Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 maart 2023

De leden van de Raad nemen kennis van een verslag over schuldbemiddeling opgesteld door de diensten. Verschillende categorieën kampen met schulden: zieken of mensen die hun baan hebben verloren en met een vervangingsinkomen moeilijk kunnen rondkomen. Er zijn ook meer dan vroeger jongeren met schuldproblemen. Ten slotte merkt de sociale dienst dat de neiging om roekeloos te lenen toeneemt: ook gezinnen met twee salarissen kunnen in een situatie van overmatige schuldenlast terechtkomen. Daarom pleit de sociale dienst voor preventie vanaf jonge leeftijd: voorkomen is beter dan genezen. Verder wijst het rapport erop dat sommige sociale uitkeringen of leeflonen te laat uitbetaald worden, wat tot lastige situaties kan leiden voor mensen die voor een langere periode zonder inkomen zitten. Ook brengen deurwaarders soms buitensporige kosten in rekening. Tot slot zijn er kwaliteitsverschillen tussen de schuldbemiddelaars zelf.

De fractie PK-KU is bezorgd en vraagt zich af of deze dienst kan blijven functioneren, nu verschillende personeelsleden van de sociale dienst ontslag hebben genomen of langdurig ziek zijn. De voorzitter geeft ons haar standaard antwoord: niets aan de hand, we zullen aanwerven, we zullen hulp van buiten vragen, we hopen op dit of dat. Helaas verslechtert de situatie van maand tot maand, dus heeft het geen zin dit te ontkennen.

De federale dienst Fedasil heeft de toelagen voor vluchtelingen die wachten op een beslissing over hun statuut verhoogd. De Raad keurt de nodige wijzigingen aan het reglement goed.

De administratie heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om een kritisch verslag op te stellen waarin de sterke en zwakke punten van de organisatie worden aangegeven. Naast andere interessante punten is de administratie van plan een beleid van burgerparticipatie te ontwikkelen en wil zij ook een inventaris opstellen van mogelijke subsidies, zodat onze gemeente er tijdig een beroep op kan doen. Het personeelstekort blijft de achilleshiel. Er is een beleid van “back-up” (iemand aanwijzen om de taken over te nemen van iemand die ziek is of de organisatie verlaat), maar dat werkt alleen als de diensten voldoende bemand zijn, wat bij het OCMW duidelijk niet het geval is.

De Raad stemt in met het investeringsbeleid van Prolocus (“2e pijler” van de pensioenen van niet-statutair gemeentepersoneel).

Ten slotte heeft de Raad een dringende beslissing genomen: ze heeft een krediet goedgekeurd om studenten te betalen die hun studie hebben afgerond maar hun proefschrift nog moeten indienen. Als het OCMW geen afgestudeerden of ervaren professionals kan vinden, kan er een beroep gedaan worden op deze studenten die tijdelijk hulp kunnen bieden.

Datum volgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn: 30 maart 2023