Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 28 februari 2023

De gemeenteraad begint met het goedkeuren van het rapport over de organisatiebeheersing van de gemeentediensten (aan de hand van 10 thema’s) en een zelfevaluatie door het bestuur zelf: Wat werkt goed in het functioneren van de gemeentediensten en wat kan er beter? 

Gezien de moeilijkheden bij het aanwerven van een ambtenaar die verantwoordelijk is voor de dienst Milieu/Omgeving (onder meer voor het verlenen van bouwvergunningen), benoemt de gemeenteraad de directeur-generaal tijdelijk in deze functie.  Dit formaliseert een feitelijke situatie sinds juli 2021. De zoektocht naar de kandidaat voor deze cruciale functie gaat natuurlijk door. 

De gemeenteraad keurt de locatie van ANPR-camera’s (herkenning en registratie van kentekens) in de gemeente goed, zoals enkele maanden geleden voorgesteld door de politie van onze zone.  Het idee is om de uitvalswegen naar de snelweg af te dekken, een aantal technische beperkingen daar gelaten. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) legt uit dat het op termijn niet uitgesloten is dat er camera’s bijkomen.  Hij herinnert er ook aan dat deze camera’s – die niet bedoeld zijn om snelheidsovertredingen te beboeten – automatisch de nummerplaten registreren, terwijl traditionele bewakingscamera’s alleen filmen en menselijke tussenkomst vereisen om de beelden te bekijken. Er wordt gedacht aan een informatiebijeenkomst voor het publiek. 

Tot slot liet de burgemeester weten dat eind maart  de politieraad bijeen komt voor de jaarlijkse herziening van het politiereglement van de zone WOKRA, en dat we van de gelegenheid gebruik zullen maken om uit te leggen waar het cameraproject staat en wat de volgende stappen zijn. 

Vervolgens worden verschillende jaarlijkse subsidies toegekend aan lokale verenigingen voor gezinsbijstand en een  uitzonderlijke bijdrage voor  Artsen zonder Grenzen (10.000 euro) om de slachtoffers van de recente aardbeving in Turkije en Syrië te helpen. 

De raad bevestigt de samenwerkingsovereenkomst met Wezembeek-Oppem voor het gezamenlijk gebruik van het recyclagepark aldaar.  Ter herinnering: het voormalige recyclagepark in Kraainem-Nord werd twee jaar geleden gesloten omdat de grond waarop het zich bevond toebehoorde aan het Vlaamse Gewest dat het teruggevorderd had om het F22-fietspad aan te leggen.  Uit een tevredenheidsenquête die Interza vorig jaar uitvoerde, blijkt dat de huidige situatie voor een grote meerderheid van de Kraainemse gebruikers zeer bevredigend is.  De openingstijden zijn verlengd, de toegang gemakkelijk en het Interza personeel zeer behulpzaam. 

Eén punt is met hoogdringendheid  aan de agenda toegevoegd: de mogelijkheid om studenten aan te nemen die aan het einde van hun studies zijn om vacante posities bij de gemeente in te vullen.  Gezien recente positieve ervaringen wil de gemeente deze mogelijkheid institutionaliseren. Een aantal noodzakelijke raamovereenkomsten worden in dit kader goedgekeurd. Ook de bijbehorende financiële middelen zullen worden voorzien.  

De gemeenteraad eindigt met de stemming over een motie die de vrijlating van Olivier Vandecasteele eist, alvorens over te gaan tot mondelinge vragen van gemeenteraadsleden aan schepenen. 

Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt waarom, in het kader van de ontwikkeling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (“RUP”) voor het aantal toegestane bouwlagen in Kraainem, de schepen voor Stedenbouw en Milieu, Elisabeth de Foestraets (MR) zich systematisch onthoudt bij de stemmingen in het college, wat het proces de facto vertraagt.  De verklaringen van de laatste zijn niet duidelijk en zouden te wijten zijn aan het feit dat de reikwijdte van het project inmiddels werd uitgebreid met een ‘RUP’-overstroming en een ‘RUP’-over de bestemming van bepaalde terreinen. 

Burgemeester Bertrand Waucquez licht toe dat deze uitbreiding van de scope is om dingen eenvoudig, snel, logisch en efficiënt vooruit te helpen: om het proces niet te vertragen is het nl. noodzakelijk om de “bouwlagen” -aspecten te scheiden van de “overstromingsaspecten”. 

André Ivanszky (Kraainem-Unie) vraagt welke opvolging verwacht kan worden van de motie die hij in  februari 2021 indiende om een vlotte toegang tot geldautomaten in België te blijven garanderen.  De burgemeester antwoordt dat er contacten zijn gelegd met financiële instellingen om de huidige en toekomstige situatie in Kraainem te beoordelen. 

Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) vraagt naar nieuws over het project van een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente.  Schepen van Mobiliteit Johan Forton (Kraainem-Unie) antwoordt dat – na de zeer gemengde evaluatie van de gelijkaardige aanpak in Wezembeek-Oppem – en de vele vragen over het nut van deze nogal theoretische aanpak – het daartoe voorziene budget zal worden gebruikt voor de mogelijke herziening van het parkeersysteem op de Koningin Astridlaan tussen de Groenstraat en de Langestraat.  Het is nl. de bedoeling om van haaks op de weg te parkeren over te stappen op parallel parkeren, legt de burgemeester uit, en dit om de veiligheid van zwakke gebruikers (fietsers en voetgangers) te verbeteren. 

Alain Van Herck (DéFi) betreurt het dat de Fluvius-nieuwsbrief  over de wateronderbreking in een stadsdeel van de gemeente op drie maart opnieuw enkel in het Nederlands weord verspreid.  De burgemeester deelt deze mening en betreurt ook de situatie, waarvan de oorsprong een vergissing (of een gebrek aan wil?) bij Fluvius is. 

De gemeenteraad eindigt met een vraag van Vinciane De Meutter-Cardinael (Kraainem-Unie) over de financiën van de gemeente  (presentatie van het profiel van de gemeente in vergelijking met andere referentiegemeenten).  Ze vroeg of de presentatie van de analyse die Belfius had gemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen ook beschikbaar zou zijn voor gemeenteraadsleden.  De voorzitter van de financiële commissie Christian Maréchal (MR) kondigt een financiële commissie aan voor dinsdag 14 maart om 17 uur.  Aangezien deze commissie openbaar is, worden alle burgers die dat wensen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Volgende gemeenteraad : dinsdag 28 maart.