Hoogtepunten van de gemeenteraad van 28 september 2021

De gemeenteraad begint met administratieve zaken:

  • Eedaflegging van de nieuwe financieel directeur, Dimitri Das
  • Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 20 juli
  • Kennisname van het verslag over de follow-up van het meerjarenplan voor het eerste halfjaar van 2021

De gemeenteraad neemt vervolgens kennis van het advies van de advocaat aan wie raad gevraagd was over het probleem van het taalgebruik in brieven van de gewestelijke administratie. Ter herinnering, de gemeenteraad had het Vlaamse gewest verzocht op elke aanslagbiljet (voor een gewestbelasting) de zin “Texte en français sur demande écrite. Mentionnez l’article de rôle s.v.p. ” toe te voegen. In juli heeft de gemeenteraad kennis moeten nemen van het (negatieve) antwoord van het gewest.

De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit dat – gelet op de gezondheidssituatie in onze gemeente – het maximumaantal personen dat in de gemeentelijke trouwzaal aanwezig mag zijn voor huwelijken beperkt tot 50 en het dragen van maskers in openbare gebouwen blijft opleggen.

De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging van de procedures en de software die door de Druivenstreek (waartoe onze gemeente behoort) worden gebruikt voor de opsporing van contacten van covid 19 en keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid goed; de gemeente kan zo de subsidies ontvangen die zijn voorzien voor de uitvoering van de lokale taken in verband met deze opsporing.

De Raad keurt het verslag goed van de commissie “Vrije Tijd”, die in juli 2021 plaatsvond en het huurreglement van de Agora-zaal besprak. Schepen Marie-France Constant verduidelijkt dat het om een eerste versie van het reglement gaat en dat dit document wellicht zal evolueren en indien nodig kan worden gewijzigd.

In het kader van het landinrichtingsproject “Plateau van Moorsel” keurt de gemeenteraad de aankoop goed van een stuk grond dat gelegen is naast het voormalige sportcomplex van Dexia. De gemeente heeft de aanleg van wandelingen op deze plaats gefinancierd; de werkzaamheden zijn reeds voltooid. Deze aankoop is de laatste stap in een bilaterale overeenkomst met de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en geeft uitvoering aan de beslissing van 2011 waarin de gemeente zich ertoe verbond het stuk grond in kwestie aan te kopen.

De gemeenteraad stemt vervolgens in met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Met dit pact wil het Vlaamse Gewest de gemeenten helpen om het in december 2020 ondertekende Burgemeesterconvenant te halen door financiële middelen ter beschikking te stellen om lokale klimaatacties uit te voeren. Hoewel er in Kraainem al verschillende acties lopen (zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, led-verlichting, fietspaden…) is er voldoende financiële steun beschikbaar voor een ambitieuzer actieplan. Schepen Marie-France Constant (Kraainem-Unie) wijst erop dat er momenteel helaas geen gemeenteambtenaar beschikbaar is om deze dossiers te beheren. Daarom is de aanwerving van een specialist op dit gebied binnen de gemeentelijke diensten dringend noodzakelijk. Marie-France Constant wijst erop dat ook de covid-crisis een remmende factor is in de optstarting van het klimaatactieplan in de gemeente. In elk geval wil onze gemeente een duidelijk engagement tonen voor alle acties die een positief effect kunnen hebben op de huidige klimaatuitdagingen.

De gemeenteraad heeft vervolgens – op initiatief van Dorothée Cardon de Lichtbuer (Pro Kraainem) – een motie aangenomen betreffende het project van de Federatie Wallonië-Brussel om een nieuwe kalender voor schoolvakanties in het leerplichtonderwijs aan te nemen. Het basisprincipe van deze hervorming is een afwisseling van 7 weken les en 2 weken vakantie. Het probleem is dat deze nieuwe kalender werd voorgesteld zonder enig overleg met de twee andere gemeenschappen (de Vlaamse en de Duitstalige), wat een probleem vormt voor gezinnen (waaronder veel Kraainemnaren) met kinderen en/of ouders die leerlingen of leerkrachten zijn in meer dan één taalregime. Het gemeentebestuur van Kraainem verzoekt daarom de betrokken ministers van de verschillende gemeenschappen met elkaar te overleggen om moeilijkheden in vele gezinnen te vermijden.

Voor de mondelinge vragen, die volgen op de officiële agenda, neemt Françoise De Vleeschouwer (DéFi) als eerste het woord. Zij deelt mee dat de gemeente Wezembeek-Oppem een enquête houdt onder de bevolking met als doel daarna een nieuw mobiliteitsplan op te stellen. In deze enquête is sprake van eenrichtingsverkeer of van een snelheidsbeperking tot 30km/u in te voeren in veel straten of lanen die gemeenschappelijk zijn met Kraainem (afhankelijk van de kant van de straat). Zij zou graag willen weten of onze gemeente is geraadpleegd en wat haar standpunt is. Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) antwoordt dat de gevolgen voor de gemeente Kraainem uiteraard zullen worden geëvalueerd met de mobiliteitsspecialisten van de gemeente en de politiezone WOKRA. In dit stadium gaat het slechts om een vrijblijvende enquête, en Kraainem zal de resultaten analyseren zodra deze beschikbaar zijn.

Sarra Crucifix (MR) stelt een vraag over het fietssnelwegproject dat langs het tracé van tram 39 zou komen te liggen en dat bepaalde onteigeningen in de Meiklokjesstraat tot gevolg zou hebben. De burgemeester antwoordt dat dit dossier momenteel wordt bestudeerd en dat er in dit stadium geen concrete onteigeningsprojecten in de Meiklokjeslaan zijn.

Alain van Herck (DéFi) vraagt nadere informatie over de testfase van de afsluiting (met betonblokken) van de middenberm van de Wezembeeklaan, waardoor de kruising via de Adantstraat niet meer mogelijk is. Schepen Johan Forton (Kraainem-Unie) antwoordde dat de testfase gepland is voor drie maanden (tot eind oktober). De gemeente heeft al een veertigtal klachten van inwoners ontvangen, die systematisch worden doorgestuurd naar AWV. Volgens de schepen lijkt AWV open te staan voor een herziening van het voorgestelde knip.

Half september kregen de gemeenteraadsleden een presentatie van de politie WOKRA over de mogelijkheden die de ANPR-camera’s bieden. Deze camera’s nemen beelden op en herkennen ook nummerplaten, o.m. diegene die in een bestand zitten. Zij bieden derhalve interessante mogelijkheden voor de preventie van diefstal en criminaliteit. Carel Edwards (Kraainem-Unie) uitte zijn bezorgdheid over het feit dat een deel van de inhoud van deze presentatie – die achter gesloten deuren werd gehouden en bedoeld was om gemeenteraadsleden te helpen bij het nemen van bestuursbesluiten – door sommige gemeenteraadsleden al op Facebook was gepubliceerd. Isabelle Fouarge (MR) gaf informatie over de kosten, de beoogde locaties… wat nadelig zou kunnen zijn voor het project, aangezien er nog geen enkel besluit is genomen. Burgemeester Bertrand Waucquez bevestigt dat het niet de bedoeling is dat de inhoud van de zitting via sociale netwerken zou worden meegedeeld. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om – in het algemeen – het belang te benadrukken van de vertrouwelijkheid van de informatie waarover gemeenteraadsleden beschikken, die zij in geen geval mogen gebruiken voor persoonlijke publiciteitsdoeleinden op sociale netwerken.

Olivier Joris (Pro Kraainem), ten slotte, maakt zich zorgen over de gevolgen die het verkavelingsproject Witte Damen in Sint-Pieters-Woluwe, in de buurt van de d’Huartlaan, zal hebben op de mobiliteit. Hij stelt voor om een mobiliteitscommissie over dit onderwerp bijeen te roepen. De burgemeester heeft onlangs een voorlichtingsbijeenkomst in Woluwe bijgewoond en de gemeente zal binnenkort een standpunt over deze zaak innemen. Bertrand Waucquez verzekert in ieder geval dat hij erop zal toezien dat de gevolgen voor de mobiliteit van de inwoners van Kraainem worden geanalyseerd in het kader van de mobiliteitsstudie die is gepland vooraleer het openbaar onderzoek wordt geopend.

Volgende gemeenteraadsvergadering: dinsdag 26 oktober om 19.00 uur.