Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 28 juni 2022

De eerste vier punten gaan over de financiën. Voor het financieel verslag wijst burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie) – tevens schepen van financiën – op de gezonde kaspositie. De jaarrekening wordt met unanimiteit vastgesteld. Voor de aanpassing van het meerjarenplan wijst hij op de impact van inflatie, o.a. op de personeelskosten door indexering. Een aantal investeringen zijn daarom on hold geplaatst, om een buffer te creëren.

De oppositie komt met de gebruikelijke opmerkingen: waarom hun advies om de zaak te verbeteren in de wind wordt geslagen, en waarom deze meerderheid niet op dezelfde manier tewerk gaat als de vorige en meer activiteiten schrapt. Hierop antwoordt de burgemeester dat hij geen kennis heeft van wat die adviezen dan wel mogen zijn, en dat onder de vorige legislaturen de schuldenlast van de gemeente opgelopen is tot meer dan viermaal de huidige situatie. Hij wijst er verder op dat met de inflatie alle investeringskosten gestaag stijgen. Dus hoe langer men wacht, hoe duurder het wordt. De kaspositie van de gemeente is verder gezond.

De volgende punten gaan over de interne organisatie van de gemeentediensten. Dit is strikt genomen geen bevoegdheid van de gemeenteraad maar de administratie valt wel onder haar verantwoordelijkheid; een niet altijd logische situatie. Dit keer betreft het o.a. een extern rapport over de psychosociale druk op het werk. In bepaalde afdelingen van de administratie blijken er in dit opzicht problemen te zijn. Carel Edwards (Kraainem-Unie) merkt op dat de presentatie van dit rapport door de administratie een optimistischer beeld geeft dan wat er in het rapport zelf staat.

De subsidiereglementen voor verenigingen worden aangepast en een nieuw subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking wordt met unanimiteit aangenomen.

Er volgt een verslag over de aanpak van de Oekraïnecrisis in Kraainem. De burgemeester legt uit dat de gemeente- en OCMW-diensten hard aan het werk zijn voor de opvang van vluchtelingen en dat zij dat boven op hun gewone werk doen. De opvang in het voormalige klooster is een uniek project. Hij bedankt de eigenaren van het klooster en ook de 80 vrijwilligers die hiervoor paraat staan.

Na een aantal verslagen over vergaderingen van intercommunales bijgewoond door raadsleden en de gebruikelijke mondelinge vragen wordt de zitting gesloten.

Volgende gemeenteraad op 30 augustus.