Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 27 september 2022

Het eerste punt betreft belangrijke informatie mbt het beheer van de begroting van de gemeente. Het gemeentebestuur heeft een nieuw beheersinstrument aangeschaft: Pepperflow, waarmee alle gemeentelijke projecten in het kader van het plan financieel kunnen worden gevolgd. Het laatste rapport van de financieel directeur komt deels van Pepperflow. Momenteel wordt het systeem getest door de afdelingen en in de volgende fase zal het systeem door het college worden gebruikt. Vervolgens kan aan de hand van een evaluatie worden bekeken of het nuttig is dit ook tot de mandatarissen uit te breiden. Dit instrument biedt een betere zichtbaarheid op lopende projecten en een betere opvolging. Dit is duidelijk transparanter voor de mandatarissen.

Een aanpassing van het meerjarenplan betreffende de kerkfabriek van Sint-Dominicus werd unaniem goedgekeurd, waardoor onder meer kan worden ingegrepen in de werkzaamheden voor het verwijderen van asbest in de daken van de gebouwen van Sint-Dominicus.

In het kader van de aanwervingscampagne voor nieuw personeel in de gemeente werd gestemd over een noodzakelijk punt om de diploma-vereisten te verlagen (in termen van kwaliteit en ervaring) teneinde meer flexibiliteit te bieden bij de selectie van kandidaten.

De vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies worden momenteel ‘live’ gehouden. De PK-KU meerderheid had de gouverneur gevraagd om onder bepaalde voorwaarden een hybrid model te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld wanneer iemand om gezondheidsredenen niet fysiek naar de gemeenteraad kan komen. Dit verzoek werd niet ingewilligd en het huishoudelijk reglement wordt aangepast op basis van een door de VVSG voorgestelde standaardtekst.

Vervolgens wordt gestemd over een zeer belangrijk punt dat een al lang bestaand probleem in onze gemeente betreffende huishoudelijk afval zal oplossen. Vanwege de vele geopende vuilniszakken op de dag van de afvalinzameling, wordt dezelfde oplossing als in Sint-Pieters-Woluwe overwogen. Onze buurgemeente heeft onlangs de verplichting ingevoerd om harde bakken te gebruiken. De feedback is zeer positief en de straten zijn schoner. De gemeenteraad heeft besloten het gebruik van harde bakken in heel Kraainem verplicht te stellen. Interza zal voor de bewustmakingscampagne zorgen.

Op verzoek van gemeenteraadslid Carel Edwards (Kraainem-Unie) is een punt uitgesteld over de verhoging van de kosten voor parkeertarieven. Het zijn slechts de kosten van de aanmaningsprocedures, maar we bevinden ons in een crisissituatie, waarin veel mensen moeite hebben om hun rekeningen te betalen. Carel Edwards is van mening dat deze verhoging op dit moment niet nodig is en begrijpt niet dat het nu dringend moet gebeuren. Françoise Devleeschouwer (DéFi) voegde daaraan toe dat de klanten met de auto naar de winkels moeten kunnen komen en voor de winkel moeten kunnen parkeren. Burgemeester Bertrand Waucquez was het ook eens met deze argumenten. Aangezien dit punt ook in het college is besproken, vroeg hij om een toelichting op de reden voor het uitstel van de stemming en een verzoek om een beoordeling van de gevolgen aan onze partner City-Parking toe te zenden.

Een ander punt lokt een discussie uit. De gemeenteraad moet stemmen over een wettelijke garantie voor de bouw van nieuwe huizen en ingrijpende verbouwingen aan bestaande huizen en gebouwen op privé-terrein. De garantie bedraagt 700 euro per entiteit met een maximum van 4200 euro voor appartementen. De inventaris moet door de aannemer vóór het begin van de bouw worden opgesteld.

Tot slot worden spontane vragen van de oppositie altijd geformuleerd via Alain Van Herck. Zijn eerste vraag betrof de energiekosten en de verschillende voorstellen die het gemeentebestuur zou kunnen overwegen. Nog voordat hij zijn vraag had geformuleerd, hield de voorzitter van de gemeenteraad, Luc Timmermans (PK), hem tegen omdat zijn formulering op voorstellen leek en niet in de vorm van vragen, en hij dus een precedent voor de volgende vragen wilde vermijden. De gemeente had niet gewacht op de suggesties van de heer Van Herck en had al het voortouw genomen door een hele reeks maatregelen uit te voeren.

Een probleem in verband met de beschikbaarheid van informatie in het Frans bij Fluvius is nog steeds niet opgelost. De tussenoplossing met automatische vertalingen werkt niet erg goed. Marie-France Constant, schepen van communicatie (Kraainem-Unie), kondigde aan dat de nieuwe website “Mijnverbouwpremie” voor de aanvraag van premies binnenkort in de twee talen beschikbaar zal zijn. Dit wordt nauw opgevolgd.

Carel Edwards stelt als voorzitter van de burgerbeweging Kraainem-Unie een punt aan de orde over de Septemberfeesten. Niets te zeggen over de organisatie en het enorme succes. Er was veel positieve feedback van de mensen die aanwezig waren. Minder positief is een bericht op Facebook van DéFi/MR/Indépendant dat beweert de organisatoren van het evenement te zijn. Dit is echter geen politiek evenement, maar een met gemeentelijke subsidies gesubsidieerd feest.

In dezelfde geest wijst Guillaume Von Wintersdorff (PK) op een artikel op de website DéFi/MR/Indépendant dat beweert achter het renovatieproject van de Hoeve van Deuren te zitten. Dit project ligt echter al sinds de vorige wetgeving op tafel en is destijds geïnitieerd door Chantal Ochelen, die 18 jaar lang voorzitter van het OCMW was. Het was belangrijk om het recht te zetten!

Bruno Vandersteen (MR) vroeg het college ten slotte ook naar het probleem van de elektrische scooters. Het worden er inderdaad steeds meer en de gemeente moet reageren gezien de overlast die ze veroorzaken. De burgemeester antwoordde dat de kwestie wordt bestudeerd en dat de gemeente waarschijnlijk inspiratie kan putten uit de oplossingen die bijvoorbeeld in de buurgemeente WSL worden gebruikt. Bruno Vandersteen stelde een idee voor dat door een comité moet worden geëvalueerd, namelijk het ophalen van scooters door de diensten. De burgemeester antwoordde dat dit één van de opties is die worden overwogen, maar dat als de gemeentelijke diensten hiervoor worden gevraagd, zij andere dingen moeten laten vallen.

Volgende gemeenteraad: 25 oktober om 19 uur