Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 oktober 2022

De Raad wordt voorgezeten door Alain Van Herck, aangezien de voorzitster van het OCMW om medische redenen afwezig is.

Het belangrijkste punt op de agenda is het verzoek aan de Raad om het begrip “dagelijks bestuur” te herzien; het dagelijks bestuur valt onder de verantwoordelijkheid van het permanent bureau. Momenteel beheert het permanent bureau zelfstandig de investeringsuitgaven tot een maximum van 30.000 euro, alsmede de exploitatie- en investeringsuitgaven die nominatief in het meerjarenplan zijn opgenomen (openbare aanbestedingsprocedure en -voorwaarden), binnen de in de begroting vastgestelde financiële grenzen. Het voorstel is om het plafond te verhogen tot 140.000 euro, waardoor de rol van de raad de facto kleiner zou worden.

Ingrid Leyman (KU) wijst erop dat dit voorstel onvoldoende gemotiveerd is. De sprong is zeer groot en de verantwoordelijkheden die zouden toekomen aan het permanent bureau, dat slechts drie leden telt, lijken buitensporig groot en hebben niets meer te maken met het dagelijks bestuur. De raad besluit unaniem het voorstel te verwerpen. Twee dagen eerder had de gemeenteraad tegen een soortgelijk voorstel ten gunste van het college van burgemeester en schepenen gestemd.

Een tweede punt betreft de afwijking van de diplomavereisten voor de aanwerving van een maatschappelijk werker (de houder van een graduaat zou kunnen worden toegelaten, en niet langer uitsluitend houders van een bachelordiploma). De Raad keurt de afwijking goed gezien de enorme moeilijkheden om een dergelijk profiel aan te werven. Een gegradueerde zal niet alle taken van een bachelor kunnen uitvoeren, maar zal de maatschappelijke werkers van het OCMW nuttig kunnen bijstaan en hun werk aanzienlijk verlichten.

In september 2022 heeft de Vlaamse regering een nieuwe maatregel ingevoerd om de energiefactuur te verlagen. Die komt deze winter (van 1 november 2022 tot 31 maart 2023) ten goede aan mensen die hun energieverbruik via een prepaidsysteem niet meer kunnen betalen en tijdens koude maanden zonder verwarming dreigen te komen zitten. Zij krijgen de garantie van een “minimale gaslevering”; voor degenen die met elektriciteit verwarmen, wordt dit uitsluitend tegen het nachttarief in rekening gebracht. Het OCMW schiet de nodige bedragen voor en kan 90% terugvorderen bij de leverancier, terwijl 10% voor eigen rekening blijft.

Volgende OCMW-raad: 1 december 2022.