Hoogtepunten van de gemeenteraad van 23 februari 2021

De gemeenteraad van 23 februari is lang. Streaming beschikbaar op YouTube

Het begint al met punt 3 van de agenda, de nieuwe functiebeschrijving van de algemeen directeur (vroeger gemeentesecretaris). PK-KU vindt dat deze er pas moet komen nadat andere processen, zoals evaluatie, voltooid zijn. “Totaal onterecht” luidt het van de oppositieschermen. Het punt wordt gestemd en niettemin verdaagd tot een volgende zitting (oppositie tegen meerderheid, d.w.z. 12 tegen 11).

De functiebeschrijving van de financiëel directeur wordt wel aangenomen, net als de publicatie van de post (de gemeente zoekt al jaren naar een financiêel directeur, tot nogtoe tevergeefs).

Tot punt 11 gaat alles goed: administratieve beslissingen over eindejaars premies, thuiszorg, familiehulp en twee politieverordeningen over veiligheid in openbare domeinen worden vlot genomen.

Dan is er het voorstel om een opdracht te gunnen voor het opmaken van een “gemeentelijk uitvoeringsplan van de gemeente Kraainem”. Voor Pierre Simon (DéFI) is dit voorbarig en is het voorliggende bestek te summier. Schepen van openbare werken Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat dit de eerste fase is in een lang proces waarin geleidelijk alle aspecten worden opgenomen. Deze beginfase moet juist ontwikkeld worden door een studiebureau. De gunning wordt weer gestemd meerderheid tegen oppositie.

Dan is er een voorstel van de administratie voor de aanstelling van een binnenhuisarchtect voor de ontwikkeling van de verbouwingsplannen voor het gemeentehuis. Voor de meerderheid is dit voorbarig. De gemeenteraad tast nl. in het duister wat betreft de plannen waaraan gewerkt wordt en is niet zeker dat een “beperkte” renovatie in de maak is. Men wil hier eerst meer duidelijkheid over. DéFI/MR schiet weer in de langzamerhand vertrouwde “verontwaardiging”. PK-KU zou de belangen van het personeel verwaarlozen, enz., enz. Het punt wordt voorlopig verdaagd, meerderheid tegen oppositie.

Dan worden twee samenwerkingsovereenkomsten bekrachtigd in het kader van de Covid bestrijding: één met de Eerste Lijnzone Druivenstreek, en één met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Raadslid Anja Vermeulen (Kraainem-Unie) presenteert haar voorstel om binnen het Covid budget 1500 Euro uit te trekken voor vijf grote CO2 meters (met duidelijke displays) die in openbare ruimtes kunnen worden opgehangen. Op die manier wil zij een bewuste maar voorzichtige terugkeer naar een normaal leven voor de mensen faciliteren. De vragen en bezwaren van de oppositie zijn legio (Mevr. Caprasse vindt dat we de ramen toch open kunnen zetten) maar zij zien ook in dat hier tegen stemmen niet in het algemeen belang is. Het punt wordt aangenomen en de nieuwe meters zullen worden geplaatst waar ze nodig zijn in openbare ruimtes.

De fractie PK-KU stelt een uitbreiding voor van de werkgroep die zich bezig houdt met de bouw van een sociaal centrum voor het OCMW op de plaats van de hoeve Vandeuren (schuin tegenover het gemeentehuis) en deze te linken aan een werkgroep voor de renovatie van het gemeentehuis en daar een vertegenwoordiging van de gemeenteraad in te voorzien. Die moet tenslotte de kredieten voor deze werken goedkeuren en eist meer transparantie. Na een opvallend agressieve reactie van de oppositie (die dit “waanzin” noemt en uitlegt dat dit leidt tot wat men in het Frans “réunionite” noemt, enz.) wordt het punt aanvaard ,meerderheid tegen oppositie.

Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro Kraainem) stelt een motie voor waarin de gemeente vraagt aan de bevoegde ministers en bankorganisaties dat de beschikbaarheid van bankautomaten die ook voor administratieve handelingen dienen gehandhaafd worden in de agentschappen. Niet iedereen doet nl. aan internetbankieren en de service is belangrijk, met name voor ouderen. De motie wordt eenparig aangenomen.

Een tweede punt van Mevrouw Cardon de Lichtbuer betreft het voorstel tot risicoanalyse van psychosociale aspecten in de gemeente. Ondanks de druk van schepen de Froestraets (MR) wordt het punt niet verdaagd maar in gesloten vergadering besproken (dus geen verder rapport op deze site).

Ook het punt m.b.t. de domicilie van een raadslid (wel of niet in Kraainem wonend) wordt naar een gesloten zitting verplaatst.

Dan zijn er de mondelinge vragen. De heer Van Herck wil voor de zoveelste keer weten wie de anonieme donor van de CO2 metertjes in de gemeente is. De burgemeester herhaalt dat de donor anoniem wenst te blijven en legt uit wat anoniem betekent. Van Herck vindt dat dit lijkt op het uitdelen van geschenken door een mandataris en betreurt dat de burgemeester hiermee op radio en tv is geweest, waarom is niet duidelijk, (tenzij hij zelf graag op tv was geweest). De burgemeester legt alweer uit dat de meters in naam van de gemeente werden verdeeld en dat deze operatie goed is voor de volksgezondheid en voor het gemeentebudget.

De heer Van herck heeft ook nog een vraag over de Bommaertlaan. Hij wil weten waarom de bewoners niet werden geconsulteerd i.v.m. veranderingen in de verkeerssituatie. Een onderzoek is gaande over snelheid om te bepalen of aangepast parkeren nodig is. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) legt uit dat de diensten in contact zijn met de dame die de bewoners vertegenwoordigt.

Dan komt het probleem met de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt Wezembeeklaan/Koningin Astridlaan weer op tafel. De gebrekkige synchronisatie tussen de signalen voor voetgangers en auto’s leidt tot gevaarlijke situaties. Schepen Forton legt uit dat hij in discussie is met het Agentschap Wegen en Verkeer (het is een regionale weg). Deze zoeken een globale benadering voor dit gevoelige kruispunt aan de poort van Brussel en vrezen dat verdere restricties hier zullen leiden tot sluikverkeer elders in de gemeente. AWV is er nog niet uit maar de schepen wijst ook op de noodzaak om doorstroming op dit punt tijdens de spitsuren te bevorderen.

Bruno Vandersteen (MR) vraagt of de nood aan plaatsing van bewakingscamera’s in kaart is gebracht. Burgemeester Waucquez legt uit dat de dienst Mobiliteit en de Politie hier mee bezig zijn.

Een aantal personeelgerelateerde punten worden behandeld in een stormachtige gesloten zitting, waarin de oppositie één punt weigert te stemmen en verder ettelijke malen de microfoons van meerderheidsleden uit zet totdat de voorzitter tussenkomt.

Volgende gemeenteraad op 30 maart, weer met video link en openbaar te zien op Youtube.