Hoogtepunten van de gemeenteraad van 28 mei 2019

Een paar interessante voorbeelden van burgerparticipatie tijdens deze gemeenteraad !

Maar eerst komt Arnold d’Oreye met een “hoogdringend” punt om in het gemeentelijk infoblad een tekst te publiceren over taalkeuze voor de franstalige inwoners. Een belangrijk onderwerp, maar zoals Dorothée Cardon (Pro Kraainem, ex- Lijst van de burgemeester) uitlegt moet men hier vooral een paar weken mee wachten.

Half juni verwacht men nl. een arrest van de Raad van State in deze zaak, en de inhoud van de boodschap aan de bevolking zou dus kunnen veranderen. Nu een artikel in het infoblad plaatsen kan dus leiden tot verwarring. Het punt wordt door de meerderheid dan ook niet toegelaten op de agenda. Het spreekt vanzelf dat de gemeenteraad wel van mening is dat de inwoners hieromtrent zo snel mogelijk moeten worden geïnformeerd.

Dit is verder ook de periode waarin Algemene Vergaderingen van intercommunales plaats vinden. Er is bij het aantreden van deze legislatuur besloten dat ieder gemeenteraadslid die zo’n vergadering bijwoont daar ook een degelijk verslag van doet aan de gemeenteraad. Zo werden de volgende verslagen gepresenteerd:

 • Elk zijn huis” (sociale woningbouw) door Vinciane Demeutter-Cardinael (Kraainem-Unie)
 • Riopact (een belangrijk onderdeel van de algemene waterhuishouding), door Luc Timmermans (Pro Kraainem).
 • Iverlek door Christian Marichal (MR)

De gemeenteraad gaat door met een aantal benoemingen van leden als afgevaardigden bij intercommunales, en de jaarrekeningen van de kerkfabriek van St Domenicus en St Pancratius worden goedgekeurd.

Daarna is er goed nieuws op het gebied van openbare werken en mobiliteit:

 • De gemeente heeft officieel haar positie kenbaar gemaakt aan De Werkvennootschap over de plannen van werken aan de Ring Oost en Noord. Hierin zijn zoveel mogelijk de opmerkingen van bewoners verwerkt die zij hebben kunnen maken op de consultatie avond van 25 april. De positie van Kraainem strookt over het algemeen met die van buutgemeenten.
 • De werken aan het fietspad van de Koningin Astridlaan gaan begin juni van start. Dit gaat uiteraard gepaard met de gebruikelijke overlast, maar er zijn wegomleggingen gepland. De bewoners ontvingen een brief met alle relevante data en informatie.

De gemeenteraad luistert aandachtig naar twee verzoeken gepresenteerd door burgers van Kraainem.

 • De eerste is van een bewoner van de Wezembeeklaan, die aan de gemeente vraagt om een nieuwe ruimtelijk ordeningsplan te maken zodat een aantal stedenbouwkundige situaties geregulariseerd kunnen worden. De burgemeester antwoordt dat dit proces reeds opgestart werd. Het college gaat zich weldra buigen over een zg. “Startnota” van het studiebureau ANTEA.
 • Daarna volgt een vertegenwoordiger van het buurtcomité “Molenstraat”, die een verslag voorlegt over de deplorabele toestand van deze straat: de staat van het wegdek, mobiliteits- en veiligheidsproblemen, vuilnis, geluidsoverlast, enz. Een en ander wordt besproken op een volgende vergadering van de commissie mobiliteit en openbare werken die in principe op 19 juni plaatsvindt, en waar verschillende mogelijkheden zullen worden besproken om de levenskwaliteit van deze buurt te verhogen.

De vergadering eindigt met vragen van gemeenteraadsleden.

 • Zo vraagt Carel Edwards (Kraainem-Unie) om beter onderhoud van de Koningin Astridlaan. Schepen de Foestraets antwoordt positief. Onderhoud van groen e.d. moet één maand vroeger beginnen.
 • De reglementering rond het Joodse kerkhof (Guillaume von Wintersdorff – Pro Kraainem). Wel of geen eeuwige concessies? Schepen Forton (Kraainem-Unie) belooft binnen een maand te antwoorden.
 • Hoe het zit met het opzetten van een bemiddelingsdienst voor burengeschillen (Sara Crucifix-Kekli – MR). De burgemeester (Bertrand Waucquez – Kraainem-unie) antwoordt dat de zaak goed vooruit gaat.
 • Een verzoek om het parkeren van elektrische steps (trottinetten) officieel te regelen komt van Alain van Herck (Défi). Het college gaat het bestuderen.
 • Carel Edwards (Kraainem-Unie) vraagt wanneer de bevolking geconsulteerd zal worden over het toekomstige meerjarenplan van de gemeente. Dit zal in september gebeuren.
 • Er komen ook maatregelen om het probleem aan te pakken van gescheurde vuilniszakken, die de gemeente zo’n triest aanzicht geven op maandag en vrijdag. Het probleem wordt besproken met Interza. Men verwacht een oplossing eind juni.

Volgende vergadering: dinsdag 25 juni om 19 uur.