Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1 december 2022

Een punt dat tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van oktober 2022 werd verworpen, wordt opnieuw aan de Raad voorgelegd, namelijk: stemt de Raad ermee in om het begrip “dagelijks bestuur” uit te breiden tot

  • Exploitatieuitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen, binnen de grenzen van de daarin genoteerde kredieten
  • Investeringsuitgaven van maximaal €140.000, exclusief btw. Dit houdt in dat de Raad geen uitgaven tot dit maximum hoeft goed te keuren. Het maximumbedrag dat voorheen werd aanvaard was €30.000; dit is dus een grote sprong. De PK-KU-fractie vindt dit bedrag erg overdreven voor een OCMW en stemt tegen (terwijl de PK-KU-fractie deze maatregel twee dagen eerder in de Gemeenteraad wél had goedgekeurd voor de uitgaven van de gemeente, die natuurlijk veel hoger liggen). DéFi-MR, die op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van oktober en op de Gemeenteraad van december 2022 tegen had gestemd, stemt ditmaal voor het plafond van €140.000 “om gelijklopende bedragen te hanteren in beide gevallen”. Het voorstel wordt aanvaard, aangezien DéFi-MR de meerderheid heeft in het OCMW.

De Raad keurt enkele kleine wijzigingen in het Arbeidsreglement en de Rechtspositieregeling goed.

Het personeel kan voortaan zijn eindejaarspremie of bovenwettelijke verlofdagen gebruiken voor fietsmobiliteitsmaatregelen. De maatregel gaat vergezeld van een reglement (“fietspolicy”) waarin de rechten en plichten van de begunstigden zijn vastgelegd.

Het OCMW heeft een overeenkomst gesloten met Fluvius zodat mensen hun budgetmeter voor de levering van gas en elektriciteit in het OCMW kunnen opladen.

Volgende OCMW-raad: dinsdag 20 december om 18.00 uur.