Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 22 maart 2022

De raad begint met het unaniem goedkeuren van een collegebesluit om 5.000 EUR aan noodhulp voor Oekraïne over te maken aan het 12 12 consortium. Een gemeenschappelijke motie van alle fracties – meerderheid en oppositie – over steun aan Oekraïne wordt ingediend door Carel Edwards (Kraainem-Unie – gecoördineerd met Véronique Caprasse – DéFi) en wordt ook unaniem gestemd. De motie veroordeeld de agressie en roept o.a. de federale regering op om zich in te zetten voor een vreedzame oplossing. Ook verklaart de gemeente hierin alle beschikbare middelen in te zetten voor de opvang van vluchtelingen.

Na de goedkeuring van een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de zaal Agora waardoor het houden van bepaalde familiebijeenkomsten bij begrafenissen daar privé kunnen worden georganiseerd

Volgt een motie van Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-unie). Deze gaat over de nieuwe schoolkalender die het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel gaat stemmen. Volgens dit ontwerp komen er steeds werkperioden van zeven weken gevolgd door vakantieperioden van twee weken. Hierdoor wordt de zomervakantie korter en de krokus-en herfstvakanties langer. Vlaanderen heeft momenteel geen plannen op dit gebied waardoor er voor families en sport- en jeugdclubs – ook in Kraainem – allerlei problemen ontstaan. Volgens de motie heeft de gemeente Kraainem geen probleem met het principe maar zij roept de Waalse en Brusselse parlementariërs op om een amendement te voorzien om de tekst te bespreken met de andere gemeenschappen voor nadere maatregelen.

Françoise De Vleeschouwer (DéFi) betreurt opnieuw het gebrek aan tweetalige communicatie bij Fluvius. Dit zou tot problemen kunnen geven voor het begrip van de overgang van arm naar rijk gas. De burgemeester (Bertrand Waucquez – Kraainem-unie) legt (weer) uit dat het probleem bekend is, dat hij Fluvius herhaaldelijk heeft verzocht om systematisch in twee talen te communiceren in faciliteitengemeenten maar dat zijn contacten hierover tot nu toe zonder gevolg blijven. Hij heeft helaas geen juridische middelen heeft om dit af te dwingen. Hij gaat wel met andere faciliteitengemeenten bekijken in hoeverre een gemeenschappelijke benadering van het probleem zou helpen.

Bruno Vandersteen (MR) wil weten hoe het staat met de knip van de Woluwelaan naar de ring. Schepen van mobiliteit Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn en dat de burgemeester in nauw contact is met andere betrokken gemeenten.

Guillaume von Wintersdorf (Pro Kraainem) is lid van de raad van bestuur van Interza en doet uitleg over de situatie van het recyclagepark van Kraainem. Dit terrein is eigendom van het gewest en werd ooit aan Kraainem geleend tot dat hier fietsroute F202 doorheen werd gelegd. Wil Kraainem hier nu een nieuw recyclagepark aanleggen dan gaat dat minstens een half miljoen kosten, en dat zonder garanties over hoe lang wij dat kunnen gebruiken. Ook is het terrein nu te klein geworden om alle diensten te kunnen aanbieden. Bovendien, volgens een enquête van Interza, is een meerderheid van Kraainemnaars tevreden over de locatie, de dienstverlening en het reserveringsysteem van het recyclagepark dat wij nu delen met Wezembeek-Oppem.

Carel Edwards had op de vorige gemeenteraad een vraag gesteld over de inzet van ons gemeentepersoneel en dat van Wezembeek en Zaventem in het vacinatiecentrum van Zaventem. Volgens de cijfers die hij ontvangen heeft blijkt onze inzet 50% hoger liggen dan verwacht en wel drie maal hoger dan de inspanning van onze (vergelijkbare) buur Wezembeek-Oppem. Edwards looft de prestatie die door het personeel van Kraainem is geleverd, maar heeft vragen over wat er is afgesproken met de andere gemeenten om de relatieve discrepantie recht te trekken. Burgemeester Waucquez bevestigt de cijfers. Ook hij erkent en prijst de inzet van de betrokken personeelsleden – die alom gewaardeerd wordt – en bevestigt dat een financiële verrekening tussen gemeenten is voorzien.

Volgende vergadering 26 april 2022 om 19 uur