Hoogtepunten van de gemeenteraad van 15 december 2020

Iedereen is aanwezig behalve Mevr. Crucifix (MR)

Eerst een aantal administratieve punten:

  • De goedkeuring door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van de jaarrekening 2019;
  • Wisseling van mandatarissen van de oppositie in de commissies financiën en welzijn.

Vervolgens besluit de raad met eenparigheid van stemmen om een gedeelte van de schuld van de gemeente – momenteel met een variabele rentevoet (CMS Linear Spread voor ingewijden) – onder te brengen in een systeem met vaste rentevoet, tot december 2022. Dit om het risico van hogere kosten in de komende maanden te bezweren ook al kost het wat meer (25.000). De oorspronkelijke regeling was ooit aangegaan door een vroegere legislatuur (2006-2012) maar wordt nu als te risicovol beschouwd.

De raad neemt kennis van het rapport van het Corona team van de administratie. Burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie) wijst o.a. op het beschikbaar stellen van CO2 meters aan openbare gebouwen, winkels, scholen, enz. een unicum in België dat de internationale pers en bijval van experts heeft geoogst.

Daarna verleent men nog een aantal subsidies aan organisaties die in de vorige gemeenteraad niet aan bod waren gekomen, zoals de Sportraad, een aantal scout eenheden, Chiro, speelpleinen, en humanitaire verenigingen waarin Kraanemnaars actief zijn.

Carel Edwards (Kraainem-Unie) wijst er op dat de raad al twee jaar geleden heeft toegezegd dat het subsidiereglement van de gemeente op de schop moet voor een serieuze update (toekenningscriteria, bewijsstukken, aanvraagprocedures, enz.). Het huidige reglement is uit de tijd en dient herzien te worden door de commissie ‘administratieve zaken’, ten laatste in 2021. Alain Van Herck (DéFI) – voorzitter van deze commissie – belooft dat dit zal gebeuren.

Dan komt het zg. Burgemeestersconvenant aan de orde. De oppositie heeft een aantal pertinente vragen over dit akkoord tussen gemeenten op europees niveau waarmee dat streeft naar het verminderen van uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met 40 % tegen 2030 en zich verbindt tot aanpassingen aan klimaatverandering.

Schepen Constant (Kraainem-Unie) verantwoordelijk voor klimaat en ecologische transitie legt uit wat er op dit gebied gedaan wordt in de gemeente. Het streven is ambitieus maar niet onrealistisch. Wij moeten kunnen tonen dat wij de middelen inzetten maar zullen niet afgerekend worden op de resultaten. Het punt wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

Dit geldt ook voor het reglement voor het gebruik van fietsenboxen die binnenkort worden geplaatst voor mensen die geen garage hebben. Momenteel zijn vier boxen elk voor vijf fietsen voorzien op verschillende locaties.

Dan is er een moeilijk punt: het mobiliteitsplan in de Tulpen-Meiklokjes-Seringenstraatbuurt. De testfase waarbij de Tulpenstraat aan de Koning Astridlaan-kant tot éénrichtingsverkeer werd gemaakt is afgesloten. De eindconclusie is dat de vroeger bestaande situatie beter is voor de bewoners. Men besluit de drie straten als plaatselijk verkeerstraten te categoriseren, met een fietsenstalling die te voorzien is in de Seringenstraat. Dit wordt gestemd meerderheid tegen oppositie (burgemeester Waucquez onthoudt zich van stemming).  Mevr. Caprasse (DéFI) kan niet nalaten te insinueren dat de beslissing is ingegeven door de burgemeester, die in deze buurt woont. Dit leidt tot een felle reactie van Bertrand Waucquez die niet accepteert dat zijn objectiviteit op deze manier te grabbel wordt gegooid. Hij presenteert de conclusies van de diensten over dit dossier. Schepen Forton bevestigt bovendien dat de burgemeester zich altijd van stemming onthouden heeft over dit dossier. Voorzitter Timmermans (Pro Kraainem) roept Mevr. Caprasse tot de orde: het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad staat niet toe dat men een andere mandataris belastert.

André Ivanszky (Kraainem-Unie) stelt een bijkomend punt voor: hij wil een Kraainem-bon lanceren om de plaatstelijke handelaars te steunen, een door de gemeente gefinancierd systeem waarbij inwoners bonnen kunnen ontvangen die zij kunnen gebruiken op plaatselijke goederen of diensten te kopen. De kosten kunnen verhaald worden op het Corona budget dat voor 2021 is vastgesteld. Het doel is simpel: de plaatselijke handel (gesloten of niet) helpen en een beetje koopkracht in de mensen hun zak steken. Het doel is  om de plaatselijke economie te versterken en tegelijk de lokale handelaars zichtbaarheid te geven. Het voorstel wordt aangenomen. DéFI/MR stemt tegen.

Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) stelt voor dat de gemeente contact opneemt met de buurtgemeenten en dat het een formele positie inneemt tegen het plan van het Brussels gewest om tegen 2022 een tolsysteem voor automobilisten in te voeren. Kraainem grenst aan twee Brusselse gemeenten en is hierdoor direct bij deze maatregel betrokken. Het voorstel wordt goedgekeurd.

André Ivanszky (Kraainem-Unie) vraagt hoe het nu eigenlijk zit met de plannen voor het fietspad op de Baron d’Huartlaan. De schepen voor openbare werken en mobiliteit (Johan Forton – Kraainem-Unie) legt uit dat dit dossier al dateert van 2006 (!) en dat er in sinds 2016 drie concrete voorstellen op tafel liggen. Het probleem is dus dat er al die jaren maar geen besluit wordt genomen. Hij stelt voor om dit nog één maal te bespreken in de commissie mobiliteit, maar dan wel gevolgd door een politieke beslissing in de gemeenteraad. Er is geen deadline om de subsidies te ontvangen van het Vlaams gewest (onmisbaar voor dit project).

De voorzitter sluit de vergadering. Volgende gemeenteraad: 29 december 2020.