Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2022

De OCMW-Raad neemt nota van de opvolgingsrapportering over de uitvoering van het meerjarenplan. Het goede nieuws is dat de timing van de meeste dossiers op schema ligt. Wat het OCMW betreft, zij gewezen op de volgende punten:  

  • Er wordt vertraging gemeld voor de start van de werkzaamheden “Hoeve Van Deuren”, bij gebrek aan kandidaat-aannemers [probleem nu opgelost, zie hieronder].    
  • Intergenerationele activiteiten komen niet van de grond.    
  • Het Huis van het Kind is dynamisch en wordt gewaardeerd.   
  • De lancering van een “vrijetijdspas” voor mensen met een bescheiden inkomen is een goede zaak, maar het aantal aanvragers blijft gering (de pas is nog niet voldoende zichtbaar).  

Het boekhoudkundig verslag bij het controleverslag gaf geen aanleiding tot vragen.  

Tijdens zijn zitting van 30 augustus 2022 had de Raad nota genomen van het besluit van de gouverneur om de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (dat voorzag in flexibele regelingen voor het houden van digitale en hybride vergaderingen) te vernietigen. De Raad beslist om het huishoudelijk reglement de OCMW-Raad in overeenstemming te brengen met de beslissing van de gouverneur:  de op 27 juni goedgekeurde tekst wordt geschrapt en een nieuw artikel 6bis, § 4, wordt aangenomen: de OCMW-Raad schakelt voortaan alleen over op de digitale modus (1) in het geval van een nationale gezondheids- of veiligheidscrisis, (2) in het geval van een onvoorziene gebeurtenis die het onmogelijk maakt de Raadszitting in de gewoonlijk gebruikte zaal te houden, (3) wanneer een punt dringend moet worden behandeld en niet kan wachten tot de volgende geplande Raadszitting. Er zijn geen hybride vergaderingen voorzien.  

De Raad neemt nota van de kandidaten van de twee fracties die deel zullen uitmaken van de groep die zich zal bezighouden met de toekomstige activiteiten van de Hoeve Van Deuren. Françoise De Vleeschouwer en Alain Van Herck, plaatsvervanger Cathy Khoudiacoff (DéFi-MR), Colette Storms en Gilbert Theunis, plaatsvervanger Damien Filippi (PK-KU) + twee ambtenaren bij het OCMW. Op verzoek van Colette Storms (Kraainem-Unie) wordt de officiële naam van deze groep “Werkgroep Activiteiten Ontmoetingscentrum”, om die te onderscheiden van de gezamenlijke werkgroep (gemeente/OCMW) die belast is met de follow-up van de bouw.  Damien Filippi dringt erop aan dat de groep in de eerste helft van oktober bijeen zou komen en vervolgens op regelmatige basis, om de twee maanden.  Colette Storms vraagt om van elke vergadering notulen te maken zodat de OCMW-Raad gemakkelijk op de hoogte kan worden gehouden. Al deze verzoeken worden ingewilligd.  

Spontane mondelinge vraag van Colette Storms (Kraainem-Unie): is er een aannemer gevonden voor de bouw van het nieuw ontmoetingscentrum?  Het antwoord is ja, tot grote opluchting van de Raad. In juni was geen kandidaat gevonden om de ruwbouw te doen.   

De volgende vergadering van de OCMW-raad vindt plaats op donderdag 27 oktober 2022 om 19 uur.