Hoogtepunten van de gemeenteraad van 25 januari 2022

De gemeenteraad van 25 januari begint zoals gewoonlijk met de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. Hierop volgt met eenparigheid van stemmen de goedkeuring van de hinderpremies voor handelaars die nadeel ondervonden van openbare werken voor hun deur. Het gaat hier om gevallen die niet in aanmerking komen voor de gewestelijke (VLAIO) premies. De premies zijn geldig met terugwerkende kracht voor werken uitgevoerd vanaf 1 april 2020.

Men neemt kennis van de goedkeuring door de Gouverneur van de jaarrekening voor 2020 en van de aanpassingen van Belfius/Ethias in de groepsverzekeringsvoorwaarden voor contractueel gemeentepersoneel (tweede pensioenpijler). Deze wijzigingen zijn nodig om de normen van de FSMA (Financial Services and Markets Authority) te respecteren.

De gemeenteraad aanvaardt het aangepast kader voor organisatiebeheersing (van de administratie) op basis van een hiertoe door Audit Vlaanderen uitgewerkt voorstel. Men neemt ook kennis van het rapport klachten en meldingen (door bewoners aan de administratie) voor 2021, en van de oplossingen/reacties voorgesteld door de diensten in ieder geval.

Het rapport van het Riopactcomité wordt gepresenteerd door de voorzitter (Luc Timmermans, Pro Kraainem) en met eenparigheid van stemmen aanvaard. Timmermans benadrukt dat binnen Riopact Kraainem het goed doet wat betreft investeringen in gescheiden rioolsystemen.

Het retributiereglement van de zaal Agora wordt aangepast, o.a. met een reductie van 50% voor Kraainemse verenigingen (tot 30 juni 2022), om te gemoed te komen aan de problemen veroorzaakt door de Coronacrisis.

De nieuwe middenberm op de Wezembeeklaan ter hoogte van de Jules Adantstraat wordt definitief. Dit wordt unaniem besloten in navolging van het advies hierover van de politiezone WOKRA en AWV (het gewestelijke agentschap voor wegen en verkeer) dat op een duidelijk veiligheidsprobleem wijst indien de doorgang zou openblijven. U kunt hier nadere details hierover vinden waar u informatie vindt die in de naburige straten is verspreid.

Dan volgen vragen van raadsleden. Alain van Herck (DéFi) vermeldt klachten van bewoners over geluid- en luchtverontreiniging door allerlei tuinmachines. Hij stelt voor dat de gemeente de mensen hiervan gewaar maakt v ia de gebruikelijke kanalen en bijvoorbeeld een wijziging in het politiereglement. Burgemeester Waucquez erkent het belang van de zaak die echter verre van eenvoudig is omdat in dit geval ook de belangen van beroepsmensen in aanmerking moeten worden genomen. Hij stelt voor de zaak te onderzoeken in de commissie Welzijn.

Van Herck heeft het ook over elektrische auto’s die hun oplaadtijd aan laadpalen ver overschrijden. Hij stelt voor lichtsignalen te laten aanbrengen op laadpalen. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) antwoordt dat verschillende oplossingen bestudeerd worden voor dit probleem, dat ook elders in België voorkomt. Marie-France Constant (Kraainem-Unie) werkt ook samen met de diensten aan een actieplan voor gedeelde mobiliteit.

De derde vraag gaat over de geplande plaatsing van ANPR-camera’s: is hier een risico van hacking of misbruik van gegevens? De burgemeester antwoordt dat het systeem op het glasvezelnetwerk zal worden aangesloten en dus niet met wifi zal werken (dus geen radiofrequentie) wat het risico aanmerkelijk kleiner maakt. Hij erkent echter dat de veiligheidsaspecten nauwlettend in het oog moeten worden gehouden met dit soort systemen.

Christiaan Marichal (MR) vraagt of de gemeente informatie heeft over de toekomstige werken aan de Vierarmen tunnel (die wordt aangepast aan Mont Blanc veiligheidsnormen). De werken worden door het gewest uitgevoerd maar de gemeente volgt dit op de voet gezien de impact op lokaal verkeer van deze werken. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) antwoordt dat een test van de geplande omleiding op handen is maar dat er nog vele vragen aan het Vlaams gewest onbeantwoord blijven.

Wat de woonlagen-RUP betreft (vraag van Bruno Van der Steen – MR) bevestigt Forton ook dat een lid van de administratie nu specifiek tot taak heeft gekregen om hieraan te werken en dat dit dossier dus nu effectief van start is gegaan.

Raadslid Edwards (Kraainem-Unie) merkt op dat de raad nog steeds wacht op een organogram van de gemeentediensten, een verzoek dat vier maanden geleden werd gedaan. Hij insisteert dat het noodzakelijk is voor de identificering van prioriteiten in het kader van het Meerjarenplan om te weten welke posten bezet zijn, waar vacatures of langdurige afwezigheid is, enz. Het is belangrijk om namen te kunnen zien op dit document (zoals dat ook mogelijk was voor de lijst van personeelsleden die zich ingezet hebben voor het vaccinatiecentrum) maar dat het desnoods achter gesloten deuren kan worden gepresenteerd. De burgemeester antwoordt dat Kraainem trots kan zijn op haar bijdrage aan het vaccinatiecentrum, dat hiervoor een speciale subsidie verwacht wordt, en dat het gevraagde document met inachtneming van GDPR-regels binnen korte tijd gereed zal zijn.

De laatste vraag van Edwards betreft de bomen op de Koningin Astridlaan tussen het Boudewijnrondpunt en de Groenstraat. Wanneer worden de zieke bomen die verwijderd zijn vervangen door andere, en wanneer gaat men de resterende bomen eindelijk snoeien? De schepen wist het niet uit haar hoofd dus het antwoord moet binnen één maand gegeven worden.

Volgende gemeenteraad: 22 februari om 19 uur.