De hoogtepunten van de gemeenteraad van 23 mei 2023

Na de goedkeuring van de notulen van vorige vergaderingen worden het financieel verslag en de jaarrekening 2022 besproken.

De financiën van Kraainem zitten goed. Zelfs de oppositie erkent dit maar schrijft het toe aan het feit dat men hun raad heeft opgevolgd, door bijvoorbeeld niet alle geplande investeringen uit te voeren. Burgemeester Waucquez (Kraainem-Unie) legt uit dat dat komt omdat de gemeente simpelweg de capaciteit niet heeft om dit te doen gezien het huidige personeelstekort. Ook zijn er meer fiscale inkomsten door indexeringen.

De situatie van de schuldfinanciering evolueert gunstig, zelfs als men bedenkt dat de leningen aangegaan door een vorige legislatuur in 2006/2007 nog lopen tot … 2027. Gezien de hogere rentevoeten moeten tegenwoordig nieuwe leningen vermeden worden, tenzij voor gebouwen of specifieke materiële vaste activa. Ook voor nieuwbouw van de Klimboom is het onvermijdelijk, zoals dat ook het geval was voor de bouw van het OCMW-gebouw (ex-Hoeve van Deuren), maar daar was de financiering door Belfius gecombineerd met projectmanagement voor de opstart. Voor verdere discussie is een commissie Algemene Financiering gepland voor 20 juni.

Vervolgens beslist men om de procedures voor kleine huishoudelijke uitgaven binnen de diensten te vereenvoudigen door het invoeren van speciale betaalkaarten die door de algemeen directeur beheerd zullen worden. Dit is in overeenstemming met het huidige decreet lokaal bestuur.

Personeel vinden voor de gemeente blijft een probleem. Een versoepeling van bepaalde diploma eisen wordt daarom ingevoerd, in de hoop dat dit helpt.

Er volgt een reeks benoemingen en beslissingen omtrent intercommunales. Ook worden de leden voorgedragen voor de nieuwe deontologische commissie. Het stokt bij de verplichte verdeling tussen mannen en vrouwen. Iedereen wil meewerken maar men twijfelt of de regel voor een evenwichtige spreiding ook effectief toepasbaar is. Wordt vervolgd.

Het personeel van de dienst burgerzaken draait per jaar ong. 150 overuren voor allerlei jubilea (100e verjaardagen, en huwelijksverjaardagen, enz.). Ook de reglementering voor geboorte- en adoptiepremies moet op de schop. De rationalisering hiervan houdt in dat men bruiloften gegroepeerd gaat ontvangen, zij het in een mooi versierde zaal met een meer feestelijke catering. Bij Défi is men hier fel tegen: om menselijke redenen, zo heet het: te grote verschillen tussen de familieprofielen om die mensen bij elkaar te zetten. Er is een vermoeden dat men de werkelijke reden ergens anders moet zoeken, maar het punt wordt gestemd meerderheid tegen oppositie. Dit tot grote irritatie van de voorzitster van het OCMW (DéFi) die zelfs fysiek van haar plaats komt om de burgemeester te confronteren. Onaanvaardbaar en grensoverschrijdend gedrag, vindt raadslid Edwards van Kraainem-Unie. De raad is een plaats voor debat, en dat doet men vanaf zijn/haar plaats met respect voor het huishoudelijk reglement en de deontologische code.

De huisvestingsmaatschappij “De Kleine Eigenaar”, waarin Kraainem een bescheiden aandeel heeft (800 aandelen, ong. 12.000 euro). De toekomst van de organisatie is zorgwekkend. Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) was die middag naar een spoedvergadering van de Algemene Vergadering geweest. Moet men de zaak opdoeken of een natuurlijke dood laten sterven. Men beslist om te proberen een gemeenschappelijke positie van de gemeenteraad voor te leggen aan de diensten in juni.

Dan gaat het over gemeentepatrimonium. De raad stemt unaniem voor de aankoop van een klein perceel naast het scoutlokaal bij de Agora. Er is geen unanimiteit echter over de goedkeuring van de lastvoorwaarden (selectieleidraad, gunningsleidraad) om een PPS project (privé-publieke samenwerking) op te starten voor de ombouw van het vredegerecht. De gemeente zou eigenaar blijven van het gelijkvloers. De oppositie vindt dat men eerst moet weten waar men het gebouw voor gaat gebruiken. Volgens de bevoegde schepen (Johan Forton, Kraainem-Unie) is dit in dit stadium niet nodig omdat het ontwerp van het project met een privé-partner ook daarvoor mogelijkheden kan aangeven. De oppositie onthoudt zich of stemt tegen.

Dan heeft raadslid Guillaume von Wintersdorff (Pro Kraainem) een vraag aan de schepen voor sport (A-Ch. Sala, DéFi). Haar naam, en die van de voorzitter van de OCMW-raad (DéFi), staat onder een flyer van een organisatie “Animer”, onlangs verspreid in Kraainem, om sport in Wezembeek-Oppem aan te moedigen. Is het niet eerder haar taak om sport te promoten in Kraainem – waar men haar weinig ziet in de sporthal – en om het goed gebruik van onze fraaie infrastructuur te benuttigen? De schepen wenst hierop niet te antwoorden.

Op de zoveelste vraag van de oppositie deelt de burgemeester mee dat over de nominatie van burgemeesters in faciliteitengemeenten het college nu unaniem heeft besloten om zich formeel te richten tot de colleges van deze gemeenten.

Raadslid Edwards vraagt zich af waarom het annuleren van een aantal parkeerboetes rond een feest op Diabolo met zoveel publiciteit voor Schepen Caprasse (DéFi) is gebeurd, bovendien via e-mails verstuurd door de school. Welke procedure werd hier gevolgd, en was het college betrokken? Het antwoord is dat zij vergeten was de gebruikelijke parkeerregeling voor dit soort evenementen te organiseren. Dat is wel geen antwoord op de vraag maar men laat het erbij.

Volgende gemeenteraad op 27 juni om 19u