de Foestraets (MR) weten wanneer men de rododendrons van het parkje aan de Rhodendronslaan weer in orde gaat brengen. Er is hier door voetgangers en andere activiteiten de nodige schade ontstaan. Hij heeft op herhaaldelijke vragen hierover nog geen antwoord ontvangen. In afwezigheid van de schepen krijgt de algemeen directeur het woord. Zij verwijst naar het college. Het is de bedoeling dat dit besproken zal worden met de betrokken schepen.

Bruno Vandersteen (MR) begrijpt niet waarom de commissie mobiliteit pas in mei bijeenkomt om de plannen van het Vlaams gewest te bespreken die twee rijbanen wil afschaffen op de Tervurenlaan bij het Vierarmenkruispunt. Wij besparen u de verdere discussie want het plan is inmiddels afgeblazen en de commissie geannuleerd.

Wat mobiliteit betreft zijn er andere drieste plannen van de gewesten, die ook een grote impact op Kraainem zullen hebben maar waarover de oppositie merkwaardig stil blijft (zoals het afbreken van het Hermann Debroux viaduct in Oudergem, om maar één voorbeeld te noemen).

Françoise De Vleeschouwer (DéFI) heeft een betoog over de knip in de Woluwelaan die het Vlaams gewest ook zou voorzien, en de mogelijke impact op de UCL. Burgemeester Bertrand Waucquez, in een poging om bij de oppositie feitelijke kennis ingang te doen vinden, deelt zijn scherm en laat zien, aan de hand van plannen en kaarten, dat dit (1) slechts een optie is die nog niet definitief is, dat die (2) alleen mogelijk is wanneer de ASC-verkeerswisselaar die daar net Noordelijk van ligt geoptimaliseerd wordt, en (3) dat de positie in deze van de gemeente Kraainem, namelijk een negatief advies, reeds in 2019 aan het gewest werd medegedeeld.

Alain van Herck (DéFI) stelt zijn rituele vraag over premies voor elektrische fietsen. De voorzitter vraagt zich hardop af of men daarvoor meer steun moet geven dan voor gewone fietsen. Hoe dan ook, schepen Constant (Kraainem-Unie) legt uit dat een ontwerpreglement in opmaak is en dat men er mee bezig is.

Christiaan Marichal stelt zijn vraag over hoe het zit met de plannen voor een fietspad op de d’Huartlaan, een moeilijk dossier waarop de ene legislatuur na de andere zich kapotbijt. Niet alleen is de min of meer gelijke verdeeldheid van de bewoners (fietspad in het midden of aan de kant) een probleem, ook de bomen (sommigen zijn ziek) en de onzekerheid over de uiteindelijke heraanleg van het Vierarmenkruispunt spelen hier mee. Olivier Joris (Pro-Kraainem), voorzitter van de commissie mobiliteit, zegt dat hierover een commissie zal worden bijeengeroepen.

André Ivanszky (Kraainem-Unie) vraagt of er een overzicht kan komen van geplande werken die zouden kunnen profiteren van de gebudgetteerde steun van Riopact. Voorzitter Luc Timmermans (Pro-Kraainem) hamert weer eens op de noodzaak om projecten op te zetten, ook in het kader van de Blue Deal. Doet Kraainem dat niet dan verliezen wij deze budgetten aan andere gemeenten. Schepen voor openbare werken Forton zegt dat de diensten in contact zijn met de hiertoe bevoegde persoon bij Riopact.

Over de garage sales in mei betreurt de burgemeester Bertrand Waucquez de valse geruchten die op Facebook circuleren, bevestigt dat hij voorstander is van dergelijke activiteit, maar dringt erop aan om de coronamaatregelen te respecteren en publiciteit urbi et orbi te vermijden om niet te veel mensen van buiten Kraainem aan te trekken.

De volgende gemeenteraad vindt plaats op 25 mei om 19 u, weer met video link en openbaar te zien op Youtube.