Hoogtepuntenten van de gemeenteraad van 26 april 2022

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Een punt over deelname in groepsverzekering Prolocus wordt uitgesteld.

Het Vlaams gewest heeft besloten dat men na 30 april niet meer kan vergaderen online (met uitzondering voor bepaalde leden in specifieke situaties – dat heet hybride vergaderen) zonder dat dit geregeld is in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraden. Er is hierover zelfs een email ontvangen van de bevoegde minister. Er rest ons dus 4 dagen om dit te beslissen. DéFI/MR zijn het niet eens met de gang van zaken en willen uitstel, de zaak eerst in een commissie bespreken, enz., en dit ondanks de tijdslimiet die het gewest heeft bepaald. Verder uitstel is dus geen optie. De stemming is meerderheid tegen oppositie. De tekst wordt aanvaard.

De Kleine Eigenaar is een intercommunale voor betaalbare woningen. Door een fout in de administratie heeft het aangewezen raadslid, Nathalie Woitrin (Kraainem-Unie) de algemene vergadering niet kunnen bijwonen.

Het nieuwe Algemeen Politiereglement voor de zone Wokra is vele maanden ter discussie geweest, ook in en met de gemeente Wezembeek-Oppem. Voor burgemeester Waucquez is het nu zaak dit reglement eindelijk goed te keuren (met de meeste opmerkingen werd immers rekening gehouden). Hij stelt voor om in het vervolg evt. aanpassingen op dezelfde manier te regelen als voor het Meerjarenplan, d.w.z. dat in het kader van een jaarlijkse herziening alle opmerkingen en suggesties voor aanpassing in één vergadering worden besproken. Het reglement wordt goedgekeurd met zes onthoudingen.

Een motie van de gemeenten en politiekorpsen van het arrondissement Halle-Vilvoorde aan de federale regering over het structurele en aanhoudende personeelstekort bij de politie wordt unaniem gesteund. De gemeenteraad vraagt het college om via het burgemeestersoverleg Toekomstforum druk uit te oefenen om snel verbetering in deze situatie teweeg te brengen.

Woonmaatschappijen Oost-Brabant-West is een fusie van Elk Zijn Huis en de Volkswoningbouw (VWB). De gemeenteraad gaat akkoord met de verdeling van de stemrechten in deze organisatie voor de betrokken lokale besturen.

Bij de mondelinge vragen komt de oppositie voor de derde keer op rij met dezelfde eisen, namelijk de riolering in de Koningin Astridlaan (schepen van openbare werken Johan Forton bevestigt dat die nu in orde is), de premies voor elektrische fietsen en de tweetaligheid van Fluvius-documenten (terugkerende problemen die ook andere gemeenten ondervinden).

De volgende Commissie Algemene Financiering wordt vastgelegd op 22 juni 2022.

De volgende gemeenteraad vindt plats op 31 mei 2022.