Hoogtepunten van de gemeenteraad van 25 augustus 2020

Het is de vijfde gemeenteraad per videoconferentie. Men is er langzamerhand aan gewend geraakt. Alles verloopt rustig onder het voorzitterschap van Luc Timmermans (Pro-Kraainem), maar iedereen ziet nu uit naar de hervatting van normale vergaderingen in de raadzaal.

De zitting begint met twee moties bij hoogdringendheid. De eerste gaat over een sociaal project in de gemeente (een sociaal restaurant in het vroegere gebouw van het Vredegerecht in de Koningin Astridlaan). De hoogdringendheid wordt niet aanvaard  en het punt wordt verdaagd naar een bijzondere gemeenteraad twee dagen later om de raadsleden de kans te geven het dossier beter te bestuderen. Deze bijkomende gemeenteraad, tijdens dewelke een debat zou plaatsvinden over dit prachtig project in een gebouw dat deel uitmaakt van het patrimonium van de gemeente, werd uiteindelijk uitgesteld zodat dit project eerst kan worden besproken tijdens de Commissies Patrimonium en Financiën en zodat de technische diensten voldoende tijd hebben om het dossier voor te bereiden.

De andere motie betreft een beperking van de snelheid tot 100km/u op de ring. De gemeenteraad wenst de betrokken minister te verzoeken om zijn positie te herzien en om een algemene maximumsnelheid van 90 km/u in te voeren voor alle personenwagens op de gehele ring, en 80 km/u voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Momenteel zijn er drie verschillende snelheidszones op de ring. De stemming was unaniem.

Kraainem heeft al een hele reeks Covid-19 maatregelen genomen. Men besluit met eenparigheid van stemmen om het dragen van een mondmasker verplicht te maken in de Potaardestraat (als enige straat in Kraainem) omdat deze overloopt in de winkelzone van Stokkel, waar een algemene mondmaskerplicht geldt. Dit punt bevestigt het burgemeestersbesluit van burgemeester Bertrand Waucquez dat eind juli in die zin werd genomen. De gemeenteraadsleden vragen dat de communicatie hieromtrent naar de bewoners toe duidelijk zal zijn. Een algemene mondmaskerplicht in de gemeente is niet aan de orde.

Een ander burgemeestersbesluit betreft het verbod op samenscholing van meer dan 5 personen voor de Q8 benzinepomp. Ook dit punt werd unaniem bevestigd.

Een goed gerunde gemeente is een gemeente die op haar centen past. Nu dat het Meerjarenplan is goedgekeurd (december 2019) moet het budget op de voet worden gevolgd, zeker als men bedenkt dat de gemeente reeds twee jaar geen financieel directeur heeft. De gemeenteraad stemt in met een voorstel dat de mogelijkheid biedt aan het college om bedragen onder een bepaalde limiet en onder welbepaalde voorwaarden, te kunnen verplaatsen voor andere doeleinden. Dit is gebruikelijk in vele gemeenten. Zo kan bijvoorbeeld geld dat niet wordt gebruikt voor evenementen gebruikt worden om Covid-19 maatregelen te financieren, voor zoverre het om een overschot gaat.

De bouw van de nieuwe zaal PAT (nu Zaal Agora genoemd) vordert. De laatste fase wordt ingezet. Schepen Forton (Kraainem-Unie) legt uit welke de bijkomende kosten zijn die nu gemaakt worden om het gebouw te voltooien. Die kosten zijn onontkoombaar wil men een gebouw hebben dat ook daadwerkelijk kan gebruikt worden voor het doel waarvoor het bestemd is. Zo zijn er kosten om van een naakte ruimte een theaterzaal te maken, met projector, enz. Deze zaal zal ook aan particulieren kunnen worden verhuurd. De oppositie heeft kritiek op al deze uitgaven, waarop de meerderheid (Kraainem-Unie en Pro-Kraainem) duidelijk maakt dat het totaal ontoereikende budget voor de oorspronkelijke bouw van deze zaal het werk was van de vorige legislatuur. Burgemeester Waucquez merkt op dat men het gebouw in zijn oorspronkelijke vorm, zoals beslist tijdens de vorige legislatuur, kan vergelijken met een auto zonder wielen en zonder motor … .  Uiteindelijk stemt iedereen voor.

Het laatste punt gaat over taxi-vergunningen in de gemeente omdat men in het college geen consensus kon vinden daaromtrent. Het betreft vergunningen voor taxi-chauffeurs in Kraainem. Het wordt een hevig debat omdat één van de criteria voor de toekenning van de taxi-licentie o.a. een basiskennis is van het Nederlands (een wettelijke voorwaarde indien men in Vlaanderen woont). Bepaalde kandidaten voldeden niet aan deze voorwaarde. Er wordt ook rekening gehouden met andere criteria, zoals het halen van een rijbewijs of een medisch certificaat.  De oppositie is van mening dat de taalkennis niet belangrijk is, maar de meerderheid beslist dat de regels die van toepassing zijn moeten worden gerespecteerd.

Volgende gemeenteraad op 29 september om 19 u.