Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2022

De Raad neemt kennis van de jaarrekeningen voor het jaar 2021.

De Raad neemt nota van de wijzigingen in het meerjarenplan (OCMW-deel) en besluit met eenparigheid van stemmen deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad (aangezien het OCMW-meerjarenplan geïntegreerd is in dat van de gemeente).

Commentaar: het leefloon zal geleidelijk met 10% stijgen (gespreid over 4 jaar) en het aantal begunstigden neemt toe. Hulp aan Oekraïners die de oorlog zijn ontvlucht wordt royaal gesubsidieerd, zelfs boven de werkelijke kosten. Vanwege de energiecrisis heeft de Vlaamse overheid extra middelen ter beschikking gesteld van lokale overheden. Er is ook een toegenomen vraag om steun van bewoners van rusthuizen en zorginstellingen. Wat de investeringen betreft, zullen waarschijnlijk minder leningen nodig zijn dan verwacht, dankzij de stijging van de inkomsten uit belastingen in de komende jaren (als gevolg van de inflatie).

Het reglement waarin de voorwaarden voor een toelage voor telecommunicatie, energie en water worden gespecificeerd, wordt aangepast. Pro Kraainem/Kraainem-Unie had al eerder om deze aanpassing gevraagd en stelt met genoegen vast dat de groep begunstigden is uitgebreid en dat een hogere toelage wordt voorgesteld:

  • Categorie 1: inkomen gelijk aan of lager dan 125% van het leefloon: toelage van €500 (voorheen €350);
  • Categorie 2: inkomen gelijk aan of lager dan 200% van het leefloon (voorheen 175%): toelage van €250 (voorheen €175). De aanpassingen worden unaniem aanvaard.

Mondelinge vragen:

  • Kraainem-Unie vraagt hoe het gesteld is met de voedseldistributie “FEAD” (uit Europese fondsen) die enkele maanden geleden is besproken. De voorzitster antwoordt dat de hoeveelheid en de verscheidenheid van het voedsel nog steeds onvoldoende zijn (bijvoorbeeld te weinig verse produkten).
  • Gezien de golf van ontslagnemingen onder het OCMW-personeel maakt Kraainem-Unie zich zorgen of het OCMW nog wel in staat is om al zijn opdrachten te blijven vervullen. Aangezien per ongeluk de naam van een personeelslid wordt genoemd, herinnert de algemeen-directeur de vergadering eraan dat het niet is toegestaan in openbare vergaderingen personen te noemen. Het antwoord van de voorzitster op de vraag blijft dan ook nogal ontwijkend.

Volgende Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn: donderdag 26 januari 2023 om 19u