Hoogtepunten van de gemeenteraad van 19 november 2019

De praktisch voltallige raad bespreekt eerst in hoogdringendheid een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer voor de plaatsing van een geluidsmuur van 840 m langs de afrit van de ring bij de Burburelaan. Dit wordt unaniem goedgekeurd. 833 000 euro zal voorzien worden in het meerjarenplan.

Het grootste deel van de dagorde betreft het goedkeuren van budgetten en meerjarenplannen van kerkfabrieken, subsidies voor allerlei eenheden van de scouts, kennisname van verslagen of agenda’s van intercommunales, enz. Geen van deze punten is een probleem.

Het centraal aanmeldingsregister voor de Klimboom moet worden opgeschort ten gevolge van een beslissing van Minister Weyts. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) kondigt maatregelen aan om de ouders en de school evt. bij te staan indien nodig.

Het reglement voor de verhuur van faciliteiten van de scholen na de lesuren voor bepaalde activiteiten wordt herzien. Kraainem-Unie/Pro Kraainem (Vinciane De Meutter-Cardinael) dient een amendement in waardoor bij evt. overvraag organisaties uit Kraainem voorrang krijgen op andere. Dit stuit op hevige tegenstand van Véronique Caprasse (DéFi) die aandringt dat dit niet nodig is. Men vraagt zich af waarom de oppositie zoveel bezwaar maakt tegen dit amendement als het “niet nodig” is. De meerderheid vindt dat deze wijziging de zaak duidelijker maakt en stemt voor.

Een voorstel om indirecte belastingen op bouwen en verbouwen te verhogen stuit op tegenstand van leden van zowel meerderheid als oppositie. Voor Kraainem-Unie/Pro Kraainem (Dorothée Cardon, Carel Edwards) is dit een belastingverhoging en moet dat dus eerst via een technische commissie. Voor Elisabeth de Foestraets is dit geen belastingverhoging maar een indexatie. Hiervoor is echter geen juridische basis, blijkt het, en het punt wordt voor nader beraad naar een commissie verwezen.

Er wordt beslist dat Kraainem zich aansluit bij een samenwerkingsverband binnen Brabant voor landschap beheersing (Regionaal Landschap Brabantse Kouters Oost: natuur recreatie, natuur educatie, enz.). De gemeente sluit zich ook aan bij een samenwerkingsproject voor Intergemeentelijk Onroerende Erfgoeddiensten in dezelfde regio.

Iedere burger heeft het recht zich tot de gemeenteraad te richten met een verzoekschrift. Hierop is de gemeente verplicht om binnen drie maanden een schriftelijk antwoord te geven. De Heer Bruno Kesteloot heeft reeds ettelijke verzoekschriften ingediend ivm Werken aan de Ring zonder daar echter ooit antwoord op te krijgen. Hij waagt opnieuw zijn kans. Hij maakt zich vooral ongerust over plannen van het gewest om de Jagerslaan en de Brusselsesteenweg af te sluiten aan de kant van de Ring. Hij vraagt een meer pro-actief informatiebeleid naar de bewoners toe met regelmatige infosessies en up-to-date beschikbare informatie op de website van de gemeente (volledige text van zijn tussenkomst). Hij heeft ook kritiek op het feit dat de schepen voor mobiliteit en openbare werken weinig geneigd is om openbare infosessies te organiseren maar wel heeft deelgenomen aan een privé info avond in het Bechet kwartier.

Er wordt besloten om deze materie snel voor te leggen aan een commissie mobiliteit (Voorzitter Olivier Joris – Pro Kraainem). Commissies zijn toegankelijk voor het publiek. Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) merkt op dat de Werken aan de Ring niet alleen Zuid Kraainem en het Vier Armen kruispunt betreffen, ook in Noord Kraainem heeft het Vlaamse Gewest plannen, bijv. met de oprit van de E40 vanaf de Oudstrijderslaan. Indien die gesloten wordt ontstaat weer een ander probleem van sluipverkeer in de gemeente. Ook de bewoners van die buurt hebben belangen die verdedigd moeten worden. Hetzelfde geldt voor andere knelpunten in de gemeente, zoals de Wezembeeklaan en rond de parking van de metro. Ook deze punten zullen tijdens de commissie mobiliteit worden besproken.

En dan komen de vragen en voorstellen van leden:

MR/Défi vraagt bij monde van Bruno Vandersteen en Alain van Herck om de jaarlijkse subsidie aan de franstalige bibliotheek te verhogen van 16 500 naar 17 500 euro. Dit wordt zonder moeite goedgekeurd. Wel maakt de voorzitter (Luc Timmermans, Pro Kraainem, onthouding) duidelijk dat verschillende faciliteitengemeenten wel een zg. decretale bibliotheek hebben, d.w.z. één meertalige bibliotheek die door het gewest gesubsidieerd wordt (wat niet het geval is voor de Franstalige bibliotheek).

Carel Edwards (Kraainem-Unie) doet een voorstel over burenbemiddeling. Het systeem hiervoor komt nu van de grond naarmate vrijwilligers gevormd worden. De coördinatie kan worden waargenomen door een medewerker van de Politiezone Wokra op voorwaarde dat de kosten hiervoor aanvaardbaar zijn. Dit wordt unaniem goedgekeurd.

Raadslid Crucifix-Kekli (MR) wil weten waarom een online platform voor burgerparticipatie in het bestuur door het college nog niet van gerealiseerd is. Schepen Constant (Kraainem-Unie) legt uit dat het college niet beter vraagt maar dat er in de dienst die het werk hiervoor moet doen momenteel 2 posten open staan en dat er nog geen geschikte kandidaten gevonden zijn.

Christian Marichal (MR) wil weten of de door de gemeente georganiseerde infosessies over de isolatie van hun huizen (via thermografische foto’s) wel duidelijk aangekondigd waren. Schepen Constant (Kraainem-Unie) legt uit dat dit goed gecommuniceerd werd: in het Infoblad, op de site en op de elektronische borden. De burgers moeten eerst een uitleg van een deskundige krijgen om de foto’s goed te kunnen interpreteren. Daarna krijgen ze hun foto per email.

Raadslid Sala (DéFi) wil weten of de gemeente activiteiten onderneemt rond zero waste. Schepen de Foestraets (MR) legt uit dat dit wordt opgenomen in het meerjarenplan.

DéFi heeft nog de gebruikelijke klachten over Franse vertalingen in het infoblad en over de manier waarop één van hen niet herkenbaar was gemaakt op een foto.

 

Volgende vergadering: 17 december 2019.